Bi2MP_HNRP Systém a evoluce řas a hub pro základní vzdělávání

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost základů systému a evoluce sinic, řas a hub.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení přednášek z tohoto předmětu bude mít student rozšířené znalosti o dalších zástupcích sinic, řas, hub a houbových organismů a lišejníků (oproti kurzu Bi2BP_BHNP). Získané znalosti upotřebí při výuce na základní škole.
Výstupy z učení
Po ukončení přednášek z tohoto předmětu bude mít student rozšířené znalosti o dalších zástupcích sinic, řas, hub a houbových organismů a lišejníků (oproti kurzu Bi2BP_BHNP).
Student bude schopen:
- vyjmenovat významné i méně vyznamné sinice, řasy, houby, lišejníky
- použít rozšířené a do hloubky získané znalosti o stavbě jejich stélky, rozmnožování, životních cyklech
- detailně znát jejich ekologii, výskyt a význam
- chápat souvislosti mezi těmito a ostatními organismy
- získané znalosti upotřebit při výuce na základní škole
Osnova
 • Předmět je koncipován jako rozšiřující studium sinic, řas a hub, navazující na předmět Základy systému a fylogeneze nižších rostlin a hub Bi2BP_BHNP
 • 1. Cyanobacteria (syn. Cyanophyta) – sinice (cyanobakterie). Charakteristika, diferenciace stélky, buněčné struktury, specifické struktury sinic, význam se zaměřením na toxicitu vodního květu, zástupci.
 • 2. Myxomycota – hlenky: Charakteristika, životní cyklus a výživa, výskyt, zástupci.
 • 3. Plasmodiophoromycota – nádorovky: Výživa, životní cyklus, výskyt, ekologie, zástupci
 • 4. Euglenophyta – krásnoočka (eugleny): Charakteristika, podrobnější stavba buňky, výskyt, systém, zástupci.
 • 5. Dinophyta – obrněnky: Charakteristika, symbiózy obrněnek, výskyt v přírodě, geologické stáří, systém.
 • 6. Cryptophyta – skrytěnky: Charakteristika, ekologie, systém.
 • 7. Oomycota – oomycety: Stélka, živ. cyklus, rozmnožování, ekologie, výskyt, význam. Systém a zástupci.
 • 8. Heterokontophyta (syn. Chromophyta): Charakteristika, systém, stavba buněk zástupců jednotlivých tříd, jejich ekologie a význam.
 • 9. Haptophyta (syn. Prymnesiophyta). Základní charakteristika.
 • 10. Chytridiomycota, tř. Chytridiomycetes: Stélka, rozmnožování, výskyt a ekologie, zástupci.
 • 11. Zygomycota – houby spájivé, tř. Zygomycetes: Stélka, rozmnožování, systém a zástupci.
 • 12. Ascomycota – houby vřeckovýtrusné: Charakteristika, stélka, výskyt a význam, systém, zástupci jednotlivých tříd, jejich ekologie a význam.
 • 13. Basidiomycota – houby stopkovýtrusné: Charakteristika, stélka, výskyt a význam, systém, zástupci jednotlivých tříd, jejich ekologie a význam.
 • 14. Rhodophyta – ruduchy. Charakteristika, stavba stélky, rozmnožování a rodozměna, ekologie, výskyt v přírodě, geologické stáří, hospodářský význam, systém a zástupci.
 • 15. Chlorophyta – zelené řasy. Základní charakteristika, chloroplasty, fotosyntetické pigmenty, zásobní látky, jádro, mitóza, cytokinéza, bičíky, buněčná stěna, rozmnožování, systém.Zástupci jednotlivých tříd, jejich ekologie a význam.
 • 16. Charophyta (parožnatky.Charakteristika, stélka, výskyt a význam, systém, zástupci jednotlivých tříd, jejich ekologie a význam.
Literatura
  povinná literatura
 • KALINA, Tomáš a Jiří VÁŇA. Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005. 606 s. ISBN 9788024610368. info
  doporučená literatura
 • KALINA, Tomáš. Systém a vývoj sinic a řas. Praha: Karolinum, 1994. 165 s. ISBN 80-7066-854-7. info
 • VÁŇA, Jiří. Systém a vývoj hub a houbových organismů. 2. vydání. Praha: Karolinum, 1998. 164 stran. ISBN 8071846031. info
 • Hagara L.; Antonín L. at Baier J.(2005): Houby. 7. vyd., Aventinum Praha.
 • BELLINGER, Edward G. a D. C. SIGEE. Freshwater algae : identification, enumeration and use as bioindicators. Second edition. Chichester: Wiley-Blackwell, 2015. viii, 275. ISBN 9781118917169. info
  neurčeno
 • Kučera P. (2006): Za tajemstvím našich sladkovodních ruduch. Živa 1: 13-14, Academia, Praha. http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/za-tajemstvim-nasich-sladkovodnich-ruduch.pdf
 • Komárková J. (2014): Nebezpečné vodní květy. http://vesmir.cz/2014/07/16/nebezpecne-vodni-kvety/
 • Juráň et Kašrovský (2016): Nový pohled na systém řas a jak ho učit. Živa 6: 299-301, Academia, Praha.
 • Nolčová, L., Vágnerová, P. 2016. Zajímavá a motivující výuka řas a sinic na základních a středních školách. Arnica 5, 1–2, 32–38. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň. ISSN 1804-8366.
 • KAUFNEROVÁ, V., VÁGNEROVÁ, P. 2013. Sinice a řasy v učebnicích pro základní a střední školy. Arnica, 1–2, 9–18. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň. ISSN 1804-8366.
 • Znachor P. (2004): Vodní květy řas a sinic. http://www.fytoplankton.cz/doc/Vodni_kvety.pdf
 • Znachor P. (2008): Rozsivky – podivuhodné řasy v krabičce. Živa: 1: 10-11, Academia, Praha. http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/rozsivky-podivuhodne-rasy-v-krabicce.pdf
 • Kaštovský et Juráň (2016): Evoluce sinic a řas v moderním pojetí. Živa 6: CXXXIII-CXXXVI, Academia, Praha.
Výukové metody
Forma vyučování: Přednášky.
Metody vyučování: Frontální výuka.
Metody hodnocení
Metoda hodnocení: Zápočet z prokázání přípravy na výuku řas.
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wbio/studium/stud_mat/Bra-mat/rasy.pdf

