FC5018 Didaktika odborných předmětů

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/1/0. 12 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jan Válek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost základů obecné pedagogiky a didaktiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen charakterizovat didaktiku odborných předmětů na středních školách, stanovit cíle a obsah výuky odborných předmětů. Dále definovat vyučovací principy ve výuce odborných předmětů, vymezit výukové metody, formy a materiální prostředky ve výuce odborných předmětů, vytvořit nástroje hodnocení ve výuce odborných předmětů. Připravit, realizovat a vyhodnotit hospitaci ve výuce odborného předmětu. Vypracovat projekt výuky odborného předmětu a zpracovat podle potřeby různé písemné přípravy na výuku.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen charakterizovat didaktiku odborných předmětů na středních školách. Stanoví cíle a obsah výuky odborných předmětů, definuje vyučovací principy ve výuce odborných předmětů. Dále vymezí výukové metody, formy a materiální prostředky ve výuce odborných předmětů, vytvoří nástroje hodnocení ve výuce odborných předmětů. Vypracuje projekt výuky odborného předmětu s využitím různých písemných příprav.
Osnova
 • 1. Teorie vyučování odborných předmětů. 2. Výukový proces. Etapy vyučovacího procesu. 3. Vztah mezi teorií a praxí při výuce odborných předmětů. 4. Uplatňování didaktických zásad ve výuce odborných předmětů. 5. Vyučovací metody používané ve výuce odborných předmětů, činitelé ovlivňující volbu metod. 6. Organizační formy výuky podle: -způsobu organizace -plánování výchovně vzdělávací práce ve střední odborné škole 7. Didaktická technika a učební pomůcky používané ve výuce odborných předmětů. 8. Osobnost učitele odborných předmětů. 9. hospitace ve výuce odborných předmětů. 10. Problémy přechodu žáků ze základní školy na střední odbornou školu.
Literatura
  doporučená literatura
 • ČADÍLEK, Miroslav a Aleš LOVEČEK. Didaktika odborných předmětů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2003. 173 s. info
 • KROPÁČ, Jiří. Didaktika technických předmětů : vybrané kapitoly. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. 223 s. ISBN 8024408481. info
 • DRAHOVZAL, Jan, Oldřich KILIÁN a Rudolf KOHOUTEK. Didaktika odborných předmětů. Brno: Paido, 1997. 156 s. ISBN 8085931354. info
 • PECINA, Pavel. Fenomén odborného technického vzdělávání na středních školách. Masarykova univerzita, 2017. 233 s. ISBN 978-80-210-8677-7. info
 • FRIEDMANN, Zdeněk a Pavel PECINA. Didaktika odborných předmětů technického charakteru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 88 s. ISBN 978-80-210-6300-6. info
  neurčeno
 • PECINA, Pavel. Didaktika odborných předmětů I.Výuková opora. Brno: PdF MU, 2015. 122 s. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse, samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Zkouška je písemná a ústní. Otázky ke zkoušce - viz. osnova.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/FC5018