Bi2RC_1P1P Neživá příroda

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
18 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Základní znalosti středoškolské chemie, fyziky, matematiky a geografie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Poskytnutí základních znalostí oborů mineralogie a petrologie, které tvoří výchozí disciplíny pro studium neživé přírody - geologie. Účastníci kurzu získají informace o principech vzniku a stavby minerálů, jejich symetrie a chemického složení. Ve zjednodušené formě se seznámí s mineralogickým systémem a vybranými horninotvornými minerály. V petrologické části budou poskytnuty informace o základních principech klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin a mechanismu jejich vzniku v podmínkách zemské kůry.
Osnova
 • I. Základy mineralogie 1. Úvod do studia mineralogie. 2. Vznik a růst krystalů. 3. Geometrická krystalografie (krystalová souměrnost, prvky symetrie, krystalové plochy, osní kříž, Weissovy a Millerovy krystalografické značky, oddělení souměrnosti a krystalové soustavy). 4. Strukturní krystalografie (princip krystalové struktury, translace a strukturní mřížka, typizace strukturních mřížek). 5. Chemická krystalografie (vazebné síly ve strukturních mřížkách krystalů, izomorfie a polymorfie). 6. Fyzikální krystalografie (fyzikální vlastnosti minerálů: hustota, tvrdost, štěpnost a lom, tuhost, tavitelnost, tepelná a elektrická vodivost, elektrické vlastnosti - piezoelektřina, pyroelektřina, magnetické vlastnosti, radioaktivita, luminiscence). 7. Optická krystalografie (světlo a jeho vlastnosti, propustnost světla, lesk, odraz a lom světla, index lomu, polarizace světla, polarizační přístroje). 8. Vznik minerálů endogenními a exogenními procesy. 9. Systematická mineralogie (principy klasifikace minerálů, přehled a charakteristika vybraných minerálů). II. Základy petrografie 1. Úvod do studia hornin. 2. Základní rozdělení a vlastnosti hornin. 3. Magmatické horniny (klasifikace magmatických hornin, typy magmatických těles, magma, krystalizace a diferenciace magmatu, přehled a charakteristika vybraných druhů magmatických hornin). 4. Sedimentární horniny (vznik sedimentů: zvětrávání, transport sedimentace, diageneze; principy klasifikace sedimentů, přehled a charakteristika vybraných druhů sedimentárních hornin). 5. Metamorfované horniny (metamorfóza, faktory a druhy metamorfózy, kontaktní a regionální metamorfóza, klasifikace regionálně metamorfovaných hornin, principy klasifikace metamorfovaných hornin, přehled a charakteristika vybraných druhů metamorfitů).
Literatura
  doporučená literatura
 • VÁVRA, Václav, Jindřich ŠTELCL a Zdeněk LOSOS. Atlas minerálů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Elportál. ISBN 978-80-210-6258-0. url info
 • ŠTELCL, Jindřich a Václav VÁVRA. Multimediální atlas hornin jako interaktivní pomůcka při výuce. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X. URL info
 • VÁVRA, Václav a Zdeněk LOSOS. Multimediální studijní texty z mineralogie pro bakalářské studium. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X. URL info
 • ZAMARSKÝ, Vítězslav, Miloslava KUDĚLÁSKOVÁ a Vladimír SLIVKA. Mineralogie a petrografie. 2. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1998. 313 s. ISBN 8070780495. info
 • ZIMÁK, Jiří. Mineralogie a petrografie. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, 1998. 226 s. ISBN 8070678569. info
 • KRIST, Ernest a Michal KRIVÝ. Petrológia. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1985. 461 s. info
  neurčeno
 • KLEIN, Cornelis a Cornelius S. HURLBUT. Manual of mineral science : (after James D. Dana) [Klein, 2002]. 22nd ed. New York: John Wiley & Sons, 2002. xii, 641 s. ISBN 0-471-25177-1. info
 • BERNARD, Jan Hus a Rudolf ROST. Encyklopedický přehled minerálů. Vyd. 1. Praha: Academia, 1992. 701 s. ISBN 8020003606. info
 • BERNARD, Jan Hus. Mineralogie Československa. 2. vyd. Praha: Academia, 1981. 645 s. : i. info
 • HEJTMAN, Bohuslav. Petrografie [Hejtman, 1981]. 3. opr. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1981. 261 s. info
 • PAUK, František a Jaroslav BICAN. Mineralogie a petrografie pro posluchače pedagogických fakult. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 312 s. info
 • SLAVÍK, František, Jiří NOVÁK a Jaroslsav KOKTA. Mineralogie [Slavík, 1974]. 5. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Academia, 1974. 486 s. info
Výukové metody
Výuka probíhá metodou přednášek doplněných elektronickými prezentacemi.
Metody hodnocení
Ústní zkouška, při které se odpovídá na dvě vybrané otázky. Zkušební otázky jsou sestaveny v souladu se sylabem vyučovaného předmětu.
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wbio/Studium/Stud%5Fmat/Mat%2Dmat/miner%5Fpetrol/ http://is.muni.cz/elportal/estud/pedf/ps06/2722682/petro/index.htm
Student je oprávněn přihlásit se ke zkoušce výhradně za předpokladu, že získal zápočet z předmětu Bi2RC_1P1S Neživá příroda – praktické činnosti!!!
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/Bi2RC_1P1P