MKF_MEZF Mezinárodní finance

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2023
Rozsah
tutorial 10 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Oleg Deev, Ph.D. (přednášející)
Ing. Michala Moravcová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Michala Moravcová, Ph.D.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
! MKF_MEFI Mezinárodní finance
Makroekonomie, Statistika, Finanční manažment, Finanční trhy a investice, Analýza cenných papírů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými koncepty mezinárodních financí s prognózováním směnných kurzů, s problematikou týkající si finančního řízení nadnárodních společností a analýzou rizik mezinárodních finančních operací. Předmět je koncipován tak, aby se zabýval různými praktickými aspekty mezinárodních financí, včetně organizace devizových trhů, investičních rozhodnutí v mezinárodním kontextu, základních nástrojů a konceptů mezinárodního finančního řízení z pohledu rizik a výnosů. Pochopení devizových trhů a globálních kapitálových trhů (bankovnictví, dluhové a kapitálové trhy) je nezbytné pro provádění zdravého a efektivního řízení nadnárodní firmy z finančního hlediska. Nadnárodní korporace čelí na mezinárodních finančních trzích jak příležitostem, tak i různým rizikům, finanční řízení zahrnuje návrh technik hodnocení rizik a vhodných strategií k zajištění společnosti před skutečnými a potenciálními riziky pomocí různých typů finančních aktiv (jako jsou deriváty).

Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět jednotlivým aspektům mezinárodních finančních vztahů,
- chápat měnové kurzy a operace na devizových trzích,
- rozumět základním pojmům z oblasti řízení rizik,
- provést analýzu finančních rizik,
- poskytnout návrhy a vybrat vhodné finanční nástroje (produkty) na zajištění finančních rizik,
- zhodnotit proces a systém řízení rizik,
- porovnat výsledky různých metod identifikace a analýzy rizik používaných při řízení rizik,
- navrhovat způsoby snižování/převodu trhového rizika prostřednictvím finančního trhu.
Osnova
 • 1. Úvod a přehled kurzu. Rozsah a prostředí mezinárodních financí. Charakteristika hlavních hráčů (nadnárodní korporace a mezinárodní finanční instituce).
 • 2. Devizové trhy: organizace a účastníci. Transakční kurzové riziko: definice, základní výpočty a možnosti zajištění. Organizace forwardového devizového trhu.
 • 3. Systémy směnných kurzů a související měnová rizika. Základní pojmy a rovnice pro výpočty směnného kurzu.
 • 4. Podmínky mezinárodní parity. Teorie parity úrokové sazby. Teorie parity kupní síly a reálné směnné kurzy. Fisherův efekt. Teorie očekávání.
 • 5.Podmínky mezinárodní parity. Teorie parity úrokové sazby. Teorie parity kupní síly a reálné směnné kurzy. Fisherův efekt. Teorie očekávání.
 • 6. Systémy kurzových režimů, centrální banky a mezinárodní korporace
 • 7. Stanovení a prognózování směnného kurzu. Prognostické techniky: technické a statistické analýzy.
 • 8. Měření a řízení reálného směnného rizika. Jak směnné kurzy ovlivňují reálnou ziskovost importérů a exportérů, cenové strategie.
 • 9. Analýza rizik země. Politická a finanční rizika. Techniky pro hodnocení rizik země. Začlenění rizika do kapitálového rozpočtování.
 • 10. Řízení čistého pracovního kapitálu. Řízení Mezinárodního Cash Flow. Řízení zásob.
 • 11. Mezinárodní dluhové a kapitálové financování. Zdroje finančních prostředků pro mezinárodní firmy. Minimalizace nákladů na dluh v mezinárodním měřítku.
 • 12. Mezinárodní kapitálové rozpočtování. Upravená čistá současná hodnota. Čistá současná hodnota cash flow toků. Vedlejší finanční účinky mezinárodního kapitálového rozpočtování. Daňové důsledky.
Literatura
  povinná literatura
 • BEKAERT, Geert a Robert J. HODRICK. International financial management. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2018, x, 1036. ISBN 9781107111820. info
  doporučená literatura
 • MANDEL, Martin a Jaroslava DURČÁKOVÁ. Mezinárodní finance a devizový trh. 2. aktualizované vydání. Praha: Ekopress, 2020, 452 stran. ISBN 9788087865651. info
 • PAUL, Krugman. International Finance: Theory and Policy. Pearson Education Limited, 2022. ISBN 978-1-292-41700-4. info
 • KOCENDA, Evzen a Michala MORAVCOVA. Intraday effect of news on emerging European forex markets: An event study analysis. Economic Systems. 2018, roč. 42, č. 4, s. 597-615. ISSN 0939-3625. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ecosys.2018.05.003. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek a seminářů, které zahrnují diskusi a vyžadují aktivní účast. Semináře jsou určeny k získání praktických znalostí z oblasti mezinárodních financí. Na seminářích se pracuje s Refinitivem od Thomson Reuters.
Metody hodnocení
Pro úspěšné absolvování předmětu musí studenti absolvovat písemnou zkoušku v průběhu zkouškového období a odevzdat tři domácí úkoly: první a druhý domácí úkol bude sestaven ze souboru problémů, které budou diskutovány na přednáškách seminářích a odevzdány do 15.10. (1. úkol) a 20.11. (2. úkol) a třetím úkolem je měnová zpráva (do 15. prosince). Měnové zprávy analyzují a předpovídají směnné kurzy a jsou běžně připravovány a distribuovány investičními bankami klientům po celém světě. Každý student připraví zprávu o konkrétní měně, co ovlivnilo její cenový vývoj v minulosti a co student očekává, že ovlivní její cenu v budoucnosti. Návrhy by měly být rozumné a podpořené vhodnými argumenty. Studenti by měli používat kvalitativní a kvantitativní metody k podpoře závěrů na základě údajů z terminálu Thomson Reuters Refinitiv.

Níže je uvedena stupnice, která bude použita k vyhodnocení vašeho výkonu v kurzu Mezinárodní Finance:
- vypracování domácího úkolu (2x5=10 bodů),
- Currency Report (měnová zpráva) (20 bodů)
- závěrečná zkouška/test (až 70 bodů, podmínkou absolvování kurzu je dosažení min 50% bodů z testu).


Zkouška bude obsahovat témata z celého kurzu. Bez odevzdaní tří úkolů se všemi náležitostmi nebude student připuštěn ke zkoušce. V případě výjezdu je student povinný kontaktovat garantku předmětu před svým výjezdem a domluvit si podmínky pro úspěšné absolvování předmětu. Případně je možné rovněž absolvovat obdobný předmět na zahraniční univerzitě.
Informace učitele
Konečné známky budou uděleny podle následující stupnice:
A 92 – 100 %, B 84 – 91 %, C 76 – 83 %, D 68 – 75 %, E 60 – 67 %, F méně než 60 %)


Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 10 hodin.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2023/MKF_MEZF