BIp006 Základy obecné zoologie

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (přednášející)
Bc. Michaela Šplíchalová (cvičící)
Bc. Martina Valešová (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–8:50 učebna 5
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BIp006/01: každé sudé úterý 13:00–14:50 laboratoř 81, A. Žákovská
BIp006/02: každý sudý čtvrtek 8:00–9:50 laboratoř 81, A. Žákovská
BIp006/03: každý sudý čtvrtek 12:00–13:50 laboratoř 81, A. Žákovská
BIp006/04: každé liché úterý 13:00–14:50 laboratoř 81, A. Žákovská
BIp006/05: každý lichý čtvrtek 8:00–9:50 laboratoř 81, A. Žákovská
BIp006/06: každý lichý čtvrtek 12:00–13:50 laboratoř 81, A. Žákovská
Předpoklady
BIp001 Úvod do studia biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen prokázat: - prohloubení základních vědomostí o problematice obecné zoologie - poznání stavby a funkcí živočišných buněk - poznání jednotlivých charakteristických tkání a orgánů - osvojení si dovedností při práci s mikroskopem - osvojení si dovedností při pořizování kresebného záznamu - vytvoření si základního kladného postoje k pitevním studijním postupům.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen prokázat: - prohloubení základních vědomostí o problematice obecné zoologie - poznání stavby a funkcí živočišných buněk - poznání jednotlivých charakteristických tkání a orgánů - osvojení si dovedností při práci s mikroskopem - osvojení si dovedností při pořizování kresebného záznamu - vytvoření si základního kladného postoje k pitevním studijním postupům.
Osnova
  • Sylabus přednášek: 1. Úvod do histologie: živočišné tkáně (rozdělení), histogneze a mezibuněčné hmoty: fibrilární (kolagenní, retikulární a elastická vlákna) a amorfní (glykosaminoglykany). 2. Epitely 1: plochý, dlaždicový; kubický, cylindrický; jednovrstevný, víceřadý, přechodní 3. Epitely 2: krycí (rohovatějící vrstevnatý epitel, nerohovatějící vrstevnatý epitel), resorpční, řasinkové, smyslové, žlázové, epitel zárodečný (vaječníky a varlata), epitel pigmentový. 4. Pojiva: zárodečný mezenchym, vezikulární pojivo, rosolovité vazivo, řídké kolagenní vazivo, tukové vazivo, husté vazivo neuspořádané = tuhé kolagenní vazivo, husté vazivo uspořádané; 5. Chrupavky: praecartilago, parenchymová chrupavka, hyalinní chrupavka, elastická chrupavka, vláknitá (= fibrózní, fibrilární) chrupavka. 6. Kostní a zubní tkáně: vláknitá (plsťovitá) kost, lamelární kost (kompaktní x houbovitá), osifikace, zubní tkáně 7. Trofická pojiva: krev a krvetvorba, lymfa, hemolymfa, tkáňový mok, … 8. Svalové tkáně: hladká, žíhaná svalovina a myokard (srdeční svalovina). 9. Nervové tkáně: šedá kůra mozková (pyramidální a gliové buňky s výběky), šedá hmota mozečku (unipolární neurony), bílá hmota mozečku (makroglia – astrocyty), periferní nervy (myelinová a Schwannova pochva). 10. Rozmnožování nepohlavní a pohlavní, ontogeneze (mnohobuněčných) živočichů (Animalia) – vznik, vývoj a růst jedince. 11. Embryologie (ontogeneze mnohobuněčných živočichů) 1: embryogeneze: progeneze, blastogeneze, notogeneze; gastrulace, neurulace. 12. Embryologie (ontogeneze mnohobuněčných živočichů) 2: organogeneze a postembryogeneze: vývoj přímý a nepřímý (larvy primární a sekundární), růst jedince, regenerace, stárnutí, smrt. Sylabus cvičení: 1. Pozorování a zakreslení volných buněk živočichů, zejména erytrocytů obratlovců – trvalé preparáty krevních roztěrů 2. Pozorování a zakreslení trvalých a nativních preparátů – různý tvar buněk a buněčné inkluze 3. Pozorování a zakreslení trvalých preparátů – typy epitelů podle tvaru epiteliálních buněk 4. Pozorování a zakreslení trvalých preparátů – typy epitelů podle počtu vrstev epiteliálních buněk 5. Pozorování a zakreslení trvalých preparátů – druhy epitelů podle funkce 6. Pozorování a zakreslení trvalých preparátů výplňových pojiv – vaziva 7. Pozorování a zakreslení trvalých preparátů oporných pojiv – chrupavky 8. Pozorování a zakreslení (trvalých) preparátů kostních tkání 9. Pozorování a zakreslení trvalých preparátů leukocytů kočky – krevní roztěry 10. Příprava, pozorování a zakreslení nativních a trvalých preparátů svalových tkání 11. Pozorování a zakreslení trvalých preparátů nervových tkání 12. Příprava, pozorování a zakreslení nativního preparátu polytenních chromozómů
Literatura
  • PALEČEK, Jiří. Obecná zoologie :praktická cvičení. Vyd. 2. Praha: Univerzita Karlova, 1991. 141 s. ISBN 80-7066-492-4. info
  • PALEČEK, Jiří. Obecná zoologie :praktická cvičení. Vyd. 2. Praha: Univerzita Karlova, 1991. 223 s. ISBN 80-7066-493-2. info
  • APRIL, E.W., ERICKSON, A., MONTANO, S. (eds.) et al. (1990). Anatomy 2nd ed. Baltimore: Williams & Wilkins,., 610 pp.
Výukové metody
Přednáška - PPT prezentace Laboratorní cvičení - studenti samostatně pod dohledem vyučujícího mikroskopují a zakreslují poskytnuté trvalé preparáty.
Metody hodnocení
Podmínkou připuštění ke kolokviu je aktivní účast na praktických cvičeních, předložení kompletních protokolů s pracovními listy a s vlastními kresbami a také úspěšné absolvování ověření znalostí formou tzv. poznávačky. Předpokladem úspěšného absolvování kolokvia je zvládnutí látky v rozsahu odpovídajícím sylabu přednášek.
Informace učitele
Zápočet ze cvičení je podmínkou připuštění ke kolokviu (testu). Nahrazování absencí bude probíhat po domluvě s vyučujícím v pátky (většinou od 9:30).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/BIp006