BIp010 Základy systému a evoluce vyšších rostlin

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 18:00–18:50 učebna 5
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BIp010/01: Po 14:00–15:50 laboratoř 82, N. Čeplová
BIp010/02: Po 16:00–17:50 laboratoř 82, N. Čeplová
BIp010/03: Út 12:00–13:50 laboratoř 82, N. Čeplová
BIp010/04: Út 10:00–11:50 laboratoř 82, N. Čeplová
Předpoklady
BIp005 Základy obecné botaniky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
1. porozumět a vysvětlit principy systematiky vyšších rostlin; 2. interpretovat základní klasifikační schémata; 3. orientovat se v diverzitě mechů a cévnatých rostlin na Zemi; 4. charakterizovat základní taxonomické jednotky vyšších rostlin včetně významných zástupců flóry ČR; 5. porovnat významné determinační znaky vybraných taxonů rostlin a využít je k určování rostlin; 6. preparovat a připravit botanický materiál pro didaktické účely; 7. vybrat vhodné modelové organismy pro svou pedagogickou praxi
Výstupy z učení
- student používá správnou odbornou botanickou terminologii a je schopen vybrat pojmy a jevy odpovídající úrovni žáků ZŠ - student vybírá a ve výuce využívá modelové organismy pro dokladování vybraných pojmů a jevů související s botanikou vyšších rostlin - student pracuje s rostlinným materiálem a zpracovává jej do podoby didaktických prostředků pro potřeby výuky na ZŠ
Osnova
  • Osnova přednášek: 1. Systematická botanika a okruhy jejího zájmu, vývoj systémů, taxonomické jednotky a základní principy botanické nomenklatury, základy molekulární taxonomie a kladistiky; 2. Vznik a vývoj druhů, vyšší rostliny – Embryobionta, charakteristika vyšších rostlin; 3. Oddělení Bryophyta (mechorosty); 4. Výtrusné cévnaté rostliny (Lycopodiophyta, Equisetophyta, Psilotophyta, eusporangiátní kapradiny, Polypodiophyta); 5. Semenné rostliny, obecné znaky semenných rostlin, charakteristika vyhynulých skupin: Lyginodendrophyta (kapraďosemenné), Cordaitophyta (kordaity); 6. Nahosemenné rostliny: Cycadophyta (cykasy), Ginkgophyta (jinany), Pinophyta (jehličnany), Gnetophyta (liánovce); 7. Krytosemenné rostliny: charakteristika oddělení, základní systematické členění: skupina ANITA, Magnoliová větev krytosemenných rostlin; 8. Jednoděložné rostliny: Alismidae, Liliidae, Commelinidae; 9. Pravé dvouděložné rostliny: bazální trikolpátní rostliny (řády Ranunculales a Proteales); 10. Caryophyllidová větev dvouděložných rostlin; 11. Rosidová větev; 12.Asteridová větev Osnova cvičení: 1. Botanické příručky, atlasy, určovací klíče, květeny, základy práce v terénu; 2. Brypohyta (mechorosty); 3. Lycopodiophyta (plavuně); 4. Equisetophyta (přesličky), eusporangiátní kapradiny (Ophioglossaceae – hadilkovité); 5. Leptosporangiátní kapradiny (Polypodiales – osladičotvaré, Salviniales – nepukalkotvaré); 6. Cycadophyta (cykasy), Ginkgophyta (jinany), Gnetophyta (liánovce); 7. Pinophyta (jehličnany); 8. Krytosemenné rostliny I: morfologie typických zástupců vybraných čeledí (Magnoliaceae, Ranunculaceae, Boraginaceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae); 9. Krytosemenné rostliny II: morfologie typických zástupců vybraných čeledí (Brassicaceae, Rosaceae, Fabaceae, Apiaceae, Asteraceae, Poaceae); 10. Povinné penzum – nejdůležitější zástupci flóry ČR, determinační znaky, příslušnost k jednotlivým čeledím; 11. Práce studenta na vlastním herbáři, kontrola sched (herbářových etiket) a správného určení položek I.; 12. Práce studenta na vlastním herbáři, kontrola sched a správného určení položek II.
Literatura
  • MÁRTONFI, Pavol. Systematika cievnatých rastlín. 3. vyd. V Košiciach: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2007. 220 s. ISBN 9788070976944. info
  • SIMPSON, Michael G. Plant systematics. Boston: Elsevier Academic Press, 2006. xi, 590. ISBN 0126444609. info
  • Flowering plants of the world. Edited by V. H. Heywood. London: Batsford, 1993. 335 s. ISBN 071347422X. info
  • ROSYPAL, Stanislav. Fylogeneze, systém a biologie organismů. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 744 s. ISBN 8004228151. info
Výukové metody
přednáška (1 hodina týdně) a laboratorní cvičení (2 hodiny týdně)
Metody hodnocení
1. student samostatně vytvoří herbář cévnatých rostlin čítající 50 položek; 2. student v písemné části zkoušky prokáže znalosti systematiky vyšších rostlin, diverzity rostlin na Zemi a v tuzemských ekosystémech; 3. v rámci poznávací části zkoušky správně určí a zařadí do příslušných čeledí 14 cévnatých rostlin (z celkového povinného penza o 200 položkách) a 1 mechorost (z penza o 11 položkách)
Informace učitele
Veškeré absence (i v online výuce) je potřeba omluvit. Stačí na e-mail vyučující, pokud možno předem. Počet povolených absencí v jarním semestru 2021 je 1. U vyššího počtu absencí student/ka aktivně řeší možnosti náhrady/doplnění zmeškané výuky. V opačném případě není možné předmět úspěšně ukončit.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/BIp010