MPH_ZIMA Internet Marketing Basics

Faculty of Economics and Administration
Spring 2016
Extent and Intensity
2/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Hana Demelová (lecturer)
Ing. Kristýna Böhmová (seminar tutor)
Ing. Hana Demelová (seminar tutor)
Ing. Dušan Mladenović, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
Department of Business Management - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Vlasta Radová
Supplier department: Department of Business Management - Faculty of Economics and Administration
Timetable
Tue 16:20–17:55 P103
 • Timetable of Seminar Groups:
MPH_ZIMA/01: Tue 18:00–19:35 P103, K. Böhmová, H. Demelová, D. Mladenović
MPH_ZIMA/02: Wed 16:20–17:55 S401, K. Böhmová, H. Demelová, D. Mladenović
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/40, only registered: 0/40, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/40
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět si klade za cíl seznámit posluchače se specifiky marketingu prováděného v on-line prostředí. Obsahem kurzu je soubor přednášek a seminářů, které na sebe v určitých ohledech navazují, do jisté míry se prolínají a postupně posluchači poskytují komplexní, strategický pohled na problematiku internetového marketingu. Úvodní část kurzu se zabývá internetem jako médiem, jehož praktické využití nabízí marketérům nové příležitosti realizace marketingové komunikace. Na tento úvod navazuje téma internetových projektů (jež jsou často nezbytným základem pro další marketingové aktivity v internetovém prostředí) a s nimi spojené optimalizace pro vyhledávače a pro uživatele. Tato problematika je také spojena s obsahem, jehož publikace podléhá jistým pravidlům nutným pro dosažení cílů webu, a jeho analýzou a testováním, které jsou potřebné pro ověření vhodnosti nastavení. Následuje část zabývající se vyhledatelností a jejím podpořením organicky, pomocí sociálních médií a také placené reklamy ve vyhledávačích. Závěr je pak věnován e-mailovým kampaním a jejich úloze v budování dlouhodobých vztahů se zákazníky, jež je možné díky moderním technologiím dobře personalizovat a automatizovat, a s veřejností, jež může mít vliv na podnik prezentovaný v on-line prostředí.
Na konci kurzu bude student:
- rozumět základním principům a specifikům internetového marketingu
- znát základy výstavby webu po stránce struktury i obsahu
- chápat principy optimalizace pro vyhledávače a bude schopen identifikovat klíčová slova
- znát principy web copywritingu a aplikovat v něm klíčová slova
- seznámen s tvorbou kampaní na internetu a specifiky jednotlivých nástrojů a kanálů (PPC reklama, sociální média, e-mail marketing aj.)
Syllabus (in Czech)
 • - Úvod do internetového marketingu - internet a jeho specifika, aktuální trendy, klasický vs. internetový marketing,
 • - internetové projekty (zejména weby) jako základní stavební jednotky internetového marketingu, strategické pojetí tvorby projektu, technické aspekty tvorby, formální a právní stránka webu, rychlost a responzivní design a jejich důsledky,
 • - základy SEM a SEO, nastavení příznivá pro uživatele, modely nákupního procesu off-line vs. on-line, internetová analýza konkurence, analýza klíčových slov, důležitost cílové skupiny, persony,
 • - content marketing a copywriting, design, behaviorální aspekty obsahu,
 • - budování značky v on-line prostředí,
 • - způsoby testování webu (CrazyEgg, A/B apod.), techniky zvyšování konverzního poměru,
 • - základy práce s Google Analytics,
 • - on-page a off-page SEO, základní linkbuildingové praktiky, proč je kvalita důležitější než kvantita, využití software v SEO, - role sociálních sítí v internetovém marketingu (se zaměřením na Facebook),
 • - PPC reklama - AdWords, Sklik a Facebook a jejich srovnání, způsoby tvorby kampaní,
 • - display reklama, retargeting, obsahová síť vyhledávačů v ČR,
 • - e-mail marketing - zásady tvorby marketingově úspěšných e-mailů, copywriting v e-mail marketingu,
 • - CRM na internetu - Marketing Automation Systems,
 • - PR na internetu, dlouhodobé vztahy se zákazníky a s veřejností.
Literature
  required literature
 • ŘEZÁČ, Jan. Web ostrý jako břitva : návrh fungujícího webu pro webdesignery a zadavatele projektů. 1st ed. Jihlava: Baroque Partners, 2014. 211 s. ISBN 9788087923016. info
 • JANOUCH, Viktor. Internetový marketing : prosad'te se na webu a sociálních sítích. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. 304 s. ISBN 9788025127957. info
  recommended literature
 • CHAK, Andrew. Submit now: designing persuasive websites. 1st ed. Indianapolis, IN: New Riders, c2003, xxii, 342 p. ISBN 0735711704.
 • ŠENKAPOUN, Pavel. Webcopywriting pro samouky: průvodce moderního marketéra a podnikatele po webovém obsahu. Vydání první. Brno: Zoner Press, 2015, 207 stran. Encyklopedie Zoner Press. ISBN 978-80-7413-176-9.
 • KRUG, Steve. Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability. 3rd ed. New York: New Riders, 2014. 216 pp. ISBN 978-0-321-96551-6. info
 • KAUSHIK, Avinash. Web analytics : an hour a day. Indianapolis: Sybex, 2007. xxxiii, 44. ISBN 9780470130650. info
Teaching methods (in Czech)
Základem jsou přednášky a aktivní účast na seminářích, jejichž součástí budou diskuze a řešení případových studií, týkajících se aktuálních témat.
Assessment methods (in Czech)
Pro připuštění ke zkoušce je nutné získat dostatečné množství bodů z průběžných aktivit na seminářích. Závěrečná zkouška probíhá částečně písemně formou on-line odpovědníku a částečně formou dobrovolného ústního dozkoušení, při kterém si student může zlepšit známku, pokud prokáže, že dané problematice rozumí a rozumně odůvodní volbu svých odpovědí. Student si může zlepšit známku maximálně o 2 stupně. K ústnímu dozkoušení je připuštěn pouze student, který dosáhl hodnocení A-E v písemné části. Otázky se týkají probíraných okruhů z doporučené literatury, přednášených témat, obsahu seminářů a samostudia dalších relevantních zdrojů. Zkušební termíny budou vypsány v průběhu zkouškového období. Podmínkou úspěšného absolvování zkouškového testu je uspokojivé zodpovězení alespoň 60 % otázek. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
Information on course enrolment limitations: Předmět je určen studentům libovolného oboru. Jediným předpokladem je zájem o internetový marketing.
The course is also listed under the following terms Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2016/MPH_ZIMA