Bi2MP_BZZL Buněčné základy životních dějů

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Martina Jančová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Martina Jančová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Jančová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto cyklu cvičení bude student schopen:
- rozlišit nebuněčné a buněčné (pro- a eukaryontní) organizmy.
- popsat paměťový, membránový a cytoskeletální princip buněk.
- vysvětlit základní procesy, které se v živých systémech odehrávají na buněčné úrovni, tedy základy buněčné a molekulární biologie a genetiky.
- názorně vysvětlit na vybraných příkladech podstatu genetického kódu, jeho redundanci a univerzálnost.
- podrobně popsat průběh exprese genetické informace, zejména transkripci a translaci.
- vysvětlit nukleozomovou strukturu chromozomu.
- popsat průběh buněčného cyklu a analyzovat význam jeho jednotlivých částí; vztáhnout význam znalosti koncepce buněčného cyklu pro aplikovanou vědu a tím pro zdravý život člověka – léčení rakoviny, kmenové buňky, transplantace orgánů, farmakogenetiku.
- vysvětlit pojmy telomera, apoptóza, nekróza a význam těchto struktur a procesů pro stárnutí a smrt buňky (organizmu).
- popsat organizaci membránových a cytoskeletálních struktur a porozumět jejich funkci v eukaryontní buňce.
- názorně vysvětlit proces příjmu a zpracování signálů buňkou a transport látek uvnitř i ven z eukaryontní buňky.
- pochopit postavení buňky ve vícebuněčném (lidském) organizmu.
Osnova
 • Taxonomie organizmů (nebuněčné a buněčné organizmy - rozdíly a základní členění).
 • Buněčná teorie a principy funkční organizace buněk (paměťový, membránový, cytoskeletální princip).
 • Rozdíly mezi pro- a eukaryontními buňkami.
 • Buněčný cyklus. Buněčná nekróza, buněčná apoptóza. Osudy buněk ve vícebuněčném (lidském) organizmu.
 • Paměťový princip. Ústřední dogma molekulární biologie (replikace, transkripce, reverzní transkripce, translace).
 • Exprese genetické informace, genetický kód, posttranskripční a posttranslační úpravy.
 • Novinky z molekulární genetiky: lidské geny pro sportovní výkonnost, pro vznik patologických závislostí pro vývoj obezity apod.
 • Membránový princip. Obecná stavba biomembrán. Membránový přenos (difúze, osmóza, membránové kanály, přenašečové proteiny, endo- a exocytóza). Membránové receptory. Signální kaskády. Typy interakcí buňka - virus.
 • Plazmatická membrána. Jednotlivé organely eukaryontních buněk - jejich stavba a funkce v buňkách.
 • Cytoskeletální princip. Mikrotubuly, aktinová mikrofilamenta a intermediární filamenta - jejich stavba a funkce v buňkách.
 • Molekulové motory. Pohyb na buněčné úrovni. Jaderný skelet, membránový skelet, exoskelet.
 • Buňka ve světelném a v elektronovém mikroskopu. Fluorescenční mikroskopie - princip, využití. Přímá a nepřímá fluorescence. Vizualizace buněčných struktur metodami fluorescenční mikroskopie.
Literatura
  doporučená literatura
 • Buněčné základy životních dějů. Edited by Václav Kubišta. 1. vyd. Praha: Scientia, 1998. 210 s., il. ISBN 80-7183-109-3. info
  neurčeno
 • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie :úvod do molekulární biologie buňky. 1. vyd. Ústí nad Labem: Espero, 1999. xxvi, 630. ISBN 80-902906-0-4. info
 • NEČAS, Oldřich, Augustin SVOBODA, Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH, Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART a Zdeněk KOLÁŘ. Obecná biologie pro lékařské fakulty. 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany: H+H, 2000. 554 s. ISBN 80-86022-46-3. info
 • ZÁVODSKÁ, Radka. Biologie buněk : základy cytologie, bakteriologie, virologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2006. 160 s. ISBN 8086960153. info
 • KUBIŠTA, Václav. Obecná biologie : úvodní učební text biologie pro 1. ročník gymnázií. 3. upr. vyd. Praha: Fortuna, 2000. 103 s. ISBN 8071687146. info
 • BERGER, Josef. Biologie buněk. 1. vyd. České Budějovice: KOPP, 2000. 211 s. ISBN 80-7232-119-6. info
 • HEJTMÁNEK, Milan. Cvičení z biologie. 2. vyd. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1988. 200, xiii. ISBN 80-210-0179-8. info
 • ROSYPAL, Stanislav, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK, Jana KAILEROVÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Jan ŠMARDA, Jan ŠMARDA a Jiří ŠTĚPÁN. TERMINOLOGIE MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE. České odborné termíny, definice a anglické ekvivalenty. První vydání. Brno: Vydavatel Prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc. Vodova 80, 612 00 Brno, 2001. 300 s. ISBN 80-902562-3-6. URL info
Výukové metody
teoretická příprava, tvorba modelů, laboratorní cvičení, návštěva muzea nebo výukové laboratoře.
Metody hodnocení
Kolokvium. Hromadné ústní zkoušení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/Bi2MP_BZZL