CJp506 Jazykový rozbor 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
předmět je v tomto období realizován distanční výukou s využitím distančních výukových materiálů, online konzultací (MS Teams), případně individuálními a skupinovými kontaktními konzultacemi podle potřeb studentů. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Ivana Kolářová, CSc. (cvičící)
Garance
PhDr. David Kroča, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět předpokládá teoretické znalosti a praktické dovednosti získané studiem dílčích jazykovědných disciplín synchronních i diachronních (historická mluvnice českého jazyka, vývoj spisovné češtiny). Cílem předmětu je zopakování těchto znalostí formou jejich identifikace a vysvětlení v textu.
- Studenti na základě dosavadních znalostí prokazují schopnost vysvětlit jevy jednotlivých jazykových rovin: hláskové a pravopisné, morfologické, slovotvorné, lexikální, syntaktické.
- Studenti jsou schopni jevy současného českého jazyka vysvětlit jako důsledek změn v průběhu vývoje jazyka.
- Studenti by měli být schopni zhodnotit jazykové jevy v konkrétním textu ze stylistického hlediska.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
a) analyzovat text jako celek ze stylistického hlediska;
b) analyzovatjevy jednotlivých jazykových rovin (jevy hláskové a pravopisné, jevy morfologické, slovotvorné, lexikální, syntaktické);
b) vysvětlit jevy současného českého jazyka se zřetelem k jejich zakotvení v textu a komunikační situaci, některé jako důsledek změn v průběhu vývoje jazyka.
Osnova
 • 1. Věta a text. Příslušnost textu ke stylové oblasti.
 • 2. Hláskové jevy v konkrétních textech. Jejich charakteristika z hlediska dichotomie spisovnost / nespisovnost a charakteristika stylová.
 • 3. Morfologické jevy v textu. Stylová charakteristika konkrétních morfologických prostředků. Současný stav jako výsledek vývojových jazykových změn.
 • 4. Jevy slovotvorné a lexikální. Konkrétní projevy vývojových tendencí v současné slovní zásobě a v tvoření slov. Přejatá slova v textu a jejich slovotvorná charakteristika.
 • 5. Syntaktická stavba výpovědí v textu. Nejčastější nedostatky v syntaktické stavbě výpovědí. Odchylky od pravidelného syntaktického členění.
 • 6. Syntaktický rozbor, analýza věty jednoduché a souvětí.
 • 7. Aktuální členění výpovědi a stavba textu.
Literatura
  povinná literatura
 • KLÍMOVÁ, Květoslava, Helena ANDERSOVÁ, Jitka ALTMANOVÁ, Kamila BALHAROVÁ, Jarmila SULOVSKÁ, Petr KOUBEK a Jana NEDVĚDOVÁ. Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2015. 225 s. ISBN 978-80-7481-145-6. info
 • KLÍMOVÁ, Květoslava a Ivana KOLÁŘOVÁ. Čeština zajímavě a komunikativně II. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2014. 336 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4120-8. info
 • KLÍMOVÁ, Květoslava a Ivana KOLÁŘOVÁ. Čeština zajímavě a komunikativně I. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2013. 296 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4112-3. info
 • ČECHOVÁ, Marie a František DANEŠ. Komplexní jazykové rozbory. 2., upr. vyd., v SPN 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1996. 263 s. ISBN 80-85937-27-1. info
  doporučená literatura
 • HAUSER, Přemysl. Jazykové rozbory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 48 s. ISBN 80-210-2557-3. info
 • ČECHOVÁ, Marie. Čeština - řeč a jazyk. Praha: ISV nakladatelství, 1996. 380 s. ISBN 80-85866-12-9. info
Výukové metody
Ve výuce jsou uplatněny především METODY ONLINE VÝUKY.
Předpokládá se v sekci Studijní materiály: https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2020/CJp506/?kod=CJp506:
- práce s odpovědníky, jejichž otázky vycházejí ze souvislého textu (zpravidla vloženého do sekce "organizační pokyny" na začátku odpovědníku) - viz sekce Testbanka https://is.muni.cz/auth/el/ped/podzim2020/CJp506/odp/tb/?kod=CJp506
- výkladové texty v sekci Učební materiály https://is.muni.cz/auth/el/ped/podzim2020/CJp506/um/
- konzultace online s využitím nástroje MS Teams; studenti zapsaní do předmětu dostanou osobní pozvánku pro přistoupení k vytvořenému týmu Jazykový rozbor 1.
Metody hodnocení
Požadavkem k zápočtu je odevzdání domácí práce založené na provedení komplexního jazykového rozboru formou online úkolů.
Každý student dostane přidělený text s přesně zadanými úkoly.
Práce musí být odevzdána nejpozději týden před skončením zkouškového období.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: každý týden (doporučeno podle dodávání výukových materiálů).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.