CJ2MP_LDL2 Didaktika literární výchovy 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět formou praktických ukázek a výukových simulací konkretizuje a rozvíjí témata přednášek. Studenti si osvojují možnosti využívání různorodých metod a forem výuky při přímé práci s literárními texty. Po absolvování předmětu je student schopen uplatňovat základní škálu tradičních i aktivizujících výukových metod a forem s přihlédnutím ke specifičnosti konkrétního obsahu a podmínek výuky.
Osnova
 • 1. Aplikace alternativních výukových metod ve výuce literární výchovy. 2. Organizační formy výuky v LV. 3. Metody a formy práce podporující směřování výuky literární výchovy k dosahování klíčových kompetencí (reprodukční a produkční činnosti, práce s modelovými situacemi, axiologická složka literární textů). 4. Práce s vybranými prozaickými, básnickými a dramatickými texty. 5. Metody a techniky dramatické výchovy a jejich využití v LV. 6. LV a sloh - prvky a postupy tvořivého psaní v LV. 7. Práce s informacemi a informačními zdroji. 8. Kultivace osobnosti žáka jako příjemce kultury (žák jako čtenář, filmový a televizní divák). Těžištěm seminářů je přímá práce s literárními texty, hledání různých možností práce s nimi v literární výchově (modifikace základní intepretační metody), včetně simulací konkrétních výukových situací.
Literatura
 • GEJGUŠOVÁ, Ivana. Interpretace uměleckého textu v literární výchově na základní škole. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2009. 117 s. ISBN 9788073687298. info
 • HNÍK, Ondřej. Hravá interpretace v hodinách čtení a literární výchovy : inspirativní materiál pro učitele literární výchovy a studenty učitelství. Vydání první. Jinočany: H & H, 2007. 157 stran. ISBN 8073190672. info
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. 322 s. ISBN 9788024718217. info
 • CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Translated by Milan Koldinský. Vyd. 4. Praha: Portál, 2006. 289 s. ISBN 8073671182. info
 • BERÁNKOVÁ, Eva. Tvořivá hra jako cesta k pochopení literárního díla. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2002. 106 s. ISBN 8072381822. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní. 1. vyd. Brno: Paido. Edice pedagogické literatury., 2002. 164 s. ISBN 80-85931-99-0. info
 • KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení a vyučování : teoretické a praktické problémy. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2001. 179 stran. ISBN 8024601923. info
 • LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole. 2. Vyd. 1. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity, 1997. 120 s. ISBN 80-7082-364-X. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní. Vyd. 2., přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 186 s. ISBN 8021016949. info
 • VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. Vyd. 1. Praha: Agentura Strom, 1997. 269 s. ISBN 80-901954-1-5. info
 • SILBERMAN, Mel a Karen LAWSONOVÁ. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování : osvědčené způsoby efektivního vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 311 s. ISBN 80-7178-124-X. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Tvořivý sloh :malé traktáty a malé scénáře. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 102 s. ISBN 80-7187-037-4. info
 • HOUŠKA, Tomáš. Škola je hra. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Tomáš Houška, 1993. 259 s. ISBN 80-900704-9-3. info
 • CHALOUPKA, Otakar. Rozvoj dětského čtenářství. 1. vyd. Praha: Albatros, 1982. 572 s. info
Výukové metody
Typ výuky: seminář. Metody: aktivní práce studentů s literárni texty, řešení modelových situací, diskuse nad odbornými otázkami předmětu.
Metody hodnocení
Ukončení: zkouška Požadavky k ukončení předmětu a hodnocení: zpracování vzorové přípravy na kombinovaný typ vyučovací hodiny literární výchovy v libovolném ročníku 2. stupně ZŠ (resp. víceletého gymnázia); znalost teorie didaktiky literární výchovy dle zadaných tematických okruhů. Podrobné požadavky na strukturu vzorové přípravy a tematické okruhy zadány na začátku výuky (studijní materiály předmětu v ISu, složka Učební materiály). Hodnocení zkoušky zahrnuje obě části - písemnou (příprava na hodinu) a ústní (znalost teorie).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/CJ2MP_LDL2