BIp005 Základy obecné botaniky

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 11:00–11:50 učebna 5
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BIp005/01: každý sudý čtvrtek 14:00–15:50 laboratoř 82, B. Brabcová
BIp005/02: každý lichý čtvrtek 14:00–15:50 laboratoř 82, B. Brabcová
BIp005/03: každé sudé pondělí 12:00–13:50 laboratoř 82, B. Brabcová
BIp005/04: každou lichou středu 8:00–9:50 laboratoř 82, B. Brabcová
BIp005/05: každou sudou středu 8:00–9:50 laboratoř 82, B. Brabcová
BIp005/06: každou lichou středu 11:00–12:50 laboratoř 81, B. Brabcová
Předpoklady
BIp003 Biologická technika
Znalost základů botaniky (zejména anatomie a morfologie rostlin) na gymnaziální úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
1. porozumět detailní stavbě rostlinného těla z hlediska jeho anatomie i morfologie;
2. popsat stavbu rostlinné buňky a složení rostlinných pletiv;
3. rozlišit a popsat stavbu kořene, stonku, listu, květu, semene a plodu;
4. vysvětlit vzájemné souvislosti mezi těmito orgány rostlinného těla;
5. pochopit zákonitosti fylogenetického vývoje jednotlivých orgánů;
6. orientovat se snadno v systému rostlinné říše.
7. rozpoznat základní struktury rostlinné buňky;
8. rozlišit typy rostlinných pletiv, popsat rostlinná pletiva;
9. popsat kořen, stonek, list, květ, semeno, plod, orientovat se v jejich anatomické skladbě;
10. sestavit a přečíst květní vzorec, orientovat se v typech květenství;
11. popsat správně botanicky rostlinu, porozumět popisu rostlin v botanickém klíči;
12. pracovat správně s rostlinným materiálem.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
1. porozumět detailní stavbě rostlinného těla z hlediska jeho anatomie i morfologie;
2. popsat stavbu rostlinné buňky a složení rostlinných pletiv;
3. rozlišit a popsat stavbu kořene, stonku, listu, květu, semene a plodu;
4. vysvětlit vzájemné souvislosti mezi těmito orgány rostlinného těla;
5. pochopit zákonitosti fylogenetického vývoje jednotlivých orgánů;
6. orientovat se snadno v systému rostlinné říše.
7. rozpoznat základní struktury rostlinné buňky;
8. rozlišit typy rostlinných pletiv, popsat rostlinná pletiva;
9. popsat kořen, stonek, list, květ, semeno, plod, orientovat se v jejich anatomické skladbě;
10. sestavit a přečíst květní vzorec, orientovat se v typech květenství;
11. popsat správně botanicky rostlinu, porozumět popisu rostlin v botanickém klíči;
12. pracovat správně s rostlinným materiálem.
Osnova
 • Přednášky:
 • 1.Stavba rostlinné buňky, buněčné jádro.
 • 2.Rozdělení a funkce rostlinných pletiv, soustavy rostlinných pletiv a jejich funkce.
 • 3.Kořen základní charakteristika, fylogeneze a ontogeneze, anatomická stavba, metamorfózy, hospodářský význam.
 • 4.Stonek základní charakteristika, fylogeneze a ontogeneze, anatomická stavba, metamorfózy, hospodářský význam.
 • 5.List základní charakteristika, fylogeneze, typy listů, morfologie, anatomická stvaba, metamorfózy, hospodářský význam.
 • 6.Květ charakteristika, květní obaly, květní lůžko, stavba pohlavních orgánů, vajíčko a zárodečný vak, pylová zrna, symetrie květu, pohlavnost květů, květní vzorec a diagram.
 • 7.Květenství.
 • 8.Rozmnožování rostlin vegetativní, nepohlavní a pohlavní, střídání generací, opylení a oplození.
 • 9.Semeno a plod vývoj a stavba, klíčení semen, klasifikace plodů, hospodářský význam.
 • Cvičení:
 • 1.Pozorování buněčné stěny, vakuol a plastidů.
 • 2.Pozorování pohybu cytoplazmy.
 • 3.Pozorování parenchymu, prosenchymu, kolenchymu, sklerenchymu. Rostlinná pletiva krycí, trichomy, průduchy, druhotná krycí pletiva.
 • 4.Parenchymatické pletivo. Pozorování cévních svazků. Anatomie listu.
