CJp203 Didaktika českého jazyka a literární výchovy pro základní školy 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Veřmiřovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student(ka) se seznámí s postupem přípravy na vyučovací hodinu českého jazyka, postupy při hodnocení žáků. Seznámí se s různými typy učebnic a učebních materiálů jak pro jazykovou, tak literární výchovu, s kritérii jejich hodnocení i možnostmi přípravy vlastních učebních materiálů.
Výstupy z učení
Studentstvo získá dovednost sestavit přípravu na vyučovací hodinu (včetně motivace a zpětné vazby), zvolit vhodné metody a formy práce. Naučí se opravovat nedostatky v písemných i ústních projevech žáků. Dokáže srovnat různé typy učebnic a fundovaně diskutovat o jejich koncepci. Dále se seznámí se spektrem učebních materiálů pro výuku komunikační, slohové i literární výchovy a kritérii jejich hodnocení, která budou s to uplatnit při vlastním hodnocení učebnic a samostatné přípravě učebních materiálů pro výuku.
Osnova
 • Komunikační a slohová výchova:
 • 1. Obsah vyučování českému jazyku (komunikaci a psaní) na základní škole.
 • 2. Metody a formy výuky, organizace vyučovací hodiny. Motivace, zpětná vazba. Doplňující materiály: texty k vyvození učiva, didaktické hry.
 • 3. Typy hodin jazykového/komunikačního/slohového vyučování.
 • 4. Příprava hodiny jazykového/komunikačního vyučování.
 • 5. Příprava hodiny slohového/komunikačního vyučování.
 • 6. Hodnocení práce žactva.
 • 7. Vyučování jednotlivým tematickým celkům.
 • 8. Srovnání různých typů učebnic a jiných učebních materiálů (webů, aplikací, programů, her), diskuse o jejich koncepci.
 • Literární výchova:
 • 1. Interpretace textu a základní otázky její praktické aplikace.
 • 2. Seznámí se spektrem současných čítanek pro 2. stupeň základní školy a dalších učebních materiálů.
 • 3. Kritéria hodnocení čítanek a učebnic (obsah, struktura, didaktická vybavenost).
 • 4. Význam řídícího aparátu čítanek a možné postupy jeho analýzy.
 • 5. Adaptace učebních materiálů na konkrétní koncepci a vzdělávací strategii předmětu.
 • 6. Možnosti koncipování vlastních učebních materiálů pro práci s textem (pracovních listů apod.).
Literatura
  povinná literatura
 • LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole. 1. Plzeň: ZČU, 1995.
 • ČECHOVÁ, Marie a Vlastimil STYBLÍK. Čeština a její vyučování :didaktika českého jazyka pro učitele základních a středních škol a studenty učitelství. 2., upr. vyd., v SPN vyd. 1. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. 264 s. ISBN 80-85937-47-6. info
 • LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole. 2. Vyd. 1. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity, 1997. 120 s. ISBN 80-7082-364-X. info
  doporučená literatura
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. 322 s. ISBN 9788024718217. info
  neurčeno
 • PERKINS, M. Becoming a teacher of reading. Los Angeles: SAGE, 2015.
 • SIEGLOVÁ, Dagmar. Konec školní nudy : didaktické metody pro 21. století. První vydání. Praha: Grada, 2019. 336 stran. ISBN 9788027122547. info
 • ČAPEK, Robert. Líný učitel : cesta pedagogického hrdiny. 1. vydání. Praha: Raabe, 2018. 175 stran. ISBN 9788074963872. info
 • ČAPEK, Robert. Líný učitel : jak učit dobře a efektivně. 1. vydání. Praha: Raabe, 2017. 140 stran. ISBN 9788074963445. info
 • ČAPEK, Robert. Moderní didaktika : lexikon výukových a hodnoticích metod. Vydání 1. Praha: Grada, 2015. 604 stran. ISBN 9788024734507. info
 • HNÍK, Ondřej. Didaktika literatury: výzvy oboru : od textů umělecké povahy k didaktice estetickovýchovného oboru. Vydání první. Praha: Karolinum, 2014. 179 stran. ISBN 9788024626260. info
 • ZÍTKOVÁ, Jitka a Naděžda SIEGLOVÁ. Handicap and educating pupils with special needs from the viewpoint of language and literary education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 115 s. ISBN 978-80-210-6281-8. info
 • GEJGUŠOVÁ, Ivana. Interpretace uměleckého textu v literární výchově na základní škole. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2009. 117 s. ISBN 9788073687298. info
 • GRECMANOVÁ, Helena a Eva URBANOVSKÁ. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. Vydání první. Olomouc: Hanex, 2007. 178 stran. ISBN 9788085783735. info
 • HNÍK, Ondřej. Hravá interpretace v hodinách čtení a literární výchovy : inspirativní materiál pro učitele literární výchovy a studenty učitelství. Vydání první. Jinočany: H & H, 2007. 157 stran. ISBN 8073190672. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní : malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno: Paido, 2001. 164 stran. ISBN 8085931990. info
 • PRŮCHA, Jan. Učebnice: teorie a analýzy edukačního média : příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1998. 148 s. ISBN 8085931494. info
Výukové metody
Typ výuky: seminář
Metody: aktivní účast studentů v diskusi nad odborně-didaktickými aspekty učebnic a čítanek, aktivní práce studentů s vybraným jazykovým učivem a literárními texty;
v jazykové (komunikačně-slohové) části: vlastní výuka studentů v rámci kooperativního učení na různých frontách (didaktických i metadidaktických).
Metody hodnocení
Způsob ukončení: kolokvium

Požadavky k ukončení předmětu:
Lit. část:
Zpracování komplexní písemné práce zahrnující didaktické zpracování vybraného literárního učiva jako východiska pro diskusi.

Jaz. část:
Příprava na výuku v rámci semináře (společná práce skupiny studentek, příp. i studentů), tj. v semináři aplikovaná na spolustudent(k)y;
a také příprava na vlastní výuku na ZŠ (min. 45 minut libovolné látky) dle principů vyložených na semináři (pouze písemně).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.