BIp015 Fyziologie živočichů

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (přednášející)
Bc. Michaela Šplíchalová (cvičící)
Bc. Martina Valešová (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
BIp006 Základy obecné zoologie && BIp011 Základy zoologie strunatců s využitím IT
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět složení živočišného těla (1) - vysvětlit orgánové (2) a systémové funkce (3) bezobratlých (4)a obratlovců (5). Hlavní cíle laboratorních experimentů: - ověřit jednoduché postupy fyziologického experimentu - prakticky osvojit poznatky - získat dovednosti práce v laboratoři - komponovat záznam experimentu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- použít informace o stavbě tělesných soustav k pochopení homeostázy jedince;
- shrnout důležité rysy hlavních orgánových funkcí;
Osnova
  • 1. Látkové složení živočišného těla. Úloha vody, minerálních a organických látek, jejich podíly. 2. Fylogenetický vývoj fyziologických funkcí. Prostředí jako nezbytná podmínka vývoje. Homeostáza. 3. Celková látková výměna. Přeměna látek a energie. Velikost látkové přeměny, regulace. Klidový, standardní a bazální metabolismus. 4. Výživa. 5. Příjem a zpracování živin. 6. Výměna plynů, dýchání. 7. Tělní tekutiny a jejich funkce bezobratlých a obratlovců. Oběh tělních tekutin. 8. Udržování stálého vnitřního prostředí. Osmoregulace a exkrece. 9. Termoregulace. 10. Rozmnožování. 10. Základní principy regulací, jejich vývoj. Látkové regulace. 11. Nervová regulace. Funkční organizace mozku a míchy. 12. Svaly, jejich funkce. Řízení činnosti svalstva. 13. Fyziologie smyslových orgánů. 14. Vyšší funkce nervové soustavy. Témata laboratorních experimentů: 1. Obsah vody v tkáních - příprava sušiny 2. Spalování – příprava popeloviny 3. Kvalitativní důkazy Ca, Fe, Ph 4. Reakce na cukry 5. Tuky 6. Reakce bílkovin - oddělování iontů a solí od bílkovin 7. Trávení 8. Bazální metabolismus zástupce hmyzu měřením spotřeby O2 9. Respirometrie - vitální kapacita plic 10. O2 ve vodě - Winkler 11. Krevní oběh - funkce srdce, pitva srdce (vepřové) 12. Exkrece - vyšetření moči 13. Nervosvalová činnost - reflexy obratlovců (video)
Literatura
  • HRUŠKA, Michal. Fyziologie živočichů a člověka :pro učitele. V Hradci Králové: Gaudeamus, 1994. 189 s. ISBN 80-7041-840-0. info
  • HRUŠKA, Michal. Fyziologie živočichů a člověka :pro učitele. V Hradci Králové: Gaudeamus, 1994. 198 s. ISBN 80-7041-984-9. info
  • HILL, Richard W., Gordon A. WYSE a Margaret ANDERSON. Animal physiology. 3rd ed. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, 2012. 1 sv. ISBN 9780878935598. info
  • VÁCHA, Martin, Ivana FELLNEROVÁ, Vítězslav BIČÍK, Richard PETRÁSEK a Vladimír ŠIMEK. Srovnávací fyziologie živočichů. 3. dotisk 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 167 s. ISBN 978-80-210-3379-5. info
  • MOYES, Christopher D. a Patricia M. SCHULTE. Principles of animal physiology. 2nd ed. San Francisco, Calif.: Pearson/Benjamin Cummings, 2008. xxx, 754. ISBN 9780321501554. info
  • HOLINKA, Jiří a Vítězslav BIČÍK. Cvičení z fyziologie živočichů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 99 s. ISBN 8024405903. info
Výukové metody
Přednášky. Laboratorní cvičení.
Metody hodnocení
Požadavky pro ukončení: písemná Zk. - test, 30 otázek, minimální úspěšnost 66 %. zápočet - realizace předepsaných pokusů - schopnost didaktického rozpracování a vedení experimentu (1 výstup)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.