 • 5.Anatomie stoku jednoděložné a dvouděložné rostliny. Anatomie kořene rostlin jednoděložných a dvouděložných.
 • 6.Kořen - primární a sekundární stavba. Morfologie.
 • 7.Stonek - stavba, tloustnutí, větvení, pupeny. Metamorfózy stonku.
 • 8.List - charakteristika listů rostlin jednoděložných a dvouděložných. Morfologie listové čepele, heterofylie. Postavení listů na stonku. Metamorfózy.
 • 9.Květ a květenství. Stavba květu. Květní obaly, stavby plodolistů a tyčinek. Rozbor květu, květní vzorec a diagram. Stavba květu.
 • 10.Reprodukční orgány rostlin nahosemenných, jednoděložných. 11.Semeno a plod. Anatomie semen rostlin jednoděložných a dvouděložných. 13.Pozorování a rozbor plodů suchých a dužnatých. Heterokarpie plodů.
Literatura
 • Novák J. et Skalický M. (2008): Botanika. Cytologie, histologie, organologie a systematika. - Powerprint, Praha.
 • Raven P. H., Eichhorn S. E et Evert R. F. (2004): Biology of plant 7th. Freeman Company, V. H., 944 p., ISBN: 0716710072
 • VOTRUBOVÁ, Olga. Anatomie rostlin. 3., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2010. 192 s. ISBN 9788024618678. info
 • JURČÁK, Jaroslav. Komentovaný atlas anatomie vyšších rostlin. 1. vyd. Třebíč: Radek Veselý, 2007. 133 s. ISBN 9788086376394. info
 • ROSYPAL, Stanislav. Nový přehled biologie. 1. vydání. Praha: Scientia, 2003. xxii, 797. ISBN 9788086960234. info
 • KOUSALOVÁ, Ivanka, Marie KUMMEROVÁ a Miroslava VICHERKOVÁ. Cytologie a anatomie rostlin. Návody ke cvičením. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 121 s. info
 • KLÍČOVÁ, Šárka a Karel SLABÝ. Zemědělská botanika, anatomie a morfologie rostlin : návody do cvičení. Vyd. 1. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1998. 72 s. ISBN 807157340X. info
 • KLÍČOVÁ, Šárka a Karel SLABÝ. Zemědělská botanika, anatomie a morfologie rostlin : návody do cvičení. Vyd. 1. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1998. 72 s. : il. ISBN 80-7157-340-X. info
 • PAZOUREK, Jaroslav a Olga VOTRUBOVÁ. Atlas of plant anatomy. Prague: PERES Publishers, 1997. 447 s. ISBN 8090169120. info
 • KÜHN, František. Zemědělská botanika : návody do cvičení ze speciální botaniky. 2. přeprac. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská v Brně, 1994. 120 s. ISBN 8071571326. info
 • PECHAROVÁ, Emilie a Slavomil HEJNÝ. Botanika : příručka pro studenty zemědělských a přírodovědných škol. České Budějovice: Dona, 1993. 173 s. ISBN 8085463288. info
 • SLAVÍKOVÁ, Zdeňka. Morfologie rostlin. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 238 s. ISBN 8070663588. info
 • KINCL, Miroslav. Cvičení z anatomie a morfologie rostlin. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta, 1981. 364 s. : i. info
Výukové metody
Forma výuky: videopřednášky.
Výuková metoda: frontální vyučování.
Forma výuky: praktické cvičení formou úkolů a jejich kontroly
Výukové metody: pozorování, práce s literaturou
Metody hodnocení
Metoda hodnocení:
Vzhledem k epidemiologické situaci stanovuji podmínky ukončení předmětu B takto: Student k úspěšnému ukončení předmětu musí mít toto:
1. odevzdané a vyučující uznané (splněné) úkoly 1. až 8. (základní přehled viz studijní materiály)
2. úspěšně splněný test (pravděpodobně bude online), na kolokvium prospěl: min. počet dosažených bodů je 18. (Max. je 30 b.)
3. podmínkou připuštění k testu jsou splněné úkoly (uznané vyučující)
Informace učitele
Užitečné odkazy: http://botany.natur.cuni.cz/fer/folie/folie.htm: http://www.sci.muni.cz/kfar/predmety.html (cytologie a anatomie rostlin) http://botany.natur.cuni.cz/fer/folie/folie.html (částečně morfologie rostlin)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/BIp005