BIp018 Praktikum k didaktice přírodopisu

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 9:00–9:50 učebna 3
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BIp018/01: Út 13:00–14:50 učebna 2, L. Vodová
BIp018/02: Čt 8:00–9:50 učebna 2, L. Vodová
BIp018/03: Út 10:00–11:50 učebna 2, L. Vodová
Předpoklady
BIp017 Úvod do didaktiky přírodopisu
BIp017 Úvod do didaktiky přírodopisu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
- student popíše klasifikaci výukových prostředků; - student objasní rozdíl mezi pomůckou a přírodninou; - student vysvětlí rozdíl mezi pracovní a systematickou sbírkou přírodnin; - student vytvoří sbírku přírodnin; - student vytvoří lapbook na vybrané téma; - student vysvětlí, jaké typy knih a textů lze použít k přípravě výuky; - student uvede ke každé kategorii knih a textů aspoň 5 příkladů; - student na základě pozorování a práce s literaturou charakterizuje organismy vyskytující se ve vybraném biotopu; - student popíše znaky, podle kterých lze spolehlivě determinovat vybraný organismus.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: - klasifikovat výukové prostředky; - charakterizovat vybrané výukové prostředky; - vytvořit vybrané výukové prostředky; - pozorovat přírodniny v přirozeném prostředí.
Osnova
 • Osnova přednášek: 1) Plánování a příprava výuky: klasifikace výukových prostředků
 • 2) Plánování a příprava výuky: Přírodniny živé v přirozeném a umělém prostředí
 • 3) Plánování a příprava výuky: Přírodniny preparované a konzervované
 • 4) Plánování a příprava výuky: Pracovní sbírky a výstavky přírodnin, neživé přírodniny,
 • 5) Plánování a příprava výuky: Trojrozměrné pomůcky
 • 6) Plánování a příprava výuky: Dvourozměrné pomůcky
 • Osnova cvičení:
 • 1) Plánování a příprava výuky: Pzorování přírodnin v přirozeném prostředí
 • 2) Plánování a příprava výuky: Určování přírodnin
 • 3) Plánování a příprava výuky: Tvorba sbírky přírodnin
 • 4) Plánování a příprava výuky: Knihy a texty k přípravě výuky přírodopisu
 • 5) Plánování a příprava výuky: Lapbooky a jejich využití ve výuce přírodopisu
 • 6) Plánování a příprava výuky: Tvorba lapbooku
Literatura
  povinná literatura
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: verze platná od 1. 9. 2016 [online]. (2016). Praha: MŠMT [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf
 • ŠVECOVÁ, Milada. Cvičení z didaktiky biologie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2000. 88 s. ISBN 8024600005. info
  doporučená literatura
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky. 1. dotisk 1. vydání. Brno: MU Brno, 2009. 160 s. svazek č. 100. ISBN 978-80-210-4142-4. info
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 3. Praha: Portál, 2004. 380 s. ISBN 807178978X. info
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika [Kalhous, Portál, 2002]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-253-X. info
 • MASLOWSKI, Oton. Didaktika biologie : určeno pro posluchače přírodovědecké fakulty a pedagogické fakulty Univerzity Palackého. 1. vyd. 1990. 145 s. info
  neurčeno
 • HERR, Norman. The sourcebook for teachnig science. San Francisco: John Wiley / Jossey-Bass Publishers, 2007. 584 s. ISBN 978-0-7879-7298-1. info
Výukové metody
Forma výuky:hromadná-frontální, hromadná-samostatná práce, skupinová-homogenní, skupinová-heterogenní, skupinová-diferencovaná. Metody výuky: přednáška, vysvětlování, diskuze, projekce statická.
Metody hodnocení
- student se zúčastní aspoň 5 z 6 cvičení - (80% účast) - během cvičení studenti vypracovávají materiály, které si založí do „Portfolia začínajícího učitele přírodopisu“ - kolokvium budu uděleno na základě splnění úkolů ze seminářů a na písemného testu na 70 % - písemného testu se studenti účastní pouze pokud mají splněnu docházku na cvičeních a uznané všechny úkoly ze semináře
Informace učitele
Písemného testu je možno se zúčastnit pouze při splnění 80% účasti na cvičeních a správném vyhotovení (uznání) úkolů ze semináře. Úkoly je třeba odevzdávát průběžně do odevzdáváren v ISu a to vždy do stanoveného termínu. Později odevzdané úkoly nebudou akceptovány.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/BIp018