FC5014 Informační a komunikační technologie 3

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/2. 8 hodin. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Jan Válek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5014/Kombi01: So 14. 11. 14:00–17:50 učebna 57, So 12. 12. 12:00–15:50 učebna 57, J. Válek
FC5014/Prez01: Út 10:00–11:50 laboratoř 84, J. Válek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání přehledných vědomostí spojených s oblastí e-learningu, dále pak základní dovednosti pro práci s ve zvoleném prostředí pro e-learning. Aplikace získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě a realizované výuce.
Vědomosti: odborná terminologie z e-learningu
Dovednosti: vyhledávat informace na Internetu; umět pracovat v prostředí LMS Moodle; práce s výukovými programy
Postoje: osvojit si hodnoty objektivity a významu pedagogické práce; vhodné použití techniky podle náročnosti probíraného studia
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- určit vhodnost a způsob nasazení technologií do výuky
- vytvořit studijní opory s použitím vlastní techniky a běžně dostupných programů
- aplikovat získané vědomosti ve výuce
Osnova
 • Předmět je nyní průběžně inovován v období řešení projektu (2011-2013) > CZ.1.07/2.2.00/15.0205 "Inovace akreditovaného bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování".
 • Sylabus cvičení (po týdnech či blocích):
 • E-learningové systémy – e-learning – prostředí, instalace, využití z hlediska studenta i učitele,
 • E-learningové systémy – tvorba studijních materiálů v e-learningovém prostředí, využití k testování a zkoušení studentů a komunikaci)
 • LMS Moodle – instalace, správa a tvorba kurzů
 • LMS Moodle – tvorba studijních materiálů v e-learningovém prostředí,
 • LMS Moodle – využití k testování a zkoušení studentů a komunikaci
 • Interaktivní tabule a jejich využití – druhy, aplikace pro tvorbu prezentací pro interaktivní tabuli
 • Interaktivní tabule a jejich využití – výhody a možnosti didaktického využití
 • Multimediální výukové programy – dostupné multimediální aplikace pro ZŠ a SŠ,
 • Multimediální výukové programy – využití multimediálních výukových programů, výhody a nevýhody
 • Procvičování oblastí zpracování informací na PC a tvorba multimediálních interaktivních materiálů s didaktickým využitím – úvod
 • Procvičování oblastí zpracování informací na PC a tvorba multimediálních interaktivních materiálů s didaktickým využitím – hlubší propracování
 • Výukové projekty studentů a jejich prezentace – Samostatná práce studentů na projektech z komunikačních technologií, multimédií a didaktických technologií, zpracování tématu a jeho prezentace a obhajoba)
Literatura
  povinná literatura
 • FRANCŮ, Marie. Jak zvládnout testy ECDL. 3. aktual. a rozšíř. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 176 s. ISBN 9788025126530. info
 • KOSEK, Jiří. HTML : tvorba dokonalých WWW stránek : podrobný průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. 291 s. ISBN 8071696080. info
  doporučená literatura
 • SAK, Petr a Jiří MAREŠ. Člověk a vzdělání v informační společnosti : [vzdělávání a život v komputerizovaném světě]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 290 s. ISBN 9788073672300. info
 • KONUPČÍK, Pavel a Otto KRYZAN. Multimediální cvičení z didaktických technologií. 1. vyd. PdF MU v Brně, 2004. info
 • SLAVÍK, Jan a Jaroslav NOVÁK. Počítač jako pomocník učitele : efektivní práce s informacemi ve škole. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 119 s. ISBN 8071781495. info
Výukové metody
Výklad, přednáška, rozhovor, diskuse, teoretická výuka kombinovaná s praktickými příklady, práce v laboratoři, řešení problémů, brainstorming, samostatná domácí práce.
Metody hodnocení
Prezenční studium:
Seminář/cvičení je hodnocen z průběžných úkolů. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
V semináři/cvičení jsou povoleny 3 absence.
Kolokvium: Absolvování závěrečného písemného testu s úspěšností minimálně 60 %, po kterém následuje ústní kolokvium podle osnovy předmětu.

Kombinované studium:
Studenti odevzdávají průběžné úkoly. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
Výuka může probíhat bezkontaktně
Kolokvium: Absolvování závěrečného písemného testu s úspěšností minimálně 60 %, po kterém následuje ústní kolokvium podle osnovy předmětu.

CŽV studium:
Studenti odevzdávají průběžné úkoly. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
Výuka může probíhat bezkontaktně
Kolokvium: Absolvování závěrečného písemného testu s úspěšností minimálně 60 %, po kterém následuje ústní kolokvium podle osnovy předmětu.

Úkol společný pro všechny typy studií: Odevzdání projektu ve kterém je příprava eLearningového kurzu s otázkami a dokumentací ohledně použitý metod, prostředků a postupů ve výuce. Testové otázky (minimálně 10 otázek na probírané téma, včetně správných odpovědí, otázky budou minimálně 4 typů) + Textová dokumentace do Odevzdávárny v IS MU
Navazující předměty
Informace učitele
http://upv.ped.muni.cz/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/FC5014