BIp013 Cvičení v terénu - botanika, zoologie a ekologie

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/3/0. 5 dní. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Radovan Smolinský, Ph.D., PhD. (cvičící)
Mgr. Robert Vlk, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
1. s pomocí vhodných prostředků pro odlov a sběr organismů získat biologický materiál pro následnou determinaci; 2. s pomocí determinační literatury určit nalezené rostliny a živočichy; 3. interpretovat výsledky získané pomocí kombinace různých metod sběru na studovaných biotopech; 4. předložit a prezentovat všechny získané údaje dobře zdokumentované ve skupinové závěrečné zprávě; 5. integrovat poznatky z různých již absolvovaných biologických předmětů konfrontací teorie s pozorováními prováděnými přímo v terénu
Výstupy z učení
- student používá správnou odbornou biologickou terminologii a je schopen aplikovat tyto pojmy při sběru a determinaci organismů v terénu - student navrhne, realizuje a reflektuje odborně správné, věku žáků přiměřené různé formy terénní výuky, která vede nejen k procvičování znalostí, ale zejména dovedností a postojů
Osnova
  • V průběhu terénního cvičení pracují studenti ve skupinách (podle počtu studentů po 8 až 12). Skupiny pracují za asistence vyučujících na jednotlivých lokalitách, během týdne se skupiny na stanovištích střídají. 1. den cvičení – seznámení s okolím, prvotní průzkum vybraných biotopů, kladení pastí pro odlov bezobratlých živočichů; 2. den cvičení – skupiny studentů pracují na jednotlivých biotopech (odlovy a pozorování živočichů, sběr rostlin, následná determinace sebraného materiálu pomocí určovacích pomůcek, průběžná kontrola vyučujícími); 3. den cvičení – exkurze na přírodovědně zajímavé lokality v okolí spojená s poznáváním dalších druhů rostlin a živočichů a s pozorováním jejich přirozeného prostředí; 4. den cvičení – skupiny studentů pracují na jednotlivých biotopech (odlovy a pozorování živočichů, sběr rostlin, následná determinace sebraného materiálu pomocí určovacích pomůcek, průběžná kontrola vyučujícími); 5. den cvičení – zpracování a prezentace závěrečné zprávy
Literatura
  • KOČÁREK, Petr, Jaroslav HOLUŠA, Robert VLK a Pavel MARHOUL. Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Praha: Academia, 2013. 288 s. Atlas. ISBN 978-80-200-2173-1. info
  • DANIHELKA, Jiří, Jindřich CHRTEK a Zdeněk KAPLAN. Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2012, roč. 84, č. 3, s. 647-811. ISSN 0032-7786. URL info
  • Chráněná území ČR. Edited by Peter Mackovčin. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2007. 932 s. ISBN 9788086305028. info
  • Velká kniha rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin :. Edited by Jindřich Krejča. 3. vyd. Bratislava: Príroda, 2004. 384 s. ISBN 8007011897. info
  • Klíč ke květeně České republiky. Edited by Karel Kubát. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 927 s. ISBN 9788020008367. info
  • Velká kniha živočichů :hmyz - ryby - obojživelníci - plazi - ptáci - savci. 3. vyd. Bratislava: Príroda, 2001. 344 s.: 15. ISBN 80-07-00863-2. info
Výukové metody
Cvičení v terénu - botanika, zoologie probíhá formou týmové práce studentů ve skupinách pod odborným dohledem všech vyučujících; každá skupina se věnuje jednomu přidělenému biotopu (les, louka, pole, stojatá voda, tekoucí voda apod.) - na tomto biotopu si hned 1. den nainstaluje různé pasti apod., které denně kontroluje. Postupně ale každá skupina provede i průzkum na ostatních biotopech; vyhodnocení skutečností zjištěných kombinací všech použitých metod (zejména určování získaného materiálu pomocí atlasů) na všech biotopech bude provedeno ve skupinové závěrečné zprávě vypracované v průběhu cvičení a odevzdané (a obhájené) při jeho ukončení.
Metody hodnocení
1. studenti ve skupinách vypracují závěrečnou zprávu, ve které shrnou poznatky získané studiem literatury a prací v terénu na vybrané lokalitě. Zpráva bude obsahovat obecný úvod, metodiku, výsledky, diskuzi a závěr; 2. student na konci kurzu prokáže znalost vybraných taxonů rostlin a živočichů, se kterými se v rámci terénního cvičení seznámil
Informace učitele
V jarním semestru 2021 proběhne cvičení v termínu 1. - 4. 6. Z organizačních důvodů je cvičení zkráceno, první den studenti využijí pro teoretickou přípravu a samostudium dle instrukcí ve studijních materiálech v ISu (budou nahrány nejpozději dva týdny před začátkem cvičení). Program vlastního cvičení pak bude odpovídat dnům 1,2,4 a 5 dle původního plánu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/BIp013