Bi2MP_SBIP Školní biologické pokusy

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/2. laboratorní výuka. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi2MP_SBIP/01: Po 11:00–12:50 laboratoř 82, L. Vodová
Bi2MP_SBIP/02: Po 13:00–14:50 laboratoř 81, L. Vodová
Bi2MP_SBIP/03: Čt 9:00–10:50 laboratoř 81, L. Vodová
Bi2MP_SBIP/04: Út 9:00–10:50 laboratoř 81, B. Brabcová
Předpoklady
Bi2MP_DPP2 Didaktika přírodopisu 2 && Bi2MP_DPS2 Didaktika přírodopisu 2
Základy botaniky a zoologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
naplánovat botanické a zoologické pokusy pro druhý stupeň základních škol;
připravit botanické a zoologické pokusy pro druhý stupeň základních škol;
realizovat botanické a zoologické pokusy pro druhý stupeň základních škol;
reflektovat pokusy;
diskutovat nad přínosem pokusů ve výuce
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: - používat správnou odbornou terminologii a pojmy a jevy odpovídající úrovni žáků ZŠ; - vybírat a ve výuce využívat vhodné pokusy a pozorování pro dokladování vybraných jevů a procesů.
Osnova
 • Část botanická:
 • 1. Pozorování řas
 • 2. Poznávání jehličnanů
 • 3. Určování rostlin v přírodě
 • 4. Srovnávání rostlinné a živočišné buňky
 • 5. Zkoumáme semena a jednosemenné plody
 • 6. Anorganické látky v rostlinných buňkách
 • 7. Chlupy na rostlinách
 • 8. Pozorování stavby těla různých druhů mechů
 • 9. Pozorování nižších mnohobuněčných hub – plísní
 • 10. Pozorování rozsivek
 • 11. Mikroskopické pozorování pokožky listu s průduchy
 • 12. Mikroskopické pozorování cévních svazků stonků dvou- a jednoděložných rostlin
 • 13. Pozorování pylu mikroskopem
 • 14. Oddělení chlorofylu od jiných listových barviv
 • 15. Pozorování produktu fotosyntézy
 • 16. Důkaz dýchání rostlin
 • Část zoologická:
 • 1. Pozorování prvoků – nálevníků
 • 2. Reakce ploštěnek na chemické podráždění
 • 3. Vliv fenolu na nitěnky
 • 4. Pozorování planktonu
 • 5. Mikroskopické pozorování stavby těla drobných korýšů
 • 6. Pozorování vnější stavby těla členovců
 • 7. Zhotovení trvalých mikroskopických preparátů částí těla hmyzu
 • 8. Chov housenek (příp. larev jiného hmyzu) v insektáriu a jejich pozorování
 • 9. Pitva švába
 • 10. Zkoumání rybích šupin
 • 11. Pozorování kostních buněk ve skřelové kosti
 • 12. Rozbor ptačího vejce (chemické složení skořápky, pitva)
 • 13. Určování ulit a lastur měkkýšů
 • 14. Stavba těla ryby
 • 15. Rozbor ptačího opeření.
Literatura
  povinná literatura
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: verze platná od 1. 9. 2016 [online]. (2016). Praha: MŠMT [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf
  doporučená literatura
 • KVASNIČKOVÁ, Danuše. Přírodopis pro 7. ročník základní školy (Variant.) : Poznáváme život : přírodopis s výrazným ekologickým zaměřením. 7 [Fortuna, 1995] : Přírodopis II : pro 7. ročník základní školy [Scientia, 1998]. info
 • Altmann A., Lišková E.: Praktikum ze zoologie. SPN, Praha 1979.
