BIp022 Dendrologie pro základní vzdělávání

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen ...
shrnout determinační znaky vybraných dřevin
rozpoznat vybrané dřeviny na základě olistěné větvičky, pupenů, šišek/plodů a semen
determinovat dřevinu s použitím určovacího klíče
u vybraných taxonů určit, zda se jedná o původní či nepůvodní taxon
rozhodnout, zda dřevina patří mezi zvláště chráněné druhy
dlouhodobě pozorovat vybranou dřevinu
interpretovat výsledky dlouhodobého pozorování dřeviny
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen ...
- dlouhodobě samostatně pozorovat přírodninu
- vést ze svého pozorování záznam a pořizovat fotodokumentaci
- formulovat závěry svého pozorování
- určovat přírodniny s použitím determinačních pomůcek
- rozpoznat vybrané taxony dřevin v různých ročních obdobích
- rozpoznat vybrané dřeviny na základě různých znaků (pupeny, větvička, listy, květy/květenství, šišky/plody a semena)
- u vybraných taxonů je student schopen určit jejich původnost v České republice
- student je schopen zhodnotit, zda dřevina patří mezi zvláště chráněné druhy
Osnova
 • Osnova cvičení 1.cvičení: Oddělení jinany (Gikgoophyta): třída Ginkgoopsida: čeleď jinanovité (Ginkgoaceae). Oddělení jehličnany (Pinophyta): třída Pinopsida: čeleď borovicovité (Pinaceae).
 • 2. cvičení: Oddělení jehličnany (Pinophyta): třída Pinopsida: čeleďi cypřišovité (Cupressaceae)a tisovité (Taxaceae).
 • 3. cvičení: Oddělení krytosemenné (Magnoliophyta): třída bazální skupiny krytosemenných (Magnoliopsida): čeleď šácholanovité (Magnoliaceae).
 • Oddělení krytosemenné (Magnoliophyta): třída dvouděložné (Rosopsida): čeleďi pryskyřníkovité (Ranunculaceae), dřišťálovité (Berberidaceae), platanovité (Platanaceae), zimostrázovité (Buxaceae), meruzalkovité (Grossulariaceae) a bobovité (Fabaceae).
 • 4. cvičení: Oddělení krytosemenné (Magnoliophyta): třída dvouděložné (Rosopsida): čeleď růžovité (Rosaceae): počeledi tavolníkové (Spiraeoideae), růžové vlastní (Rosoideae)
 • 5. cvičení: Oddělení krytosemenné (Magnoliophyta): třída dvouděložné (Rosopsida): čeleď růžovité (Rosaceae): počeleď jabloňové (Maloideae).
 • 6. cvičení: Oddělení krytosemenné (Magnoliophyta): třída dvouděložné (Rosopsida): čeleď růžovité (Rosaceae): počeleď slivoňové (Prunoideae).
 • 7. cvičení: Oddělení krytosemenné (Magnoliophyta): třída dvouděložné (Rosopsida): čeledi jilmovité (Ulmaceae), konopovité (Canabaceae), morušovníkovité (Moraceae) a bukovité (Fagaceae).
 • 8. cvičení: Oddělení krytosemenné (Magnoliophyta): třída dvouděložné (Rosopsida): čeledi břízovité (Betulaceae), ořešákovité (Juglandaceae) a jesencovité (Celastraceae).
 • 9. cvičení: Oddělení krytosemenné (Magnoliophyta): třída dvouděložné (Rosopsida): čeledi vrbovité (Salicaceae) a javorovité (Aceraceae).
 • 10. cvičení: Oddělení krytosemenné (Magnoliophyta): třída dvouděložné (Rosopsida): čeledi jírovcovité (Hippocastanaceae), simarubovité (Simaroubaceae) a lípovité (Tiliaceae).
 • 11. cvičení: Oddělení krytosemenné (Magnoliophyta): třída dvouděložné (Rosopsida): čeledi hortenziovité (Hydrangeaceae), dřínovité (Cornaceae) a olivovníkovité (Oleaceae).
 • 12. cvičení: Oddělení krytosemenné (Magnoliophyta): třída dvouděložné (Rosopsida): čeledi aralkovité (Araliaceae), kalinovité (Viburnaceae), bezovité (Sambucaceae) a zimolezovité (Caprifoliaceae).
