MPE_ETVS Ekonomická teorie pro VS

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Tomáš Paleta, Ph.D. (přednášející)
Ing. Monika Jandová, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (přednášející)
Yvon ROCABOY (přednášející), doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (zástupce)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (přednášející)
Ing. Tomáš Paleta, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Ing. Pavla Hradecká
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:50 MT205
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPE_ETVS/01: St 14:00–15:50 MT205, T. Paleta
Předpoklady
mikroekonomie pro veřejnou správu, makroekonomie pro veřejnou správu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs rozšiřuje znalosti studentů o teoretické koncepty základních mikroekonomických a makroekonomických modelů tak, aby absolventi měli srovnatelné znalosti a dovednosti s absolventy ostatních magisterských studijních oborů na ESF MU.
Výstupy z učení
Po absolvování budou studenti schopni:
- hlouběji rozumět ekonomickým modelům a jednotlivým teoretickým přístupům
- zasadit jednotlivé makroekonomické a mikroekonomické koncepty do teoretického rámce
- chápet příčiny a okolnost vzniku jednotlivých ekonomických teorií
- identifikovat omezení a možnosti jednotlivých ekonomických modelů
Osnova
 • Přednášky: 1. Stručný přehled dějin ekonomického myšlení 2. Rozšíření teorie spotřebitele o aplikační pojetí; alternativní přístupy Slutzkého a Hickse 3. Vztah produkce a nákladů v ekonomii; technologické změny 4. Detailnější analýza monopolu 5. Detailnější analýza oligopolu a duopolu 6. Specifika trhu výrobních faktorů a trh práce 7. Peníze a měnová politika 8. Makroekonomická rovnováha v modelu IS-LM 9. Agregátní poptávka a výkon ekonomiky 10. Agregátní poptávka a nabídka 11. Fiskální politika, veřejný dluh a seignorage 12. Makroekonomické politiky zaměřené na poptávku a nabídku 13. Hospodářský růst v teorii a praxi Semináře: 1) Stručný přehled dějin ekonomického myšlení vymezení základních pojmů a vývoj předmětu ekonomie vývoj ekonomického myšlení u antických myslitelů merkantilismus fyziokratismus klasická politická ekonomie marginalismus keynesiánská škola monetarismus 2) Rozšíření teorie spotřebitele o aplikační pojetí; alternativní přístupy Slutzkého a Hickse model projevených preferencí 1. aplikace – státní dotace či transfery 2. aplikace – dotace a dávky od zaměstnavatele 3. aplikace – přídělový systém podstata odlišností v přístupech Slutzkého a Hickse alternativní rozklady cenové změny dle Slutzkého a Hickse, Slutzkého rovnice poptávka při konstantním reálném důchodu dle Slutzkého, Hickse 3) Vztah produkce a nákladů v ekonomii; technologické změny vzájemné souvislosti produkce a nákladů vztah celkových nákladů a produkční funkce v krátkém období odvození celkových nákladů z mapy izokvant v dlouhém období technologické změny v krátkém období – dopad na produkci i náklady technologické změny v dlouhém období (neproporcionální zvýšení produktivity jednotlivých výrobních faktorů a dopady na nákladové optimum firmy) možnosti a technické podmínky substituce výrobních faktorů 4) Detailnější analýza monopolu efektivnost monopolu chování a rozhodování monopolu v podmínkách strukturované firmy regulace monopolu diskriminace monopolu komparace monopolu s dokonale konkurenčním prostředím 5) Detailnější analýza oligopolu a duopolu specifika oligopolu alternativní rozhodování firmy v podmínkách duopolu (nákladová výhoda, cenová konkurence, rozdělení trhu a další.) alternativní rozhodování firmy v podmínkách oligopolu (např. dominantní firma, kartel) 6) Specifika trhu výrobních faktorů a trh práce specifika trhu; provázanost s trhem produkce produktivita výrobních faktorů a další vlivy na poptávku po