http://www.ped.muni.cz/wbio/studium/stud_mat/Bra-mat/houby.pdf
V průběhu navazujícího magisterského studia oboru Učitelství přírodopisu pro ZŠ jsou vypsány čtyři povinně volitelné předměty: Zoologie bezobratlých pro základní vzdělávání (přednáška + cvičení), Zoologie strunatců pro základní vzdělávání (přednáška + cvičení), Systém a fylogeneze nižších rostlin a hub pro základní vzdělávání (přednáška + cvičení), Systém vyšších rostlin pro základní vzdělávání (přednáška + cvičení). Studenti jsou povinni vybrat si alespoň dva z nich. Pokud si vyberou (nad rámec dvou předmětů) další předmět navíc, zavazují se k jeho splnění. Další literatura a odkazy: (Determinační literatura viz sylabus cvičení = předmět Bi2MP_HNRL) Kremer B. P. et Muhle H. (1998): Lišejníky, mechorosty, kapraďorosty. - Ikar Praha Peciar V. et al. (1984): Základy systému a evolúcie výtrusných rastlín. - SPN Bratislava. http://www.sinicearasy.cz http://www.sinice.cz http://botany.natur.cuni.cz/algo/ http://www.butbn.cas.cz/ccala/ccala.htm http://www.sci.muni.cz/botany/studium/nr-rasy.htm http://botany.upol.cz/atlasy/system/index.html

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/Bi2MP_HNRP