FC2009 Didaktika fyziky 2

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/2/0. 16 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Předpoklady
FC2005 Didaktika fyziky 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je didaktická analýza všech témat základoškolské fyziky s využitím současných učebnic. Student má získat základní vědomosti o analýze učiva a vytvořit si základy dovednosti didakticky analyzovat a transformovat fyzikální vzdělávací obsahy. Využívá vědomosti a dovednosti získané v předmětu Didaktika fyziky 1.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:  didakticky analyzovat všechny tematické celky základoškolské fyziky s využitím současných učebnic  realizovat didaktickou transformaci fyzikálních obsahů základoškolské fyziky  akceptovat didaktiku fyziky jako klíčovou disciplínu profesní přípravy učitele fyziky.
Osnova
 • Sylabus přednášek i seminářů: 1. Kinematika
 • 2. Dynamika
 • 3. Energie a práce
 • 4. Mechanika tuhého tělesa
 • 5. Mechanika kapalin a plynů
 • 6. Statická silová pole
 • 7. Struktura a vlastnosti látek; termika
 • 8. Elektrický proud
 • 9. Magnetismus a elektromagnetismus
 • 10. Optika
 • 11. Akustika
 • 12. Astronomie
Literatura
  povinná literatura
 • Učebnice fyziky pro ZŠ (všechny aktuální sady). http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/ucebni-dokumenty
 • JANÁS, Josef a Josef TRNA. Konkrétní didaktika fyziky. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 87 s. ISBN 9788021054738. info
 • JANÁS, Josef a Josef TRNA. Konkrétní didaktika fyziky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 93 s. ISBN 80-210-3624-9. info
  doporučená literatura
 • TRNA, Josef. New Roles of Simple Experiments in Science Education. Brno: Paido, Masarykova univerzita, 2014. 110 s. Pedagogický vývoj a inovace 1. ISBN 978-80-7315-251-2. info
 • TRNA, Josef. Jak motivovat žáky ve fyzice se zaměřením na nadané. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 109 s. 348. ISBN 978-80-210-6150-7. info
 • JANÁS, Josef. Kapitoly z didaktiky fyziky. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. ISBN 80-210-1334-6. info
 • KAŠPAR, Emil. Didaktika fyziky : obecné otázky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 355 s. info
Výukové metody
přednáška a seminář
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích. Prezentace metodického rozboru daného tématu. Zkouška má část písemnou a ústní. Vytvoření didaktického testu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022.