CJ2MP_JAM2 Alternativní metody výuky ČJ 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJ2MP_JAM2/01: St 11:00–12:50 učebna 42, J. Tušková
Předpoklady
Předpokladem je absolvování discipliny CJ2MP_JAM1 Alternativní metody výuky ČJ 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Jiné omezení: Předmět bude vypsán pouze tehdy, zaregistruje-li si jej 10 a více studentů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: 1. prakticky užívat alternativní metody - cílem metod je rozvíjejí aktivního, efektivního učení, dále rozvoj práce s textem, rozvoj tvořivosti;
2. užívat metody kritického myšlení při výuce českého jazyka, zejména mluvnice a slohu na všech stupních škol;
3. užívat metody kritického myšlení pro rozvoj čtenářské gramotnosti.
Předmět rozvíjí vědomosti a zejména praktické dovednosti, které studenti získali absolvováním předmětu Alternativní metody výuky ČJ I. Osvojené metody výuky odpovídají požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ.
Osnova
 • 1. Metody evokační fáze vyučovací hodiny (klíčová slova, párová diskuse apod.).
 • 2. Metody fáze uvědomění (diskusní pavučina, učíme se navzájem apod.).
 • 3. Metody fáze reflexe (myšlenková mapa, volné psaní).
 • 4. Hra jako vyučovací metoda v českém jazyce.
 • 5. Využití metod kritického myšlení pro rozvoj čtenářské gramotnosti.
 • 6. Vliv metod výuky na školní klima.
 • 7. Postup při přípravě vyučovacích hodin.
Literatura
  doporučená literatura
 • GRECMANOVÁ, Helena. Klima školy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2008. 209 s. ISBN 9788074090103. info
 • GRECMANOVÁ, Helena a Eva URBANOVSKÁ. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. Vydání první. Olomouc: Hanex, 2007. 178 stran. ISBN 9788085783735. info
  neurčeno
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, Praha : VÚP 2004
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie. Kritické myšlení jako prostředek rozvoje čtenářské gramotnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 11 s. ISBN 978-80-210-5714-2. info
 • GRECMANOVÁ, Helena, Eva URBANOVSKÁ a Petr NOVOTNÝ. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2000. 160 s. Edukace. ISBN 80-85783-28-2. info
 • FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se :praktický průvodce strategiemi vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 172 s. ISBN 80-7178-120-7. info
 • SILBERMAN, Mel a Karen LAWSONOVÁ. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování : osvědčené způsoby efektivního vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 311 s. ISBN 80-7178-124-X. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Tvořivý sloh. Praha: Victoria Publishing, 1995. 104 s. ISBN 80-7187-037-4. info
Výukové metody
seminář, aktivní diskuse studentů nad probíranými tématy, prezentace - aplikace probíraných metod a strategií výuky, domácí příprava
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Studenti během semestru průběžně plní zadané domácí práce. K zápočtu předvedou studenti vlastní prezentaci vyučovací hodiny obsahující aplikaci metod na vybraných tématech učiva českého jazyka. Podrobné požadavky jsou zveřejněny v každém semestru, kdy seminář probíhá, ve Studijních materiálech předmětu v ISu, složka Učební materiály.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět bude realizován při minimálním počtu 10 zapsaných studentů.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/CJ2MP_JAM2