CJp507 Jazykový rozbor 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Ivana Kolářová, CSc. (přednášející)
Mgr. Hana Křížová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Žvaková (cvičící)
Garance
PhDr. David Kroča, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJp507/01: Čt 8:00–9:50 učebna 51, I. Kolářová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět bude realizován při minimálním počtu 10 zapsaných studentů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle semináře:
(a) prohloubení schopnosti pracovat s texty různých stylových oblastí a analyzovat v nich prostředky všech jazykových rovin jako součástí celku;
(b) prohloubení schopnosti samostatného stanovení postupu analýzy různých jazykových rovin vybraného textu;
(c) vytvoření schopnosti zvolit vhodný text pro vysvětlení nebo procvičení dílčích rozborů i rozboru komplexního.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student umět:
(a) analyzovat jazykové prostředky různých rovin ve vybraném textu;
(b) na základě rozboru dílčích jazykových jevů posoudit text jako celek: stavbu textu, stylovou hodnotu jazykových prostředků, funkci jazykových prostředků v textu;
(c) zvolit správný text pro ověření vybraného jazykového jevu;
(d) prakticky využít jazykových rozborů ve vyučovacích hodinách českého jazyka.
Osnova
 • 1. Syntaktická struktura textu. Věta a souvětí v textu. Souvětí a jeho druhy. Spojovací prostředky.
 • 2. Komplexní rozbor různých druhů složitého souvětí. Souvětí s vloženými větami.
 • 3. Stavba věty jednoduché. Slovní druhy a jejich větněčlenská funkce. Větné vztahy a jejich vyjádření.
 • 4. Odchylky od pravidelné stavby větné a jejich funkce v textu.
 • 5. Funkce lexikálních jednotek v textu, významové vztahy mezi nimi. Víceslovné lexikální jednotky a jejich identifikace v textu.
 • 6. Slovotvorná analýza a rozbor stavby slova. Význam schopnosti slovotvorné analýzy pro praxi. Význam modelového tvoření. Tvoření substantiv.
 • 7. Slovotvorná analýza adjektiv a adverbií. Utvářenost zájmen a číslovek.
 • 8. Slovotvorná analýza sloves.
 • 9. Složená slova v současných textech. Funkce slov hybridních. Kvazikompozita.
 • 10. Vybrané tvaroslovné jevy v textu. Tvoření jazykově správných tvarů slov. Konkurence dubletních tvarů ve jmenné deklinaci.
 • 11. Vybrané jevy slovesné konjugace. Problém přiřazení sloves do slovesné třídy. Současná podoba a etymologie (možné rozpory).
 • 12. Vybrané jevy hláskové. Změny hlásek v proudu řeči, identifikace případů asimilace v souvislém textu.
Literatura
 • KLÍMOVÁ, Květoslava a Ivana KOLÁŘOVÁ. Čeština zajímavě a komunikativně II. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2014. 336 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4120-8. info
 • ŠTÍCHA, František a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. 974 s. ISBN 978-80-200-2205-9. info
 • KLÍMOVÁ, Květoslava a Ivana KOLÁŘOVÁ. Čeština zajímavě a komunikativně I. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2013. 296 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4112-3. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Skladba. In Český jazyk. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. s. 169-280. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3358-6. info
 • HAUSER, Přemysl. Slovní zásoba. In Český jazyk. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2012. s. 45-58. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3358-6. info
 • KLÍMOVÁ, Květoslava. Tvarosloví. In Český jazyk. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2012. s. 93-168. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3358-6. info
 • HAUSER, Přemysl. Tvoření slov. In Český jazyk. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2012. s. 59-92. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3358-6. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Zvuková stránka jazyka. In Český jazyk. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2012. s. 15-44. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3358-6. info
 • Slovník české frazeologie a idiomatiky. Edited by František Čermák. 2. přeprac. a dopl. vyd., 1. Praha: Leda, 2009. 547 s. ISBN 9788073352158. info
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky /. Praha: Academia, 2005. 647 s. ISBN 80-200-1347-4. info
 • ČECHOVÁ, Marie a František DANEŠ. Komplexní jazykové rozbory. 2., upr. vyd., v SPN 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1996. 263 s. ISBN 80-85937-27-1. info
 • Příruční mluvnice češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 1995. 800 s. ISBN 8071061344. info
 • Writing vs speaking :language, text, discourse, communication : proceedings of the conference held at the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, October 14-16, 1992. Edited by Světla Čmejrková - František Daneš - Eva Havlová. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1994. 413 s. ISBN 3-8233-5057-9. info
Výukové metody
(a) Samostudium - příprava analýzy textu.
(b) Analýza textu, diskuse, argumentace.
(c) Syntéza, hodnocení vybraných jevů v textu.
(d) Individuální testování.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu:
(a)Student musí úspěšně zvládnout písemku s úkoly ze slovotvorby, syntaxe, morfologie a významu slov. V písemce je zahrnuto 40-50 dílčích úkolů, z nichž student musí úspěšně zvládnout 80 %.
(b)Student odevzdá písemně vypracovanou analýzu textu zaměřenou na kompozici textu a stylovou charakteristiku jazykových prostředků. Text si student volí sám.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/CJp507