Bi2MP_BVRL Systém vyšších rostlin pro základní vzdělávání

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen - vysvětlit původ a příbuzenské vztahy vyšších a především krytosemenných rostlin - vysvětlit hlavní evoluční mechanismy, původ, vznik a vývoj cévnatých rostlin - rozeznat hlavní vývojové větve krytosemenných rostlin a jejich zástupce - na základě nabytých znalostí rozeznat fylogeneticky významné znaky rostlin a zařadit i neznámé rostliny do systému - vysvětlit charakteristiku, rozšíření a ekologii cévnatých rostlin - charakterizovat vybrané skupiny cévnatých rostlin, vyskytující se v České republice - identifikovat a determinovat vybrané zástupce kvetoucích rostlin s důrazem na zástupce uváděné v učebnicích pro základní školy - interpretovat poznatky o cévnatých rostlinách v širších souvislostech – vývoj a změny vegetace v čase a prostoru, vliv člověka, rostlinné invaze, ohrožené druhy
Osnova
  • 1. Biomy Země 2. Fytogeografické členění Země – květenné oblasti 3. Fytogeografické členění České republiky 4. Základní vegetační typy České republiky 5. Vývoj vegetace České republiky v holocénu 6. Flóra České republiky 7. Nepůvodní druhy, rostlinné invaze 8. Ochrana přírody v České republice I (chráněná území) 9. Ochrana přírody v České republice II (chráněné druhy) 10. Ochrana přírody v Evropské unii 11. Černý a červený seznam 12. Endemity a relikty České republiky
Literatura
Výukové metody
seminář, skupinové prezentace vybraných problémů
Metody hodnocení
Studenti vypracují za asistence vyučujícího referáty na vybraná témata, své referáty prezentují před ostatními a aktivně o tématu diskutují.
Informace učitele
V průběhu navazujícího magisterského studia oboru Učitelství přírodopisu pro ZŠ jsou vypsány čtyři povinně volitelné předměty: Zoologie bezobratlých pro základní vzdělávání (přednáška + cvičení), Zoologie strunatců pro základní vzdělávání (přednáška + cvičení), Systém a fylogeneze nižších rostlin a hub pro základní vzdělávání (přednáška + cvičení), Systém vyšších rostlin pro základní vzdělávání (přednáška + cvičení). Studenti jsou povinni vybrat si alespoň dva z nich. Pokud si vyberou (nad rámec dvou předmětů) další předmět navíc, zavazují se k jeho splnění.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/Bi2MP_BVRL