CJp510 Starší česká literatura

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJp510/01: Čt 18:00–19:50 učebna 24, O. Sládek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář formou vybraných kapitol pojednává o nejdůležitějších dílech a osobnostech nejstarší české literatury. Základní epochy (v rozpětí 9. až 18. století) jsou charakterizovány, jsou naznačena jejich žánrová a stylová specifika. Hlubší průhledy do literárního dění budou umožněny důslednou analýzou a interpretací uměleckého textu. Studenti budou seznámeni se základní odbornou literaturou, umožnující doplnění a prohloubení získaných znalostí. Studenti dále budou rozvíjet všechny svoje literárněhistorické znalosti a interpretační dovednosti s cílem efektivněji komunikovat s literárním dílem.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni identifikovat, analyzovat a interpretovat základní literární díla a žánry starší české literatury.
Osnova
 • Literatura raného středověku (9.- 13. století) Literatura vrcholného středověku (14. století) Literatura husitstká a protihusitská (od počátku do 70.let 15.stol.) Humanismus, renasance a reformace(od 70.let 15.stol.do 20.let 17.st.) Baroko a protireformace (od 20.let 17.stol.do 20. let 18. stol.)
Literatura
  povinná literatura
 • KOPECKÝ, Milan. Dějiny starší české literatury. 1. vyd. Opava: Masarykova univerzita, 1991, 80 s.
 • KOSMAS,. Kronika Čechů. Vyd. 8., (v této úpravě a v Argu 1.). Praha: Argo, 2011, 285 s. ISBN 9788025704653.
 • KOMENSKÝ, Jan Amos. Labyrint světa a ráj srdce. V České knižnici vyd. 2. Brno: Host, 2014, 249 s. ISBN 9788074911545.
 • LEHÁR, Jan a Alexandr STICH. Čítanka české literatury. Vyd. 1. V Praze: Český spisovatel, 1997, 605 s. ISBN 8020206612.
  doporučená literatura
 • LE GOFF, Jacques a Jean-Claude SCHMITT. Encyklopedie středověku. Edited by Franco Alessio, Translated by Lada Bosáková. Vyd. 3. Praha: Vyšehrad, 2014. 935 s. ISBN 9788074291302.
 • PETRŮ, Eduard. Vzdálené hlasy: studie o starší české literatuře. Olomouc: Votobia, 1996, 443 s. ISBN 8071981621.
 • HRABÁK, Josef (ed.). Dějiny české literatury. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959, 531 s.
 • KOPECKÝ, Milan. Starší česká a slovenská literatura. Dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 186 s. ISBN 8021002638. info
 • HRABÁK, Josef. Starší česká literatura : úvod do studia [Hrabák, 1986]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. info
 • TICHÁ, Zdeňka. Cesta starší české literatury. 1. vyd. Praha: Panorama, 1984. 295 s. info
  neurčeno
 • Objet et méthodes de l'histoire de la culture. Edited by Jacques Le Goff - Béla Köpeczi. Paris: Éditions du CNRS, 1982. 247 s. ISBN 9630529343.
 • VELTRUSKÝ, Jarmila F. The sacred farce from medieval Bohemia, Mastičkář. Ann Arbor: University of Michigan, 1985. ix, 396 s. ISBN 0-936534-05-2.
Výukové metody
Studenti si budou osvojovat znalosti literárních proudů a tendencí v daném období české literatury a také její žánrovou specifičnost. Budou vedeni k prohlubování literárně historických znalostí a interpretačních dovedností s cílem efektivněji komunikovat s literárním dílem starší české literatury. Budou přitom tvořivě využívat poznatků získaných jak z přímé výuky, tak i skrze samostatnou práci s doporučenou odbornou literaturou, kterou budou moci pravidelně s vyučujícím konzultovat.
Metody hodnocení
Hojná aktivní účast na seminářích (80%), odevzdání vyhovující seminární práce, úspěšné vykonání ústní zkoušky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/CJp510