zdrojích komparace dokonale konkurenčního trhu práce s nedokonale konkurenčním monopol na straně nabídky práce, monopol na straně poptávky po práci nezaměstnanost a ekonomicky aktivní obyvatelstvo; druhy nezaměstnanosti zásahy státu na trhu práce a dopady na rovnováhu trhu 7) Peníze a měnová politika nabídka a poptávka po penězích peněžní trh v krátkém a dlouhém období kontrola peněžní nabídky měnová politika v otevřené ekonomice 8) Makroekonomická rovnováha v modelu IS-LM trh zboží a služeb, odvození křivky IS trh peněz, odvození křivky LM rovnováha v případě flexibilních a rigidních cen 9) Agregátní poptávka a výkon ekonomiky krátkodobé fluktuace výkonu ekonomiky, zaměstnanost a nezaměstnanost model IS-LM pro otevřenou ekonomiku determinace výkonu a úrokových sazeb v případě floatingu determinace výkonu a úrokových sazeb v případě fixního kursu 10) Agregátní poptávka a nabídka AS a AD v případě fixního směnného kursu AS a AD v případě volného floatingu model AS-AD v kontextu otevřené ekonomiky 11) Fiskální politika, veřejný dluh a seignorage makroekonomická stabilizace v krátkém a dlouhém období deficitní financování – veřejný dluh a seignorage způsoby stabilizace veřejného dluhu 12) Makroekonomické politiky zaměřené na poptávku a nabídku nejistota a očekávání v hospodářské politice politika a ekonomie tržní efektivnost a rovnovážný výstup zvyšování efektivnosti trhů statků zvyšování efektivnosti trhu práce 13) Hospodářský růst v teorii a praxi růst a komplementarita zdrojů růst, znalosti a inovace růst a ekonomické prostředí růst a politika
Literatura
 • MANKIW, N. Gregory. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2000, 763 s. ISBN 80-7169-891-1. info
 • SOUKUPOVÁ, Jana. Mikroekonomie. 2. vyd. Praha: Management Press, 1999, 548 s. ISBN 80-7261-005-8. info
 • MACÁKOVÁ, Libuše. Mikroekonomie :(základní kurs). 4. vyd. Slaný: Melandrium, 1997, 277 s. ISBN 80-901801-2-4. info
 • BURDA, M. – WYPLOSZ, C.: Macroeconomics. A European text. Oxford: Oxford University Press, 2005, 598 s.
 • DORNBUSCH, R. - FISCHER, S.: Makroekonomie. Praha: SPN a Nadace Economics, 1994
 • NĚMEČEK, Eduard. Mezinárodní měnový systém : otázky konvertibility, stability a likvidity. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000, 247 s. ISBN 8024600811. info
 • SAMUELSON, Paul Anthony a William D. NORDHAUS. Ekonomie. Translated by Michal Mejstřík - Milan Sojka - Antonín Kotulan. Vyd. 2. Praha: Svoboda, 1995, 1011 s. ISBN 802050494X. info
 • VLČEK, J. a kol.: Ekonomie a ekonomika. Praha: ASPI Publishing, s.r.o., 2003
 • ŽÍDEK, Libor. Historie světového hospodářství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 130 s. ISBN 8021019263. info
Výukové metody
Výklad látky na přednáškách je doplněn diskusí nad jednotlivými problémy na seminářích. Kombinace teoretických východisek s praktickou realizací tak umožňuje posluchačům utvářet si analytický náhled a jednotlivé ekonomické problémy kriticky posuzovat. Předmět je členěn do několika základních okruhů problematiky mikroekonomické a makroekonomické v poměru 1 : 1. Jednotlivá témata jsou nejprve přednášena a studentům je zadáno domácí samostudium, následně jsou diskutována na seminářích.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou; zkoušku zadává a hodnotí český učitel v jazyce českém. Známka za průběžné testy tvoří 50% hodnocení výsledné známky. Výslednou známku zadává do ISu český učitel na základě předchozích známek z průběžných testů a z písemné zkoušky. Studenti klasifikovaní z průběžných testů „F“ nemohou skládat písemnou zkoušku a jejich výsledná známka je „F“.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Část výuky probíhá ve francouzštině. Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PEETVS.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/MPE_ETVS