 • VLK, Robert a Soňa KUBEŠOVÁ. Přírodopis – Bezobratlí živočichové – učebnice, 2. díl. odpovědná redaktorka Zita Janáčková, ilustrace Hana Berková. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2007. 96 s. Duhová řada. ISBN 80-7289-084-0. URL info
 • LORBEER, George C. a Leslie Weldemar NELSON. Science activities for elementary students. 11th revised edition. Dubuque: McGraw-Hill Education - Europe, 1999. ISBN 978-0-697-37789-0. info
 • LORBEER, George C. a Leslie W. NELSON. Biologické pokusy pro děti :náměty a návody pro zajímavé vyučování : rostliny, živočichové, lidské zdraví, ekologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 197 s. ISBN 80-7178-165-7. info
 • HAVLÍK, Ivan. Pracovní sešit k učebnici přírodopisu pro 6. ročník. Brno: Nová škola, 1998. 40 s. ISBN 80-85607-81-6. info
 • DOBRORUKA, Luděk J. Přírodopis pro 7. ročník základní školy. 1. vyd. Praha: Scientia, 1998. 152 s. ISBN 80-7183-134-4. info
 • SROKOVÁ, Eva a Libuše ŽIŽKOVÁ. Přírodopis pro 7. ročník zvláštní školy :pracovní sešit. 1. vyd. Praha: Septima, 1994. 60 s. ISBN 80-85801-15-9. info
 • FLEISCHMANN, Jaroslav. Přírodopis 7 : pro 7. ročník základní školy [SPN, 1982]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 183 s. : i. info
 • VILČEK, František. Přírodopis 6 [SPN, 1981]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 189 s. : i. info
 • MOLISCH, Hans a Richard BIEBL. Botanická pozorování a pokusy s rostlinami bez přístrojů. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 250 s. : i. info
 • BAER, Heinz-Werner. Biologické pokusy ve škole [Baer, 1968]. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 241 s. info
  neurčeno
 • Hadač E a kol.: Praktická cvičení z botaniky. SPN, Praha 1967.
 • Heinecke L. E. (2014): Kitchen Science Lab for Kids: 52 Family Friendly Experiments from Around the House (Hands-On Family). ISBN 978-1-59253-925-3
 • ŠVECOVÁ, Milada. Cvičení z didaktiky biologie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2000. 88 s. ISBN 8024600005. info
Výukové metody
forma výuky: hodina laboratorních cvičení metody výuky: pozorování, předvádění, pokus, projekce statická a dynamická, rozhovor, práce s atlasem, klíčem a pracovním listem
Metody hodnocení
Metody pro ověření plánovaných výstupů: písemná příprava na hodinu, demonstrace přípravy na výuku Podmínky udělení zápočtu:
1) podrobně rozpracovaná příprava (viz níže) schválená vyučujícím
2) vystoupení studenta s vybraným pokusem (pozorováním)
3) aktivní účast na semináři - tolerována je jedna neúčast = 1x 2 vyučovací hodiny (v případě delší nemoci se bude postupovat individuálně)
Informace učitele
Školní biologické pokusy
- předmět slouží k praktickému procvičení znalostí a dovedností a to jak z oboru, tak z didaktiky přírodopisu. Vzhledem k návaznosti je třeba , aby studenti nejprve absolvovali jak odborné botanické a zoologické předměty, tak didaktiku přírodopisu.
- výuka bude probíhat celkem 8-9 týdnů - podle rozvrhu (svátky)
- ve skupině max. 10 studentů
- každý zpracuje 2 biologické pokusy vhodné pro základní školu, který si připraví a pak vyzkouší během semináře v pozici učitele na ZŠ (student si může vybrat z níže uvedené nabídky, případně může zpracovat pokus dle vlastního námětu (po konzultaci s vyučujícím)
První laboratorní cvičení:
- základní informace (náplň, rozdělení témat)
- opakování: náležitosti hodiny laboratorních prací, laboratorní metody výuky: pozorování a experiment (biologický x školní)
- zásady BOZP v laboratorních pracích na ZŠ (Školský zákon a vyhlášky upravující zacházení s chemikáliemi)
- literatura, www odkazy
Další semináře - vystoupení studentů na zvolená témata – náležitosti zpracování pokusu jsou uvedeny níže
Vystoupení studenta s vybraným pokusem
Student pokus může zpracovat několika způsoby: (dle toho se bude lišit příprava) - jako laboratorní práci - jako normální vyučovací hodinu - jako volitelný seminář na ZŠ
Ke každému způsobu zpracování student vypracuje metodický list: - úvodní hlavička: téma hodiny, začlenění do RVP, správně formulované VVC, rozvíjené kompetence a dovednosti, časová dotace, pojmy nové, pojmy opěrné, materiál a pomůcky, organizační podmínky (přeskupení lavic apod.)
