CJ2MP_LDL1 Didaktika literární výchovy 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je vstupem do problematiky výuky literární výchovy na základní škole. Po jeho absolvování student porozumí procesu literární komunikace, osvojí si teoretické aspekty didaktické interpretace a bude schopen je aplikovat v praxi, seznámí se se spektrem učebních materiálů a kritéríi jejich hodnocení, která bude schopen uplatnit při vlastním hodnocení učebnic.
Osnova
 • 1.Charakteristika didaktiky literární výchovy jako vědní disciplíny, základní literatura. 2. Základní činitelé vyučování literatuře, recepční proces, literární komunikace. Funkční, literární, kulturní gramotnost. 3. Charakter čtenářské kompetence žáka přicházejícího na 2. stupeň ZŠ, resp. víceleté gymnázium; znalosti a dovednosti osvojované v primární škole. 4. Interpretace literárního textu teoreticky i prakticky. 5. Interpretace vybraných prozaických, básnických a dramatických textů. Didaktické aspekty interpretace, dílčí interpretační metody, didaktická interpretace jako metoda řešení problémů, role interpretace v přípravě učitele na vyučovací hodinu. 6. Současné čítanky pro 2. stupeň základní školy a další didaktické materiály. Koncepce učebnic, obsah, didaktická vybavenost, charakter řídícího aparátu, řešení metodických příruček atd. Způsoby a aspekty hodnocení kvality čítanek. Adaptace učebních materiálů na konkrétní vzdělávací strategie předmětu, koncipování vlastních učebních materiálů. 7. Metody literárně didaktického výzkumu, zejm. výzkumu čtenářské recepce a čtenářských preferencí žáků ZŠ. Využití výsledků výzkumu ve vyučovací praxi. Těžištěm seminářů je přímá interpretační práce s konkrétními ukázkami jako stěžejní část přípravy učitele na vyučování literatuře a dále detailní seznámení se širokou nabídkou učebnic a doplňkových didaktických textů.
Literatura
 • Lederbuchová, Ladislava. Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole. 1. díl. Plzeň: PdF ZČU, 1995.
 • Čítanky a didaktické texty pro 2. stupeň ZŠ - zejm. nakladatelství Alter, Dialog, Fortuna, Fragment, Fraus, Prodos, SPN.
 • NEZKUSIL, V. Nástin didaktiky literární výchovy. Praha: PdF UK, 2004.
 • Obert, V. Komunikatívnosť v čitateľskej recepcii a interpretácii. Nitra: Univerzita KF v Nitre, 1998.
 • Obert, V. Kapitoly z didaktiky literatúry. Nitra: PdF v Nitre, 1992.
 • Jurčo, J., Obert, V. Didaktika literatúry. Bratislava: SPN, 1984.
 • LEDERBUCHOVÁ, L.Literatura ve škole. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010.
 • GEJGUŠOVÁ, I. Interpretace uměleckého textu v literární výchově na základní škole. Ostrava: PdF OU, 2009.
 • PECHAR, Jiří. Interpretace a analýza literárního díla. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2002. 286 s. ISBN 80-7007-163-X. info
 • HAMAN, Aleš. Úvod do studia literatury a interpretace díla. 1. vyd. Jinočany: H&H, 1999. 179 s. ISBN 8086022579. info
 • PRŮCHA, Jan. Učebnice: teorie a analýzy edukačního média : příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1998. 148 s. ISBN 8085931494. info
 • LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole. 2. Vyd. 1. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity, 1997. 120 s. ISBN 80-7082-364-X. info
 • PAVELKA, Jiří. Předpoklady literárního dorozumívání : komunikačně pragmatický koncept literární vědy. 1997. 257 s. info
Výukové metody
Typ výuky: seminář. Metody: teoretická příprava, aktivní práce studentů při rozboru textů a učebních materiálů, diskuse nad odbornými problémy předmětu.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet Ukončení předmětu a hodnocení: Vypracování seminární práce - zhodnocení vybraného učebnicového komplexu (čítanky-antologie a dalších didaktických materiálů) pro libovolný ročník 2. stupeň ZŠ z hlediska základních parametrů, obsahu (verbální i obrazová složka) a didaktické vybavenosti (řídící a orientační aparát) celku učebnice, na mikroúrovni výběrově. Podrobné požadavky jsou zveřejňovány ve Studijních materiálech předmětu v ISu, složka Učební materiály. Aktivní účast ve výuce.
Informace učitele
Tento předmět se jako předmět se starým kódem může týkat pouze jednotlivců. V takovémto případě student kontaktuje vyučujícího a domluví se na podmínkách splnění předmětu individuálně. Předmět není rozvrhován.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.