FC5015 Doprava a systémy dopravní výchovy 1

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/1/0. 12 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5015/Kombi01: So 10. 10. 12:00–13:50 učebna 56, So 31. 10. 12:00–13:50 učebna 56, So 7. 11. 12:00–13:50 učebna 56, So 21. 11. 12:00–13:50 učebna 56, So 28. 11. 8:00–9:50 učebna 56, So 19. 12. 10:00–11:50 učebna 56, K. Šmejkalová
FC5015/Prez01: Út 17:00–17:50 učebna 12, Čt 11:00–11:50 učebna 19a, K. Šmejkalová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace: Cílem předmětu je získání přehledných vědomostí o tématu doprava a systémy dopravní výchovy na vysokoškolské úrovni. Důraz je kladen na logickou stavbu této vědní disciplíny a na získání znalostí a dovedností, potřebných pro výuku předmětů zaměřených na dopravu. Současně je předmět zaměřen na primární prevenci v oblasti dopravy na středních školách. Z těchto důvodů je do přednášky zařazena diskuse, jednoduché případové studie, praxe na dopravním hřišti apod. Cíle: Vědomosti: Ucelený přehled vědomostí o tématu doprava v souvislosti s dopravní výchovou a důrazem na vztah probírané látky k lidskému zdraví, praxi, přírodě, domácnosti, technice apod. Dovednosti: Dokázat charakterizovat problémy současné dopravy a dopravních systémů v souvislostí s lidským faktorem, technickým stavem pozemních komunikací a technickým stavem vozidel. Provést dostatečnou analýzu konkrétních rizikových faktorů v různých typech dopravy. Znát možnosti prevence v oblasti dopravy a vztah probírané látky k praktickým aplikacím. Dokázat vytvořit jednoduchý praktický námět pro výuku předmětů na SŠ zaměřených na dopravu, popřípadě prevenci v této oblasti. Postoje: Osvojit si hodnoty výchovy ke zdraví, předcházení zranění a úmrtí na pozemních komunikacích. Prohlubovat si hodnoty etického chování a zodpovědnosti vůči sobě a druhým. Dále prohlubovat si hodnoty k ochraně životního prostředí.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- Základní informace o dopravě v souvislosti s dopravní výchovou nejen na SŠ.
- Identifikovat rizikové faktory v dopravě v souvislosti tématem výuky.
- Orientovat se v prevenci rizikového chování v dopravě.
- Je schopen toto téma adekvátním způsobem aplikovat ve své výuky, zejména do předmětů s problematikou dopravy
Osnova
 • Sylabus přednášek (po týdnech): I. Doprava. 1. Historie a současnost silniční dopravy osobní a nákladní dopravy. 2. Dopravní nehoda a faktory, které ovlivňují její možný vznik. 3. Rizikové chování v dopravě (rizikové faktory, projektivní faktory). 4. Rizikové chování a dopravní nehodovost dětí a mládeže. II. Dopravní výchova. 1. Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. 2. Současnost dopravní výchovy v souvislosti s ochranou zdraví a prevencí úrazů. 3. Problematika bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ve vybraných předmětech (RVP SŠ). 4. Doprava v různých vybraných ŠVP. 5. Prevence v dopravě zaměřená na žáky SŠ. 6. Minimální preventivní program. Charakteristika a využití dopravního hřiště. 7. Síť spolupracujících subjektů na prevenci v dopravě.
 • Sylabus cvičení (po týdnech): Cvičení jsou zaměřena na řešení úloh k jednotlivým přednáškám: I. Doprava. 1. Historie a současnost silniční dopravy osobní a nákladní dopravy. 2. Dopravní nehoda a faktory, které ovlivňují její možný vznik. 3. Rizikové chování v dopravě (rizikové faktory, projektivní faktory). 4. Rizikové chování a dopravní nehodovost dětí a mládeže. II. Dopravní výchova. 1. Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. 2. Současnost dopravní výchovy v souvislosti s ochranou zdraví a prevencí úrazů. 3. Problematika bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ve vybraných předmětech (RVP SŠ). 4. Doprava v různých vybraných ŠVP.
Literatura
  povinná literatura
 • Dopravní výchova : [praktické náměty pro výuku Výchovy ke zdraví na 2.stupni ZŠ]. Edited by Andrea Říčařová. Praha: Raabe, 2012. 126 s. ISBN 9788087553725. info
 • BĚHOUNKOVÁ, L. a V. PILÍK. Přehled legislativy pro oblast prevence. In Miovský, M. Primární prevence rizikového chování ve školství. 1. vydání. Praha: SCAN, TOGA, 1. LF UK, 2010. s. 199-210. ISBN 978-80-87258-47-7. info
  doporučená literatura
 • Autoškola. Praha: Business Media CZ, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-87388-28-0.
 • DĚCKÝ, Jan. Doprava a systémy dopravní výchovy 1. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 78 s. ISBN 978-80-210-6367-9. info
Výukové metody
přednáška a cvičení
Metody hodnocení
Účast na praxi na dopravním hřišti, v rozsahu 8 h; Zpracování případové studie v rámci samostatné práce; test;
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/FC5015