Bi2MP_BVRP Systém vyšších rostlin pro základní vzdělávání

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět navazuje na kurz bakalářského studia Bi2BP_BVRP.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - vysvětlit původ a příbuzenské vztahy vyšších a především krytosemenných rostlin - vysvětlit hlavní evoluční mechanismy, původ, vznik a vývoj cévnatých rostlin - rozeznat hlavní vývojové větve krytosemenných rostlin a jejich zástupce - na základě nabytých znalostí rozeznat fylogeneticky významné znaky rostlin a zařadit i neznámé rostliny do systému - vysvětlit charakteristiku, rozšíření a ekologii cévnatých rostlin - charakterizovat vybrané skupiny cévnatých rostlin, vyskytující se v České republice - identifikovat a determinovat vybrané zástupce kvetoucích rostlin s důrazem na zástupce uváděné v učebnicích pro základní školy - interpretovat poznatky o cévnatých rostlinách v širších souvislostech – vývoj a změny vegetace v čase a prostoru, vliv člověka, rostlinné invaze, ohrožené druhy
Osnova
  • 1. Morfologie rostlin 2. Fylogeneze morfologických znaků 3. Rozšíření rostlin na Zemi, evoluční centra 4. Mechanismy šíření rostlin, vliv člověka 5. Základní taxonomické jednotky – rozdíly mezi vědeckým systémem (APGIII) a výukou na základní škole 6. Charakteristika hlavních skupin a zástupců výtrusných rostlin 7. Charakteristika hlavních skupin a zástupců nahosemenných rostlin 8. Charakteristika hlavních skupin a zástupců dvouděložných rostlin 9. Charakteristika hlavních skupin a zástupců jednoděložných rostlin 10. Nejdůležitější čeledě ve výuce na základní škole 11. Zástupci v učebnicích pro ZŠ a výběr vhodných taxonů 12. Práce s botanickými klíči, atlasy a herbářem v podmínkách ZŠ
Literatura
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Písemný test.
Informace učitele
V průběhu navazujícího magisterského studia oboru Učitelství přírodopisu pro ZŠ jsou vypsány čtyři povinně volitelné předměty: Zoologie bezobratlých pro základní vzdělávání (přednáška + cvičení), Zoologie strunatců pro základní vzdělávání (přednáška + cvičení), Systém a fylogeneze nižších rostlin a hub pro základní vzdělávání (přednáška + cvičení), Systém vyšších rostlin pro základní vzdělávání (přednáška + cvičení). Studenti jsou povinni vybrat si alespoň dva z nich. Pokud si vyberou (nad rámec dvou předmětů) další předmět navíc, zavazují se k jeho splnění.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/Bi2MP_BVRP