FC5013 Úvod do oborových didaktik SOŠ

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace: Úvod do oborových didaktik je zaměřen na vymezení didaktiky odborných předmětů a praktického vyučování v systému pedagogických věd. Dále je pozornost věnována procesu výuky odborných předmětů a stěžejním oblastem oborové didaktiky (cíle a obsah výuky, technologie výuky). Předmět je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti aplikace obecně didaktických poznatků na výuku odborných předmětů. Cíl předmětu: Na konci kurzu bude student schopen charakterizovat didaktiku odborných předmětů na středních školách, stanovit cíle do výuky odborných předmětů, definovat vyučovací principy ve výuce odborných předmětů. Dále potom stanovit obsah a prostředky vyučování ve výuce odborných předmětů, vymezit výukové metody, formy a materiální prostředky ve výuce odborných předmětů.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen charakterizovat didaktiku odborných předmětů na středních školách. Stanoví cíle a obsah výuky odborných předmětů a definovat vyučovací principy ve výuce odborných předmětů. Dále stanoví prostředky vyučování ve výuce odborných předmětů.
Osnova
  • 1. blok: Oborové didaktiky v systému pedagogických věd, středoškolské odborné vzdělávání, didaktika odborných předmětů. 2. blok: Proces výuky odborných předmětů, typy a fáze vyučovacího procesu. Motivace žáků. Uplatňování didaktických zásad, pouček a pravidel ve výuce odborných předmětů. 3. blok: Výukové cíle ve výuce odborných předmětů. Uspořádání učiva v učebních dokumentech. Základní, rozšiřující a prohlubující učivo odborných předmětů. 4. blok: Vyučovací metody využívané ve výuce odborných předmětů, činitelé ovlivňující volbu metod. Klasické výukové metody ve výuce odborných předmětů. Aktivita, samostatnost a tvořivost žáků v odborných předmětech, učební úlohy. Aktivizující a komplexní výukové metody ve výuce odborných předmětů. Organizační formy ve výuce odborných předmětů. Didaktická technika a učební pomůcky používané ve výuce odborných předmětů.
Literatura
    doporučená literatura
  • BELCOURT, Monica a Phillip Charles WRIGHT. Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 243 s. ISBN 8071694592. info
  • KRPÁLEK, P., KRPÁLKOVÁ KREMLOVÁ, K. Didaktika ekonomických předmětů. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2012. ISBN 978-80-245-1909-8
  • Vaněček, D.Didaktika technických odborných předmětů. Praha: ČVUT, 2016. ISBN 978-80-01-05991-3
  • PRŮCHA, Jan. Odborné školství a odborné vzdělávání : fungování systému, problémy praxe a výzkum. První vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 193 stran. ISBN 9788075981585. info
  • PECINA, Pavel. Fenomén odborného technického vzdělávání na středních školách. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 213 s. Odborné a technické vzdělávání, svazek 1. ISBN 978-80-210-8677-7. URL info
  • FRIEDMANN, Zdeněk a Pavel PECINA. Didaktika odborných předmětů technického charakteru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 88 s. ISBN 978-80-210-6300-6. info
  • KROPÁČ, Jiří. Didaktika technických předmětů : vybrané kapitoly. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. 223 s. ISBN 8024408481. info
Výukové metody
Konzultace, přednáška.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Požadavky ke zkoušce: znalost problematiky v rozsahu témat uvedených v sylabu předmětu. Zkouška je písemná a ústní.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.