- rozpracovaná metodika:
o teoretický úvod pro žáky (co by měli znát) o odůvodnění zařazení LC (kdy zařadit v rámci školního roku a proč) o materiál a pomůcky (kdy co připravit a proč, zdroj materiálu – pokud si sám zakládám, napsat postup – např. u senného nálevu) o instruktáž žáků o pracovní postup krok za krokem o specifikace pokusu (co je třeba si ohlídat, např. u cévních svazků nákres dostatečně velký, zachycení jednotlivých cévních svazků) o kontrola práce žáků o závěr pokusu (proč ho s nimi dělám, co si tím mají uvědomit)
K laboratorní práci student vypracuje protokol a kontrolní otázky na závěr
- osnova laboratorního protokolu - téma, úkoly, materiál a pomůcky, postup práce, nákres, závěr.
- protokol bude vypracován 2x – jednou vyplněný, jednou prázdný pro žáky (vzor pro nakopírování)
- kontrolní otázky na závěr hodiny (pro shrnutí znalostí, které v hodině laboratorních cvičení žáci získali a ověření zasazení nového učiva do kontextu učiva již zvládnutého)
K pokusu koncipovanému pro využití v hodině základního typu student vypracuje pracovní list.
Cíle pracovního listu:
- aktivizace a motivace žáků v průběhu pokusu
- zasazení nového učiva do kontextu učiva již zvládnutého
- pracovní list odevzdáte rovněž ve 2 vyhotoveních: jedno bude pro žáky (prázdné, vzor pro nakopírování učitelem) a druhé bude obsahovat autorské řešení
Literatura.
Altmann A, Lišková E.: Praktikum ze zoologie. – SPN, Praha 1979.
Altman, A.: Přírodniny ve vyučování přírodopisu a biologii. – SPN, Praha, 1966.
Altman, A.: Metody a zásady ve výuce biologii. – SPN, Praha, 1975.
Baer H.-W.: Biologické pokusy ve škole. – SPN, Praha 1968.
Durrel, Gerald a Durrelová, Lee: Amatérský přírodovědec. – Dorling Kindersley – Slovart, Praha, 1997.
Hadač E a kol.: Praktická cvičení z botaniky. – SPN, Praha 1967.
Hradilová L.: Zoologické pokusy a pozorování v přírodopise na základní škole. Diplomová práce. Rukopis (depon in: PdF MU Brno), Brno, 2002
Lorbeer G.C., Nelsonová L.W.: Biologické pokusy pro děti. – Portál, Praha 1998.
Molisch H, Biebl R: Botanická pozorování a pokusy s rostlinami bez přístrojů. - SPN, Praha 1975.
Škrabalová B: Vytvoření webové stránky zaměřené na chov hmyzu, entomofágii a přežit v přírodě Diplomová práce. Rukopis (depon in: Archiv závěrečných prací MU), Brno, 2011.
Švecová, M., Čížková, V., Růžková, I. a Stoklasa J.: Cvičení z didaktiky biologie I. – Karolinum, Praha, 2000.
www odkazy:
Úlohy z biologie pro ZŠ a SŠ
http://mikrosvet.mimoni.cz/ulohy/
Pracovní listy a náměty k činnostem (ZŠ)
http://www.ped.muni.cz/wbio/node/5
Výukové texty - vyšší rostlin a jejich fotky
http://botanika.bf.jcu.cz/morfologie/MorfologieObsah.html
Anatomie rostlin – teorie, návody, mikrofotografie
http://www.sci.muni.cz/~anatomy/
Sinice a řasy – teorie, mikrofotografie
http://www.sinicearasy.cz
Mikrofotografie řas
http://botany.natur.cuni.cz/algo/galerie.html
Chov hmyzu, fotografie
www.jaknahmyz.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/Bi2MP_SBIP