FC5003 Vzdělávání v informační společnosti

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Jan Válek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5003/Kombi01: So 14. 11. 10:00–13:50 učebna 4, J. Válek
FC5003/Prez01: Út 13:00–13:50 laboratoř 84, J. Válek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání získání vědomostí a dovedností v oblasti specifik vzdělávání v rychle se měnící společnosti. Pozornost je zaměřena na informační společnost, specifika vzdělávání v informační společnosti, rychlý růst vědecké informace a využití soudobých vzdělávacích technologií v soudobé praxi středních odborných škol. Aplikace získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě a realizované výuce.
Vědomosti: odborná terminologie z informační společnost a vzdělávání v ní
Dovednosti: vyhledávat a ověřovat informace
Postoje: osvojit si hodnoty objektivity a významu pedagogické práce; vhodné použití techniky podle náročnosti probíraného studia
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen vymezit informační společnost, orientovat se ve stále se zvyšujících nárocích moderní společnosti na úroveň připravenosti každého jejího člena pro studium a plnohodnotný život. Definovat moderní metody, prostředky a formy ve výuce, objasnit funkci multimédií ve výuce. Charakterizovat distanční vzdělávání a jeho roli v informační společnosti.
Osnova
 • 1. blok: Úvod do problematiky, informační společnost. Charakteristické rysy informativní společnosti (společnosti poznání, znalostí) s ohledem na vzdělávání. Informační růst.
 • 2. blok: Změny v obsahu vzdělání (kurikula) a jejich důsledky. Moderní výukové metody, pedagogická komunikace. Řešení problémů, význam tvořivosti v informační společnosti. Osobnostní přístup k žákům, důraz na rozvoj dimenzí myšlení, podpora tvořivých potencí člověka, posílení morálních aspektů.
 • 3. blok: Využití multimédií ve výuce, statické a dynamické zobrazení, využití audiovizuální technický, využití animací, simulací a 3D technologií ve vzdělávání.
 • 4. blok: Distanční vzdělávání a e-learning. Blenden learning.
 • 5. blok: Shrnutí a opakování, náměty pro vzdělávací praxi, diskuse a závěry.
Literatura
  doporučená literatura
 • SAK, Petr a Jiří MAREŠ. Člověk a vzdělání v informační společnosti : [vzdělávání a život v komputerizovaném světě]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 290 s. ISBN 9788073672300. info
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 3., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Portál, 2005. 481 s. ISBN 807367047X. info
 • KONUPČÍK, Pavel. Didaktické technologie pro pedagogické pracovníky. Brno: Nakladatelství CERM, Brno, 2002. 101 s. info
Výukové metody
Výklad, přednáška, rozhovor, diskuse, teoretická výuka kombinovaná s praktickými příklady, práce v laboratoři, řešení problémů, brainstorming, samostatná domácí práce.
Metody hodnocení
Prezenční studium:
Kolokvium: Absolvování závěrečného kolokvia s úspěšností minimálně 60 %, podle osnovy předmětu.

Kombinované studium:
Výuka může probíhat bezkontaktně
Kolokvium: Absolvování závěrečného kolokvia s úspěšností minimálně 60 %, podle osnovy předmětu.

CŽV studium:
Výuka může probíhat bezkontaktně
Kolokvium: Absolvování závěrečného kolokvia s úspěšností minimálně 60 %, podle osnovy předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/FC5003