FC1003 Mechanika a molekulová fyzika

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
3/0/0. 12 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (přednášející)
PhDr. Jan Válek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC1003/Kombi01: Pá 4. 3. 15:00–16:50 učebna 3, Pá 11. 3. 15:00–16:50 učebna 3, Pá 8. 4. 15:00–16:50 učebna 3, Pá 29. 4. 15:00–16:50 učebna 3, Pá 6. 5. 16:00–17:50 učebna 3, Pá 13. 5. 15:00–16:50 učebna 3, P. Sládek
FC1003/Prez01: St 17:00–19:50 učebna 3, P. Sládek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání přehledných vědomostí o tématu Mechanika a molekulová fyzika na vysokoškolské úrovni. Důraz je kladen na logickou stavbu této vědní disciplíny a na získání znalostí a dovedností, potřebných pro výuku fyziky na základní škole Z těchto důvodů je do přednášky zařazeno větší množství jednoduchých pokusů a zdůrazněn vztah probírané látky k praxi, přírodě, domácnosti, technickým aplikacím apod.).
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen aplikovat: Vědomosti: Ucelený přehled vědomostí o tématu Mechanika a molekulová fyzika s důrazem na vztah probírané látky k praxi, přírodě, domácnosti, technickým aplikacím apod. Dovednosti: Dokázat identifikovat principy přírodních dějů a technických aplikací. Provést dostatečnou aproximaci na bázi základních fyzikálních zákonů a provést následné výpočty jednoduchých aplikačních příkladů. Znát jednoduché pokusy a vztah probírané látky k praktickým aplikacím. Dokázat provádět kvalifikovaný odhad hodnot. Postoje: Osvojit si hodnoty objektivity a významu vědecké práce.
Osnova
 • 1. Fyzikální veličiny a jejich jednotky. 2. Kinematika hmotného bodu. 3. Dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů. Pohybové zákony, vztažné soustavy. 4. Mechanická práce a mechanická energie. 5. Gravitační pole. 6. Mechanika tuhého tělesa. 7. Mechanika kapalin a plynů. 8. Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky, kinetická teorie, teplota. 9. Vnitřní energie, práce a teplo. 10. Struktura a vlastnosti plynů, děje v plynech. 11. Struktura a vlastnosti pevných látek. 12. Struktura a vlastnosti kapalin. Změny skupenství.
Literatura
  povinná literatura
 • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika. 1. vyd. Brno, Praha: Vutium, Prometheus, 2001. ISBN 80-214-1868-0. info
 • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika : vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Translated by Jan Obdržálek - Jiří Komrska - Petr Dub. Vyd. 1. V Brně: Vysoké učení technické, 2000. vii, s. ISBN 8071962147. info
  doporučená literatura
 • KRUPKA, František a Ľubomír KALIVODA. Fyzika. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 670 s. ISBN 80-03-00166-8. info
  neurčeno
 • BEDNAŘÍK, Milan a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika pro gymnázia :mechanika. 3. přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2000. 288 s. ISBN 80-7196-176-0. info
 • BARTUŠKA, Karel a Emanuel SVOBODA. Fyzika pro gymnázia :molekulová fyzika a termika. 4. přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2000. 244 s. ISBN 80-7196-200-7. info
 • BARTUŠKA, Karel a Emanuel SVOBODA. Fyzika pro gymnázia :molekulová fyzika a termika. 2. vyd. Praha: Prometheus, 1994. 254 s. ISBN 80-85849-46-1. info
 • BANÍK, Ivan, Rastislav BANÍK a Jozef ZÁMEČNÍK. Fyzika netradične :mechanika. 1. vyd. Bratislava: Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 1989. 416 s. ISBN 80-05-00041-3. info
 • LANDAU, L. D. a A. I. KITAJGORODSKIJ. Fyzika pro každého : mechanika/termika. Praha: Horizont, 1975. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Přednáška Zkouška: ústní i písemná, 60% úspěšnost
Informace učitele
http://demonstrations.wolfram.com/topic.html?topic=Mechanics&limit=20
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/FC1003