FC1002 Matematika pro fyziky 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/2/0. 12 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mgr. Michaela Drexler (přednášející)
Mgr. Ivana Medková, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (přednášející)
Bc. Petr Dušek (pomocník)
PhDr. Jan Válek, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC1002/Prez01: St 22. 9. až St 15. 12. St 9:00–10:50 učebna 3, Čt 23. 9. až Čt 16. 12. Čt 12:00–13:50 učebna 3, I. Medková, P. Sládek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání přehledných vědomostí základů vyšší matematiky. Důraz je kladen na logickou stavbu této vědní disciplíny a na získání znalostí a dovedností, potřebných pro zvládnutí kurzu fyziky na vysoké škole.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu student získá: Vědomosti: Ucelený přehled vědomostí o tématech Vektory a Diferenciální a integrální počet funkce jedné proměnné. Dovednosti: Dokázat použít základní definice a věty a provést následné výpočty jednoduchých, včetně aplikačních příkladů. Znát vztah probírané látky k praktickým fyzikálním aplikacím. Dokázat provádět kvalifikovaný odhad hodnot. Postoje: Osvojit si hodnoty objektivity a významu vědecké práce.
Osnova
  • Sylabus přednášek (po týdnech či blocích): I. Souřadnice, vektory. 1. Kartézské souřadnice na přímce, v rovině a prostoru, polární souřadnice. 2. Pojem vektoru, vektorový prostor, sčítání vektorů, skalární a vektorový součin, pojem vektorové báze. II. Funkce jedné proměnné 1. Graf funkce, základní vlastnosti funkcí, 2. Některé elementární funkce. 3. Pojem limity a spojitosti. 4. Derivace funkce. 5. Diferenciál funkce. 6. Pojem primitivní funkce, neurčitý integrál. 7. Výpočet neurčitého integrálu. 8. Určitý integrál, jeho výpočet. III. Řady a posloupnosti. 1. Řady a posloupnosti. 2. Taylorův rozvoj. Sylabus cvičení (po týdnech či blocích): Ve cvičeních jsou upevňovány dovednosti řešením úloh k tématům přednášky: I. Souřadnice, vektory. 1. Kartézské souřadnice na přímce, v rovině a prostoru, polární souřadnice. 2. Pojem vektoru, vektorový prostor, sčítání vektorů, skalární a vektorový součin, pojem vektorové báze. II. Funkce jedné proměnné II. Funkce jedné proměnné 1. Graf funkce, základní vlastnosti funkcí, 2. Některé elementární funkce. 3. Pojem limity a spojitosti. 4. Derivace funkce. 5. Diferenciál funkce. 6. Pojem primitivní funkce, neurčitý integrál. 7. Výpočet neurčitého integrálu. 8. Určitý integrál, jeho výpočet. III. Řady a posloupnosti. 1. Řady a posloupnosti. 2. Taylorův rozvoj.
Literatura
    doporučená literatura
  • SLÁDEK, Petr a Václav VACEK. Matematika pro fyziky I a II. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X. URL info
  • JIRÁSEK, František, Eduard KRIEGELSTEIN a Zdeněk TICHÝ. Sbírka řešených příkladů z matematiky. 2. nezm. vyd. Praha: Alfa, Státní nakladatelství technické literatury, 1981. 817 s., 30. info
Výukové metody
přednáška a cvičení
Metody hodnocení
písemná a ústní zkouška 3x průběžná test s 50% úspěšností
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/FC1002