CJ2MP_LPNL Nejnovější česká literatura

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti budou schopni objasnit vývoj literárních směrů a proudů v daném období české literatury. Budou schopni identifikovat a analyzovat styl výrazných literárních osobností daného období. Budou schopni interpretovat literární díla a obhájit a podpořit své názory literárně vědnými znalostmi. Seminář nabízí pohled na polistopadový vývoj české literatury. Studentům budou představeny základní tendence a vrstvy současné poezie a prózy. Seznámení se s tvorbou jednotlivých autorů bude realizováno převážně formou interpretací vybraných textů.
Výstupy z učení
Studenti obdrží systematické přehledy výrazných osobností a jejich děl. Studenti si budou osvojovat znalost literárních směrů a proudů v daném období české literatury a také specifičnost jejich poetik. Studenti dále budou rozvíjet všechny svoje literárněvědné znalosti a interpretační dovednosti s cílem efektivněji komunikovat s literárním dílem.
Osnova
 • Tématické okruhy seminářů: 1. Obecná charakteristika období. Přehled významných literárních uskupení, periodik a vydavatelství.Literární kritika devadesátých let a její přestavitelé. Pohled na výrazné literárněvědné práce po roce 1989. 2. „Reynkovská“ linie české poezie. Nad tvorbou J. M. Stöhra, P. Kolmačky, M. Doležala. 3. „V zajetí stylizace a tvořenosti“. Nad tvorbou J.F. Typlta, M. Langera, J. Pížla. 4. „Poezie intenzity i ztišení“. Nad tvorbou P. Borkovce, B. Trojaka, M. Děžinského 5. „Oslovení realitou“. Nad tvorbou A) P. Motýla, P. Hrušky, B) V. Rosí a R. Fajkuse 6. K problematice deníkové a memoárové literatury devadesátých let. 7. Reflexe chronotopu velkoměsta. Úvahy nad tvorbou M. Ajvaze, D. Hodrové , J. Kratochvila a J. Topola 8. Labyrintem záhad a tajemství: R. Ludva, M. Urban, J. Jandourek,V. Vokolek 9. Tři pokusy o „normalizační“ anamnézu: M. Viewegh, H. Daněk, B. Vaněk-Úvalský 10. V zajetí lyrizace výpovědi. P. Brycz, J. Vrak, J. Balabán 11. Mezi originalitou a manýrou. Ke kompoziční výstavbě próz V. Kahudy a E. Hakla 12. Otazníky současné ženské prózy: Nad tvorbou A. Berkové a I. Douskové.
Literatura
 • V souřadnicích mnohosti : česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Edited by Alena Fialová - Petr Hruška - Lenka Jungmannová. Vydání první. Praha: Academia, 2014. 817 stran. ISBN 9788020024107. info
 • V souřadnicích volnosti : česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Edited by Petr Hruška. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 738 s. ISBN 9788020016300. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Na tvrdém loži z psího vína. První. Brno: Jota-Books, 1998. 320 s. ISBN 80-725-42-001-1. info
 • MACHALA, Lubomír. Literární bludiště : bilance polistopadové prózy. Vyd. 1. Praha: Brána, 2001. 241 s. ISBN 8024207354. info
 • HAMAN, Aleš. Prozaické surfování. Olomouc: Votobia, 2001. 289 s. ISBN 80-7198-493-0. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Nová jména v české poezii 90. let. Brno: CERM - akademické nakladatelství, 1998. 16 s. Literatura. ISBN 80-7204-100-2. info
 • MACHALA, Lubomír. Česká próza 90. let. Brno: CERM akademické nakladatelství, 1999. 25 s. ISBN 8072041207. info
 • CHOCHOLATÝ, Miroslav. Na křižovatkách nejmladší ženské poezie. Weles. Brno: Wendryňská Literárně-Estetická Společnost, 2005, IX, č. 22, s. 82-96. ISSN 1214-2948. info
Výukové metody
Studenti si budou osvojovat znalost literárních tendencí v daném období české literatury. Studenti budou vedeni k tomu, aby rozvíjeli všechny svoje literárněhistorické znalosti a interpretační dovednosti s cílem efektivněji komunikovat s literárním dílem. Budou přitom tvořivě využívat poznatků získaných jak z přímé výuky, tak i skrze samostatnou práci s doporučenou odbornou literaturou, kterou budou moci pravidelně s vyučujícím konzultovat.
Metody hodnocení
Podmínky udělení kolokvia: - odevzdání seminární práce - rozprava na zadané téma Pro studenty, kteří mají předmět zapsaný jako volitelný v rámci společného základu, pouze odevzdání eseje na zadané téma.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/CJ2MP_LPNL