CJ2MP_JKD1 Kapitoly z didaktiky českého jazyka 1

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předpokladem je přijetí do navazujícího magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět bude realizován při minimálním počtu 10 zapsaných studentů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenta prezentovat didaktiku českého jazyka jako ucelený vědní obor, odvodit vztahy k dalším lingvistickým, pedagogickým a psychologickým disciplínám, vytvořit vazby na studijní plány a využívat odpovídající učební metody
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen prezentovat didaktiku českého jazyka jako ucelený vědní obor. Student dále rozpozná a odvodí vztahy k dalším lingvistickým, pedagogickým a psychologickým disciplinám. Student bude používat získané informace k rozvoji učitelských dovedností. Student si dokáže vytvořit vazby na studijní plány. Na základě nabytých dovedností student dokáže využívat učební metody
Osnova
  • 1. Didaktika, její předmět a vztah k ostatním disciplinám. 2. Postavení předmětu ČJL v učebních plánech všech stupňů škol. Cíl vyučování ČJ a slohu. 3. Vztah mezi vyučováním jazyku, slohu a literatuře. Didaktické zásady. 4. Osobnost učitele. 5. Obsah vyučování na jednotlivých stupních škol. 6. Vědomosti, dovednosti, návyky. 7. Vyučovací formy a metody. 8. Učební pomůcky.
Literatura
  • HAUSER, Přemysl, Helena KNESELOVÁ a Karla ONDRÁŠKOVÁ. Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1994. 50 s. ISBN 8021010355. info
  • HAUSER, Přemysl, Helena KNESELOVÁ a Ivo MARTINEC. Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ. D. 2, Jazyková výchova. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1994. 87 s. ISBN 80-210-1041-X. info
  • ČECHOVÁ, Marie a Vlastimil STYBLÍK. Čeština a její vyučování :didaktika českého jazyka pro učitele základních a středních škol a studenty učitelství. 2., upr. vyd., v SPN vyd. 1. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. 264 s. ISBN 80-85937-47-6. info
Výukové metody
Přednáška kombinovaná s následnou diskusí. Diskuse se bude týkat témat popsaných v osnově.
Metody hodnocení
Typ výuky: přednáška. Pro úspěšné zakončení předmětu je třeba pozornost při výkladu, aplikace poznatků v navazujícím semináři a studium literatury.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.is.muni.cz
Čechová, Marie,Styblík, Vlastimil: Čeština a její vyučování : didaktika českého jazyka pro učitele základních a středních škol a studenty učitelství.Praha: SPN, 1998.264 s. ISBN:80-85937-47-6. S novou literaturou budou studenti seznamováni průběžně na seminářích nebo zasíláním dopisů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět bude realizován při minimálním počtu 10 zapsaných studentů.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/CJ2MP_JKD1