Bi2MP_KCTE Komplexní cvičení v terénu

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/2.7. terénní výuka, blokově 4 dny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc. (cvičící)
Mgr. Robert Vlk, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Smyslem cvičení je umožnit studentům integrovat poznatky z různých již absolvovaných biologických předmětů a ekologie konfrotací teorie s pozorováními prováděnými přímo v terénu. Dále je na magisterském stupni studia nutné umožnit studentům ověřit si možnosti případného využití práce v terénu pro potřeby výuky přírodopisu na ZŠ. Předpokladem k absolvování předmětu jsou znalosti z kurzů biologie, zejména botaniky a zoologie, ekologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni:
- odborně pracovat v terénu, prozkoumat několik biotopů a popsat jejich biologickou složku;
- interpretovat výsledky získané pomocí kombinace všech použitých metod sběru na všech studovaných biotopech;
- předložit všechny takto získané údaje dobře zdokumentované v individuálních závěrečných zprávách;
- poznat všechny (vyučujícími) vybrané významné zástupce vyšších rostlin a bezobratlých živočichů, případně hub;
- integrovat poznatky z různých již absolvovaných biologických předmětů (zejm. botanika, zoologie a ekologie) konfrotací teorie s pozorováními prováděnými přímo v terénu.
Osnova
 • Komplexní cvičení v terénu probíhá formou týmové práce studentů ve 4 (3-5) skupinách pod odborným dohledem všech vyučujících; každá skupina se věnuje jednomu přidělenému biotopu (les, louka, pole, stojatá voda, tekoucí voda apod.) - na tomto biotopu si hned 1. den nainstaluje různé pasti apod., které denně kontroluje.
 • Postupně ale každá skupina provede i průzkum na ostatních biotopech; vyhodnocení skutečností zjištěných kombinací všech použitých metod (zejména určování získaného materiálu pomocí atlasů) na všech biotopech bude provedeno v samostatné práci vypracované každým studentem v průběhu TC a odevzdané při jejím ukončení.
 • 1. den: dopoledne - zahájení terénního cvičení, ubytování,brzy po obědě organizační schůzka; odpoledne - návštěva všech biotopů, určování organismů, zahájení prací na jednotlivých biotopech (pokládání pastí apod.) večer - determinace a preparace sebraného a naloveného materiálu
 • 2. den: dopoledne i odpoledne - skupinová práce na jednotlivých určených biotopech; večer: determinace a preparace sebraného a naloveného materiálu, práce na sepsání závěrečné zprávy
 • 3. den: dopoledne - skupinová práce na jednotlivých určených biotopech; odpoledne - exkurze na Radostínské rašeliniště a na skalní útvar Tisůvka; večer - determinace a preparace sebraného a naloveného materiálu, práce na závěrečné zprávě
 • 4. den: dopoledne ukončení terénních prací (likvidace pastí apod.), dokončení závěrečných zpráv, obhajoba závěrečných zpráv, praktické poznávací zkoušky z rotslin, hub a živočichů; v poledne ukončení terénního cvičení, úklid, balení, nakládání materiálu a odjezd.
Literatura
  povinná literatura
 • Danihelka J,. Chrtek J. et Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia 84: 674-811.
 • VÁVRA, Václav a Jindřich ŠTELCL. Významné geologické lokality Moravy a Slezska. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 292 s. 55 - Vědy o zemi. geologické vědy. ISBN 978-80-210-6715-8. info
 • Velká kniha rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin :. Edited by Jindřich Krejča. 3. vyd. Bratislava: Príroda, 2004. 384 s. ISBN 8007011897. info
 • Klíč ke květeně České republiky. Translated by Karel Kubát. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 927 s. ISBN 8020008365. info
 • Velká kniha živočichů :hmyz - ryby - obojživelníci - plazi - ptáci - savci. 3. vyd. Bratislava: Príroda, 2001. 344 s.: 15. ISBN 80-07-00863-2. info
  doporučená literatura
 • Hindák, F. (1978). Sladkovodné riasy: vysokoškolská príručka (1. vyd.). Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.
