FC5004 Informační a komunikační technologie 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/1. 8 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Jan Válek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání přehledných vědomostí spojených s oblastí informačních a komunikačních technologií, dále pak základní dovednosti pro práci s předloženou technikou. Aplikace získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě a realizované výuce.
Vědomosti: odborná terminologie z IT;
Dovednosti: vyhledávat informace na Internetu; stahovat, editovat a konvertovat obrázky; umět pracovat v textovém editoru, zvládat psaní výukového textu s dodržením zadaných formálních úprav; umět vytvořit multimediální výukovou prezentaci;
Postoje: osvojit si hodnoty objektivity a významu pedagogické práce; vhodné použití techniky podle náročnosti probíraného studia
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- určit vhodnost a způsob nasazení technologií do výuky
- vytvořit studijní opory s použitím vlastní techniky a běžně dostupných programů
- aplikovat získané vědomosti ve výuce
Osnova
 • Předmět je nyní průběžně inovován v období řešení projektu (2011-2013) > CZ.1.07/2.2.00/15.0205 "Inovace akreditovaného bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování".
 • Informační systém MU
 • Základní pojmy informačních a komunikačních technologií, architektura počítače (von Neumannova) a princip jeho činnosti, číselné soustavy, princip činnosti některých periferií počítače a úvod do sítí
 • Práce s operační systémem MS Windows
 • Vyhledávací techniky na Gogole.com
 • Nástroje Google.com pro zpracování dat
 • Google jako výpočetní nástroj, Wolfram|Alpha
 • Kancelářské balíky - úvod (offline i online)
 • Dynamické modelování
 • Úvod do tvorby webových prezentací pomocí (X)HTML a CSS
 • Úvod do typografie pro psaní VŠ prací
Literatura
  povinná literatura
 • ČÍRTKOVÁ, Z., ČÍRTEK, P.: Úvod do světa počítačů a informačních sítí :Texty k otevřenému a distančnímu vzdělávání. Řada: Informatika. Olomouc : Andragogé - Centrum otevřeného a distančního vzdělávání Univerzity Palackého, 1999. 60 s., ISBN 80-244-0156-
 • FRANCŮ, Marie. Jak zvládnout testy ECDL. 3. aktual. a rozšíř. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 176 s. ISBN 9788025126530. info
 • KOSEK, Jiří. HTML : tvorba dokonalých WWW stránek : podrobný průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. 291 s. ISBN 8071696080. info
  doporučená literatura
 • VRBA, J., VŠETULOVÁ, M.: Multimediální technologie ve vzdělávání :Texty k otevřenému a distančnímu vzdělávání. Řada: Informatika. Olomouc : Andragogé - Centrum otevřeného a distančního vzdělávání Univerzity Palackého, 2003. 65 s., ISBN 80-244-0562-8
 • MEYERS, Michael a Scott JERNIGAN. Osobní počítač : názorný průvodce hardwarem, systémem a sítěmi. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005. 815 s. ISBN 8025108341. info
 • HORÁK, Jaroslav a Milan KERŠLÁGER. Počítačové sítě pro začínající správce. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2001. xiii, 165. ISBN 8072265660. info
 • SLAVÍK, Jan a Jaroslav NOVÁK. Počítač jako pomocník učitele :efektivní práce s informacemi ve škole. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 119 s. ISBN 80-7178-149-5. info
Výukové metody
Výklad, přednáška, rozhovor, diskuse, teoretická výuka kombinovaná s praktickými příklady, práce v laboratoři.
Metody hodnocení
Prezenční studium:
Seminář je hodnocen z průběžných úkolů. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
V semináři/cvičení jsou povoleny 3 absence.
Zkouška: Absolvování závěrečného písemného testu s úspěšností minimálně 75 %, po kterém následuje ústní zkouška podle osnovy předmětu.

Kombinované studium:
Studenti odevzdávají průběžné úkoly. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
Výuka může probíhat bezkontaktně
Zkouška: Absolvování závěrečného písemného testu s úspěšností minimálně 75 %, po kterém následuje ústní zkouška podle osnovy předmětu.

CŽV studium:
Studenti odevzdávají průběžné úkoly. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
Výuka může probíhat bezkontaktně
Zkouška: Absolvování závěrečného písemného testu s úspěšností minimálně 75 %, po kterém následuje ústní zkouška podle osnovy předmětu.
Navazující předměty
Informace učitele
http://upv.ped.muni.cz/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/FC5004