CJp204 Kapitoly z didaktiky literární výchovy

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti porozumí teoretickým a terminologickým základům didaktiky výuky literatury na základní škole, literárněvýchovnému procesu v obecné rovině i v pojetí kurikula, porozumí problematice metod ve výuce literatury na základní škole, roli tvořivosti, funkcím a metodám hodnocení.
Výstupy z učení
Studenti: - porozumí širším souvislostem literárněvýchovného procesu; - dokážou vysvětlit a zhodnotit pojetí výuky literatury v obecné rovině i v kurikulárních dokumentech; - dokážou vysvětlit základní problematiku uplatňování tradičních a moderních, aktivizujících výukových metod a forem ve výuce literatury na základní škole, roli tvořivosti a kritického myšlení ve výuce literatury; - dokážou odůvodňovat metody hodnocení a klasifikace.
Osnova
 • 1. Vývoj názorů na vyučování literatuře na základní škole. 2. Pojetí cílů a učiva literární výchovy v platných vzdělávacích programech. Literární výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání: cíle literárního vyučování ve vztahu k vzdělávacímu oboru, oblasti a klíčovým kompetencím. 3. Konkretizace předmětu v ŠVP, Standardy základního vzdělávání. 4. Modely literární výchovy, metodické systémy vyučování literatuře z pohledu současné teorie vyučování literatuře. 5. Metodologie výuky literatury na základní škole. Klasifikace výukových metod. 6. Vztah metod a fází kombinované hodiny literární výchovy. 7. Specifičnost didaktické interpretace textu, interpretace jako řešení problémové situace. 8. Interpretační metody a postupy na 2. stupni základní školy. 9. Rozvíjení kreativity žáků v literární výchově, tvořivé interpretační postupy. 10. Osobnost učitele, komunikace mezi učitelem a žáky v literární výchově. 11. Hodnocení, zkoušení a klasifikace v literární výchově. 12. Výzkumy čtenářství, čtenářské gramotnosti a čtenářské recepce.
Literatura
  povinná literatura
 • Souhrnná prezentace dostupná v IS - učební materiály.
 • LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Literatura ve škole. Plzeň: ZČU v Plzni, 2010.
 • GEJGUŠOVÁ, Ivana. Interpretace uměleckého textu v literární výchově na základní škole. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2009. 117 s. ISBN 9788073687298. info
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 stran. ISBN 8073150395. info
  neurčeno
 • VALA, Jaroslav. Poezie, studenti a učitelé. Olomouc: UP v Olomouci, 2013.
 • SHORT, M. Reading, analysing and teaching literature. London: Longman, 1992.
 • PERKINS, M. Becoming a teacher of reading. Los Angeles: SAGE, 2015.
 • GEJGUŠOVÁ, Ivana. Komplexnost ve výuce literární výchovy. Ostrava: OU, 2008.
 • BENNETT, A. This thing called literature. London, Routledge, 2015.
 • ZÍTKOVÁ, Jitka. Teorie výuky literatury v historické perspektivě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 313 s. ISBN 978-80-210-9629-5. info
 • ZÍTKOVÁ, Jitka. Didaktická interpretace uměleckého textu v praxi i teorii - jednota jedinečného a obecného. In Vala, J., Kusá, J. Text jako učební úloha: teorie - výzkum - aplikace. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. s. 7-22. Ediční řada - Odborná publikace (kolektivní monografie). ISBN 978-80-244-5014-8. info
 • HNÍK, Ondřej. Didaktika literatury: výzvy oboru : od textů umělecké povahy k didaktice estetickovýchovného oboru. Vydání první. Praha: Karolinum, 2014. 179 stran. ISBN 9788024626260. info
 • ZÍTKOVÁ, Jitka. Pojmy čtenářská a literární gramotnost (kompetence) v kontextu výuky na základní škole. In Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě – EDUCOLAND. 2014. 5 s. URL info
 • ZÍTKOVÁ, Jitka a Naděžda SIEGLOVÁ. Handicap and educating pupils with special needs from the viewpoint of language and literary education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 115 s. ISBN 978-80-210-6281-8. info
 • HNÍK, Ondřej. Hravá interpretace v hodinách čtení a literární výchovy : inspirativní materiál pro učitele literární výchovy a studenty učitelství. Vydání první. Jinočany: H & H, 2007. 157 stran. ISBN 8073190672. info
 • LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Dítě a kniha : o čtenářství jedenáctiletých. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. 179 s. ISBN 8086898016. info
Výukové metody
Typ výuky: přednáška Metody: výklad s konkretizujícími příklady, dílčí diskuse nad vybranými otázkami oboru
Metody hodnocení
Způsob ukončení: zápočet Požadavky k ukončení předmětu: úspěšné absolvování dvou průběžných testů, závěrečná písemná práce odborně-úvahového charakteru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.