FC5011 Vybrané kapitoly z přírodních věd

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
3/0/0. 12 hodin. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Petr Ptáček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jan Válek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5011/Kombi01: So 13. 3. 16:00–19:50 učebna 7, So 10. 4. 12:00–15:50 učebna 4, So 15. 5. 11:00–14:50 učebna 1, P. Ptáček, J. Šibor, J. Válek
FC5011/Prez01: Út 10:00–12:50 laboratoř 84, P. Ptáček, J. Šibor, J. Válek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání přehledných vědomostí základů přírodních věd. Důraz je kladen na logickou stavbu této vědní disciplíny a na získání znalostí a dovedností, potřebných pro výuku praktického vyučování na střední škole Z těchto důvodů je do přednášky zařazeno větší množství jednoduchých příkladů a zdůrazněn vztah probírané látky k praxi, přírodě, domácnosti, zdravotnickým, potravinářským, technickým aplikacím apod.). Cíle: Vědomosti: Ucelený přehled vědomostí z přírodních věd s důrazem na vztah probírané látky k praxi, přírodě, domácnosti, technickým aplikacím apod. Dovednosti: Dokázat identifikovat přírodní zákonitosti, zejména v technických a zdravotnických aplikacích. Provést dostatečnou analýzu a provést následné výpočty jednoduchých aplikačních příkladů. Znát vztah probírané látky k praktickým aplikacím. Dokázat provádět kvalifikovaný odhad hodnot. Postoje: Osvojit si hodnoty objektivity a významu vědecké práce.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- Základní zákonitosti přírodních věd.
- Identifikovat principy přírodních věd u přírodních dějů, zdravotnických, potravinářských a technických aplikací.
- Popsat jednoduché pokusy a vztah probírané látky k praktickým aplikacím.
- Provádět výpočty jednoduchých aplikačních příkladů.
Osnova
  • 1. Mechanika: pohyb hmotného bodu a těles, základy dynamik. Fyzikální pole. Zákony zachování, energie. 2. Elektřina a magnetismus: elektrický proud v látkách, elektrické obvody, elektromagnetická indukce 3. Optika: vlastnosti světla, optické zobrazování, optické přístroje. Elementární částice, složení atom. Struktura a vlastnosti části. 4. Měření ve fyzice. 5. Význam chemie. Základní chemické pojmy. Stavba atomů a molekul. 6. Periodická soustava prvků. Chemická vazba. Názvosloví anorganických sloučenin. Chemické reakce. Chemické zákony. 7. Základní pojmy a vzorce organické chemie. Biochemie. 8. Potravinářská chemie. Chemie a zemědělství 9. Úvod do biologie, rozmnožování, dýchání, fotosyntéza. 10. Buňka rostlinná a živočišná, dělení buňky, dědičnost a proměnlivost. 11. Živé soustavy a prostředí, potravní řetězce, konzumenti, reducenti a producenti 12. Viry a bakterie – význam, původci nemocí, přenos nemocí, imunita.
Literatura
  • SVOBODA, Emanuel. Přehled středoškolské fyziky. 5. přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2014. 551 s. ISBN 9788071964384. info
  • DVOŘÁČKOVÁ, Svatava. Chemie pro každého, aneb, Rychlokurz chemie. 1. vydání. Olomouc: Rubico, 2011. 269 stran. ISBN 9788073460983. info
  • ODSTRČIL, Jaroslav. Biologie : [pro střední zdravotnické školy]. Vyd. 3., nezměn. V Brně: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1998. 96 s. ISBN 8070132582. info
  • BUMERL, Jiří. Biologie : pro střední odborné školy : zemědělské, lesnické, rybářské, zahradnické, ochrany a tvorby životního prostředí. 4., přeprac. a dopl. vyd.,. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997. 143 s. ISBN 8085937751. info
  • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro střední školy gymnazijního typu : teoretická část. 1. vyd. Olomouc: FIN publishing, 1996. 415 s. ISBN 8086002012. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
kolokvium písemný test- splnění 60 %
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FC5011