 • Semestrální práce studentů: dlouhodobé pozorování vybrané listnaté dřeviny (v intervalu 2 týdnů po celý semestr)
Literatura
  povinná literatura
 • DANIHELKA, Jiří, Jindřich CHRTEK a Zdeněk KAPLAN. Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2012, roč. 84, č. 3, s. 647-811. ISSN 0032-7786. URL info
 • ÚRADNÍČEK, Luboš. Dřeviny České republiky. 2., přeprac. vyd. [Kostelec nad Černými lesy]: Lesnická práce, 2009. 367 s. ISBN 9788087154625. info
  doporučená literatura
 • GRULICH, Vít. Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. Preslia : časopis české botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, 2012, roč. 84, č. 3, s. 631-645. ISSN 0032-7786. info
 • MUSIL, Ivan a Jan HAMERNÍK. Jehličnaté dřeviny : přehled nahosemenných i výtrusných dřevin : lesnická dendrologie 1. Vydání 1. Praha: Academia, 2007. 352 stran. ISBN 9788020015679. info
 • JOHNSON, Owen a David MORE. Collins Tree Guide: The most complete field guide to the trees of Britain and Europe. Paperback. London: Harper Colins, 2006. 464 s. ISBN 978-0-00-720771-8. info
 • PIKULA, Jiří, Dagmar OBDRŽÁLKOVÁ, Miroslava BEKLOVÁ a Milan ZAPLETAL. Stromové a keřové dřeviny lesů a volné krajiny České republiky. Vydání první. Brno: CERM, 2004. 226 stran. ISBN 8072042807. info
  neurčeno
 • KAPLAN, Zdeněk, Jiří DANIHELKA, Jindřich jun. CHRTEK, Jan KIRSCHNER, Karel KUBÁT, Milan ŠTECH, Jan ŠTĚPÁNEK, Petr BATOUŠEK, Petr BUREŠ, Roman BUSINSKÝ, Jaroslav ČÁP, Martin DANČÁK, Michal DUCHÁČEK, Martin DUCHOSLAV, Václav DVOŘÁK, Libor EKRT, Petr FILIPPOV, Vít GRULICH, Daniel HRČKA, Michal HRONEŠ, Lubomír HROUDA, Zdenka HROUDOVÁ, Vladimír JEHLÍK, Klára KABÁTOVÁ, Gergely KIRÁLY, Ludmila KIRSCHNEROVÁ, Lucie KOBRLOVÁ, Kateřina KOČÍ, Petr KOUTECKÝ, František KRAHULEC, Pavel KÚR, Martin LEPŠÍ, Petr LEPŠÍ, Bohumil MANDÁK, Jan PONERT, Jan PRANČL, Petr PYŠEK, Radomír ŘEPKA, Jiří SÁDLO, Jan SUDA, Otakar ŠÍDA, Petr ŠMARDA, Pavel ŠPRYŇAR, Jitka ŠTĚPÁNKOVÁ, Bohumil TRÁVNÍČEK, Pavel TRÁVNÍČEK, Jiří UHER, Radim Jan VAŠUT, Václav VĚTVIČKA, Jiří ZÁZVORKA a Václav ZELENÝ. Klíč ke květeně České republiky. 2, aktualizované vydání. Praha: Academia, 2019. 1168 s. ISBN 978-80-200-2660-6. info
 • DOBRYLOVSKÁ, Dominika. Klíč k určování stromů: 123 nejběžnějších stromů ČR. 1. vyd. Praha: Petr Kupka, 2012. 34 s. ISBN 978-80-87412-16-9. info
 • Klíč k určování stromů podle listů. 1. vydání. Brno: Rezekvítek, 2011. 8 stran. ISBN 9788086626253. info
Výukové metody
Forma výuky: hromadná - frontální; hromadná - samostatná práce; skupinová -homogenní, skupinová - heterogenní. Metody výuky: přednáška, vysvětlování, práce s literaturou, práce s  klíčem, práce s atlasem, pozorování.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: zpracování seminární práce, praktická zkouška (poznávání dřevin)
Závěrečné hodnocení: - účast na cvičeních: alespoň 80 % (tj. 10 cvičení) - seminární práce: student po dobu 3 měsíců pozoruje vybranou listnatou dřevinu a výsledky svého pozorování podložené vlastní fotodokumentací předloží v písemné podobě - praktická zkouška: poznávání taxonů dřevin prezentovaných na cvičeních; je třeba správně určit aspoň 8 z 12 předložených položek (celkové penzum dřevin, se kterými se studenti na cvičeních seznámí, činí přibližně 110 taxonů)
Informace učitele
Tento volitelný předmět bude vyučován, pokud si jej zapíše aspoň 6 studentů. Den a čas výuky budou sděleny na základě domluvy se zapsanými studenty a časových možností vyučující. Předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně. První hodina je teoretická - zaměřená na charakteristiku a určovací znaky dřeviny. Ve druhé hodině si studenti prohlédnou konkrétní probírané přírodniny (větvičky v zimním stavu, herbářové položky, plody a semena). K zápočtu je třeba - aktivní účast na cvičeních (tolerované jsou dvě absence) - zpracovat seminární práci: dlouhodobé pozorování vybrané dřeviny - absolvovat test - poznávání dřevin: celkem 12 vzorků dřevin, každý vzorek za 2 body (rodový název, druhový přívlastek v češtině)+ bonusová úloha (1 bod). Maximum je 25 bodů, pro úspěšné absolvování je třeba získat 18 bodů.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.