FC5012 Andragogika

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/0/0. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová, PhD. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost základních pojmů z obecné pedagogiky a obecné didaktiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace: Cílem předmětu je získání přehledných vědomostí o andragogice na vysokoškolské úrovni. Andragogika je pojímána zejména ve vztahu k obecné pedagogice a didaktice. Důraz je kladen na logickou stavbu této vědní disciplíny a na získání všeobecných znalostí a dovedností, potřebných pro realizaci výuku odborných předmětů na SŠ. Z těchto důvodů je do přednášek zařazeny konkrétní případové studie, diskuze a zdůrazněn vztah probírané látky k praxi.
Cíle: Vědomosti: Ucelený přehled vědomostí o tématu I. a II. s důrazem na vztah probírané látky k praxi. Dovednosti: Dokázat charakterizovat jednotlivé základní pojmy andragogiky a principy strategií rozvoje lidských zdrojů. V oblasti vzdělávání dospělých se orientuje v souboru animačních procesů, které se vzájemně prolínají a navazují na sebe. Dokáže charakterizovat nové trendy neprezenčních forem vzdělávání dospělých. Je schopen zvolit adekvátní výukovou metodu vzdělávací akce pro dospělé (vzhledem k obsahu a formě). Postoje: Osvojit si hodnoty objektivity a významu vědecké práce. Prohlubovat si hodnoty etického chování.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- Základní názvosloví z andragogiky.
- Charakterizovat nové trendy ve vzdělávání dospělých.
- Popsat vybrané formy a metody výuky pro vzdělávání dospělých.
- Je schopen zvolit adekvátní výukovou metodu pro vybranou formu vzdělávání dospělých.
Osnova
 • Sylabus přednášek (po týdnech či blocích): I. Andragogika ve vztahu k jiným vědám. 1.Vymezení pojmu andragogika. 2.Historický vývoj andragogiky. 3.Historie vzdělávání dospělých. 4.Vztah andragogiky k jiným vědám. II. Strategie rozvoje lidských zdrojů. 1.Koncepce integrální andragogiky. 2.Koncepce celoživotního vzdělávání. 3.Koncepce celoživotního učení. 4.Vzdělávání dospělých. 5.Profesní vzdělávání. 6.Andragogická didaktika.
Literatura
  povinná literatura
 • • BENEŠ, Milan. Andragogika. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4824-5.
  doporučená literatura
 • PALÁN, Zdeněk a Tomáš LANGER. Základy andragogiky. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2008. ISBN 978-80-86723-58-7. Dostupné také z: http://kramerius.mzk.cz/search/handle/uuid:4f579250-b5fd-11e4-a7a2-005056827e51
 • ŠIMEK, Dušan. Texty k integrální andragogice I: studijní text pro kombinované studium. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3852-8.
 • BERTL, Ivan. Kapitoly o vzdělávání dospělých. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2014. ISBN 978-80-7414-723-4.
 • MUŽÍK, Jaroslav. Profesní vzdělávání dospělých. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 978-80-7357-738-4.
Výukové metody
Přednáška, konzultace;
Metody hodnocení
Prezenční studium: Seminární práce v rozsahu 2-3 stran, na vybrané téma probírané v rámci konzultací. V rámci kolokvia diskuse nad zpracovaným tématem. Na přednášce jsou povolené 2 absence.
Kombinované studium: Seminární práce v rozsahu 2-3 stran, na vybrané téma probírané v rámci konzultací. V rámci kolokvia diskuse nad zpracovaným tématem.
CŽV studium: Seminární práce v rozsahu 2-3 stran, na vybrané téma probírané v rámci konzultací. V rámci kolokvia diskuse nad zpracovaným tématem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/FC5012