 • KOČÁREK, Petr, Jaroslav HOLUŠA, Robert VLK a Pavel MARHOUL. Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Praha: Academia, 2013. 288 s. Atlas. ISBN 978-80-200-2173-1. info
 • Chráněná území ČR. Edited by Peter Mackovčin. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2007. 932 s. ISBN 9788086305028. info
  neurčeno
 • Vlček V., Kestřánek J., Kříž H., Novotný S. & Píše J. [eds.] (1984): Zeměpisný lexikon ČSR. Vodní toky a nádrže. Academia, Praha.
 • DEMEK, Jaromír, Peter MACKOVČIN, Břetislav BALATKA, Antonín BUČEK, Martin CULEK, Petr ČERMÁK, Daniel DOBIÁŠ, Marek HAVLÍČEK, Mojmír HRÁDEK, Karel KIRCHNER, Jan LACINA, Tomáš PÁNEK, Petr SLAVÍK, Irena SMOLOVÁ a Jaroslav VAŠÁTKO. Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 610 s. 1. a 2. díl. ISBN 978-80-7509-113-0. info
 • CULEK, Martin, Vít GRULICH, Zdeněk LAŠTŮVKA a Jan DIVÍŠEK. Biogeografické regiony České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 448 s. ISBN 978-80-210-6693-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6693-2013. Munispace info
 • HROUDA, Lubomír. Rostliny luk a pastvin. Vyd. 1. Praha: Academia, 2013. 447 s. ISBN 9788020022592. info
 • GRULICH, Vít. Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. Preslia : časopis české botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, 2012, roč. 84, č. 3, s. 631-645. ISSN 0032-7786. info
 • BÍNA, Jan a Jaromír DEMEK. Z nížin do hor : geomorfologické jednotky České republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 343 s. ISBN 9788020020260. info
 • CHYTRÝ, Milan, Tomáš KUČERA, Martin KOČÍ, Vít GRULICH, Pavel LUSTYK, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Jiří SÁDLO, Zdenka NEUHÄUSLOVÁ, Michal HÁJEK, Kamil RYBNÍČEK, František KRAHULEC, Andrea KUČEROVÁ, Jiří KOLBEK a Štěpán HUSÁK. Katalog biotopů České republiky. Druhé vydání. 2. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 445 s. Katalog biotopů České republiky. ISBN 978-80-87457-02-3. URL info
Výukové metody
Forma výuky: Terénní cvičení (4 dny).
Výukové metody: Samostatná práce v terénu pod přímým vedením vyučujících, vypracování závěrečné zpávy, pozorování, práce s literaturou.
Metody hodnocení
Podmínky udělení zápočtu:
1. aktivní přístup při terénní práci a při zpracování nalovených organismů a sebraných rostlin.
2. vypracování individuální závěrečné práce o této struktuře: úvod, metodika, studované území a popis lokalit, výsledky, závěr, literatura)
3. úspěšné absolvování poznávacích zkoušek - praktické oznávání rostlin, živočichů, hub.
