CJ2MP_JZKL Využití korpusů v pedagogické praxi

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Ivana Kolářová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJ2MP_JZKL/01: St 14:00–15:50 učebna 12, I. Kolářová
Předpoklady
CJ2BP_JUZK Úvod do korpusové lingvistiky || CJ3BP_JUZK Úvod do korpusové lingvistiky || CJ2BP_JZKL Základy korpusové lingvistiky || CJ3BP_JZKL Základy korpusové lingvistiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Jiné omezení: Předmět bude vypsán pouze tehdy, zaregistruje-li si jej 10 a více studentů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je aplikovat dovednosti studentů získané při práci s Českým národním korpusem v pedagogické praxi - při výuce českého jazyka;
Důraz je kladen na dovednost tvořit dotazy v ČNK, které by byly využitelné při výuce ortografie, morfologie, lexikologie a tvoření slov či syntaxe;
Na konci kurzu je student schopen sám navrhnout soubor cvičení založených na práci s různými korpusy ČNK.
Osnova
 • 1. Možnosti vužití korpusů ČNK při výuce českého jazyka - iduktivní a deduktivní učení.
 • 2. Frekvence jazykových a dat a její využití při výuce českého jazyka.
 • 3. Pozorování korpusových dat a jejich porovnání s ortografickými a gramatickými příručkami současné češtiny.
 • 4. Výuka variantních tvarů, zejména z oblasti ortografie a morfologie.
 • 5. Výuka frazeologie na základě Českého národního korpusu.
 • 6. Typologie cvičení, tvorba cvičení a dalších aktivit pro výuku českého jazyka.
 • 7. Samostatná tvorba cvičení a jejich prezentace.
Literatura
  doporučená literatura
 • Jak využívat Český národní korpus. Edited by František Čermák - Renata Blatná. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 179 s. ISBN 8071067369. info
  neurčeno
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie. Deklinační systém femininních oikonym v češtině. Synchronní pohled na základě Českého národního korpusu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. r. o. / Ústav Českého národního korpusu, 2011. 289 s. Studie z korpusové lingvistiky, sv. 17. ISBN 978-80-7422-138-5. info
 • CVRČEK, Václav. Mluvnice současné češtiny. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2010. 353 s. ISBN 9788024617435. info
 • GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd 2., opr. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 799 s. ISBN 9788071069805. info
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie. Variantní a dubletní tvary v současné deklinaci apelativních feminin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 175 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 58. ISBN 80-210-4138-2. info
 • Pravidla českého pravopisu. Vydání 2. (s Dodatkem Mini. Praha: Academia, 2005. 391 stran. ISBN 802001327X. info
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Edited by Josef Filipec. 4. vyd. Praha: Academia, 2005. 647 s. ISBN 978-80-200-1446-7. info
 • ČERNÁ, Anna. Na co se nás často ptáte. 1. vyd. Praha: Scientia, 2002. 168 s. ISBN 807183260X. info
 • Český národní korpus :úvod a příručka uživatele. Edited by Jan Kocek - Marie Kopřivová - Karel Kučera. Vyd. 1. Praha: Filozofická fakulta UK - Ústav Českého národního korpusu, 2000. 156 s. ISBN 80-85899-94-9. info
Výukové metody
Seminář - problémová metoda, řízený rozhovor o odborných problémech tohoto kurzu. Vyhledávání v Českém národním korpusu. Analýza vyhledaných jazykových jevů. Prezentace.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, během semestru je vyžadována domácí práce. Podmínkou udělení zápočtu je vypracování písemné seminární práce. Podrobné požadavky jsou zveřejněny v každém semestru, kdy seminář probíhá, ve Studijních materiálech předmětu v ISu, složka Učební materiály.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět bude realizován při minimálním počtu 10 zapsaných studentů.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/CJ2MP_JZKL