BIp020 Základy hydrobiologie

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Základy systému a evoluce řas a hub. Základy zoologie bezobratlých. Znalost chemie a vyšších rostlin alespoň na gymnaziální úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s funkcí ekosystému stojatých a tekoucích vod - základními vlastnostmi vody, životním prostředím vod, společenstvy organismů, znečišťováním vody, vlivu člověka na vodní ekosystém, procesech acidifikace a eutrofizace, čištění odpadních vod. Předmět je veden se zřetelem k problematice vodních ekosystémů vyučovaných na základní škole.
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s funkcí ekosystému stojatých a tekoucích vod - základními vlastnostmi vody, životním prostředím vod, společenstvy organismů, znečišťováním vody, vlivu člověka na vodní ekosystém, procesech acidifikace a eutrofizace, čištění odpadních vod. Předmět je veden se zřetelem k problematice vodních ekosystémů vyučovaných na základní škole.
Na konci předmětu bude student schopen:
- porozumět funkcím ekosystému tekoucích a stojatých vod - odborně pojmenovat biotopy povrchových vod
- vysvětlit koloběh látek ve vodách
- vyjmenovat společenstva organismů osídlující jednotlivé habitaty tekoucích vod
- porozumět mechanismu znečištování vody člověkem a mechanismu jejího čištění
- pochopit proces acidifikace a etrofizace vodních ekosystémů
- schopen odebrat vzorek organismů tekoucích i stojatých vod
- umět určit základní skupiny organismů odebraných v povrchových vodách
Osnova
 • Předmět je veden se zřetelem k problematice vodních ekosystémů vyučovaných na základní škole.
 • Součástí výuky jsou přednášky, laboratoře (cvičení) a terénní vyučování.
 • Přednášky:
 • 1. Fyzikální a chemické vlastnosti vody, světlo ve vodách, tepelný režim vod, koloběch látek ve vodách.
 • 2. Stojaté vody – charakteristika, členění, společenstva stojatých vod.
 • 3. Rašeliniště, periodické vody, saliny.
 • 4. Tekoucí vody – charakteristika, fyzikální vlastnosti vody, chemické složení vody, koloběh látek, říční kontinuum, společenstva tekoucích vod, podélná klasifikace toku, znečišťování a samočištění, vliv člověka.
 • 5. Acidifikace a eutrofizace.
 • 6. Rozkladné procesy ve vodách a čištění odpadních vod.
 • 7. Sledování a hodnocení ekologického stavu vod. Ochrana vody a vodních zdrojů a péče o ně.
 • Cvičení:
 • 1. Fyzikálně-chemické parametry vody. Měření parametrů, jejich vyhodnocení.
 • 2. Vzorkování bioty v tekoucích a stojatých vodách. Vzorkovací metody, pomůcky a zařízení.
 • 3. Vyhodnocení získaných dat.
 • 4. Základní rozbor hydrobiologického vzorku.
 • Terénní vyučování:
 • 1. Charakteristika toku v terénu.
 • 2. Měření fyzikálně-chemických parametrů vod.
 • 3. Odběr vodní bioty.
Literatura
 • Lellák J. et Kubíček F. (1991): Hydrobiologie. 257 p., Karolinum, Praha. ISBN 80-7066-530-0
 • Kubíček F. et Zelinka M. (1979): Základy hydrobiologie. Univ. JEP v Brně, fak.přírod.,Praha, SNP, 140 s.
 • Hindák F. et al. (1978): Sladkovodné riasy. SPN Bratislava
 • Wezel R. G. (2001): Lake and River Ecosystem, third edition, Elsevier Academy Press.
 • ALLAN, David J. Stream ecology : structure and function of running waters. 1st ed. London: Chapman & Hall, 1995. 388 s. ISBN 0-412-35530-2. info
Výukové metody
Výukové metody: laboratorní cvičení, terénní cvičení.
Metody vyučování: frontální výuka, pozorování, vysvětlování, práce s literaturou.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: písemný test
Podmínky udělení zápočtu:
1. Pravidelná docházka na výuku předmětu.
2. Dobře vedené protokoly ze cvičení a z terénního vyučování, zkontrolované vyučujícím.
3. Úspěšně zvládnutý písemný test znalostí z tohoto předmětu (20 otázek, min. 13 správně).
Informace učitele
Další literatura: Chudoba J., Dohányos M. et Wanner J. (1991): Biologické čištění odpadních vod. SNTL Praha. Štěpánek M. et al. (1979): Hygienický význam životních dějů ve vodách. Avicenum Praha. Straškraba M. et al. (1992): Metodika sledování a hodnocení jakosti vody vodárenských nádržích. HBÚ ČSAV Č. Budějovice. Sládeček V. et Sládečková A.(1995) Hydrobiologie. Vydavatelství ČVUT, Praha. ISBN 80-01-01298-0 Odkazy: http://svp.vuv.cz/odkazy.php http://svp.vuv.cz/index.php http://www.ochranavod.cz/ http://perla.vuv.cz/main.php
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/BIp020