Informace učitele
Cvičení absolvují studenti II. ročníku magisterského studia Učitelství pro základní školy. Termín konání cvičení: pondělí 11. 9. 2017 až čtvrtek 14. 9. 2017 Vedení KCTE: Mgr. Blažena Brabcová, Mgr. Čeplová; Mgr. Robert Vlk, Ph.D.; doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc., doc. Boris Rychnovský, CSc. Kontaktní osoba (organizátor): Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D. Ubytování: Výukové středisko Masarykovy univerzity Cikháj (http://www.skm.muni.cz/cikhaj/). Cena 250,- Kč za lůžko a noc se snídaní Stravování: Snídaně je v ceně ubytování (cena za osobu a noc je se snídaní). Oběd – 50 Kč, večeře – 50 Kč. Je možné si objednat jen některé obědy nebo večeře. Pobyt začíná večeří v pondělí a končí obědem ve čtvrtek. Pokud to někdo nutně potřebuje, strava může být i vegetariánská nebo bezlepková – jen ji musíme včas objednat. Vaši účast na cvičení, počet nocí ubytování a závazné objednávky stravy nahlaste prosím na brabcova@ped.muni.cz do 30. července 2017! (Konec registrace i zápis do předmětu jsou bohužel až po termínu, do kterého musím ubytování a stravu na Cikháji objednat. Navíc zápis do předmětu nemůže pro mne být směrodatný – IS zapisuje třeba opakovaný předmět automaticky, přesto, že student nechce jet.) Stravování a ubytování každý účastník uhradí na místě hned po příjezdu! (Peníze v hotovosti vybere organizátor cvičení.) Celková částka činí při plné penzi a ubytování od pondělí do čtvrtka: 1050,- Kč (ubytování se snídaní 3 x 250,- Kč = 750,- Kč plus strava 300,- Kč (6 x 50,- Kč). Náplň komplexního cvičení: Studium flóry a fauny. Studenti pracují ve skupinách, každá skupina věnuje přednostní pozornost jednomu určenému biotopu (les, voda, louka, příp. i pole). Na vybraných lokalitách studenti pozorují a zapisují všechny zjištěné druhy rostlin, hub a živočichů. Součástí komplexního cvičení je jednodenní exkurze, jejímž cílem bude velmi pravděpodobně Radostínské rašeliniště. Jinak se počítá i s půldenní exkurzí na Tisůvku, případně Žákovu horu. Počítejte prosím s vhodným terénním vybavením (pláštěnka a deštník, terénní obuv (pohorky), holínky! pro výzkumu vodních společenstev). Zvláštní požadavky: - terénní vybavení, včetně obuvi vhodné pro práci v lese, na (podmáčených) loukách (a na rašeliništi) a u vody (holínky nutné), přezůvky do ubytovacího zařízení (přezouvá se hned dole u hlavního vchodu), teplé oblečení (700 m n. m., často již v tuto dobu chladno, deštivo), dostatek oblečení v případě deštivého počasí. - terénní zápisník, A4 papíry na vyhotovení závěrečné zprávy - 1 PET láhev (1,5 l) a 1 malý kelímek od jogurtu (každý účastník pro instalaci zemní pasti) - igelitovou tašku na sběry rostlin Předpoklady udělení zápočtu: Kromě ověření získaných znalostí o fauně a floře biotopů daného území (formou tzv. poznávaček), podrobné zpracování výsledků určité metody odlovů, popř. zjištěných druhů na biotopu podložených písemnou zprávou. Zprávu vypracovává každý samostatně. Závěrečná zpráva musí mít následující strukturu (kapitoly): Struktura závěrečné zprávy: 1. Úvod: zde bude stručně uvedeno, kdy a kde jste pracovali a co bylo cílem vaší práce 2. Metodika: jakými metodami jste pracovali 3. Výsledky: stručný popis sledovaných lokalit a co všechno jste zde pozorovali (výsledky budou ze všech lokalit). Jednotlivé organismy budou rozděleny podle systému (rostliny, houby, živočichové...). Budou zde také výsledky z instalovaných pastí z vaší lokality. 4. Závěr: stručné shrnutí výsledků terénního cvičení 5. Seznam odborné literatury Začátek terénního cvičení: pondělí 11. 9. 2017 v 11.00 h před ubytovacím zařízením Ukončení terénního cvičení: čtvrtek 14. 9. 2017 odpoledne (předpokládaný interval, dle ukončení nezbytných činností cvičení, 13 – 15 h). Poznámka: Na místě není otevřený ani malý místní obchůdek (možná se 1x za pobyt k obchůdku dostanete, ale možná že ne), z toho důvodu doporučuji objednat si všechnu stravu. Na každém patře v ubytovací budově je malá lednice. Možnost vlastního vaření není žádná.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/Bi2MP_KCTE