Bi2MP_DPGE Didaktika geologického učiva

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc. (cvičící)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Bi2MP_DPP2 Didaktika přírodopisu 2 && Bi2MP_DPS2 Didaktika přírodopisu 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 65 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/65, pouze zareg.: 0/65, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/65
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
(1.) zvolit pro expozici geologického učiva vhodnou formu a metodu;
(2.) naplánovat a zrealizovat terénní cvičení a exkurzi s geologickou tématikou;
(3.) vytvářet a vést sbírky geologického materiálu;
(4.) navrhnout a provést geologický experiment;
(5.) zhodnotit učebnice s geologickou tématikou používané na ZŠ
(6) orientovat se v geologicky zaměřené literatuře;
(7) budovat kabinet geologie na ZŠ.
Osnova
 • Didaktika geologie jako věda. Postavení geologického učiva v RVP ZV. Zpracování tématického celku Neživá příroda v učebnicích přírodopisu. Metody, formy a prostředky výuky geologického učiva. Kabinet učitele geologie. Exkurze a terénní cvičení v geologii.
Literatura
  povinná literatura
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: verze platná od 1. 9. 2016 [online]. (2016). Praha: MŠMT [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf
  doporučená literatura
 • http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz
 • http://mineralogie.sci.muni.cz
 • VÁVRA, Václav a Jindřich ŠTELCL. Významné geologické lokality Moravy a Slezska. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 292 s. 55 - Vědy o zemi. geologické vědy. ISBN 978-80-210-6715-8. info
 • Fascinující pokusy pro každý den. Translated by Ivana Rybecká, Illustrated by Glen Singleton. 1. vyd. Čestlice: Rebo, 2011. [202] s. ISBN 9788025505076. info
 • Putování naším pravěkem. Edited by Martin Košťák - Martin Mazuch, Illustrated by Petr Modlitba - Jiř. Vyd. 1. Praha: Granit, 2011. 192 s. ISBN 9788072960781. info
 • JANOŠKA, Martin. Geologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, 1999. 196 s. info
  neurčeno
 • HERR, Norman. The sourcebook for teachnig science. San Francisco: John Wiley / Jossey-Bass Publishers, 2007. 584 s. ISBN 978-0-7879-7298-1. info
Výukové metody
Výukové metody: verbální metody; laboratorní metody (pokus), metody práce s literaturou. Výukové formy: exkurze, skupinová práce, samostatná práce.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: Zápočet studenti získají za: aktivní účast na cvičeních v učebně a terénní exkurzi (povolená je 1 neúčast na cvičení v učebně, účast na exkurzi je povinná) a zpracování návrhu terénního cvičení nebo exkurze s geologickou tématikou (je třeba odevzdat do konce podzimního semestru 2017).
Informace učitele
Předmět slouží k praktickému procvičení znalostí a dovedností a to jak z neživé přírody, tak z didaktiky přírodopisu. Vzhledem k návaznosti je třeba, aby studenti nejprve absolvovali dva semestry každého z výše zmíněných předmětů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/Bi2MP_DPGE