FC5022 Pedagogická praxe 1

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/1/0. 10 hodin. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Anna Bayerová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová, PhD. (přednášející)
Bc. Denisa Foltová, DiS. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Základní znalosti z didaktiky praktického vyučování
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace: Cílem předmětu je upevnění, prohloubení a ověření si získaných znalostí a dovedností v psychologických a pedagogických disciplínách. Důraz je kladen na logickou provázanost pedagogicko-psychologických disciplín s obsahem odborných předmětů (provoz obchodu a služeb, stavební technologie, elektrotechnologie, strojírenská technologie, zdravověda, doprava atd.), včetně předmětu odborný výcvik. Předmět je orientován na získání znalostí a dovedností, potřebných pro činnost učitele ve výchovně-vzdělávacím prostředí střední školy. Z těchto důvodů je výuka zaměřena na pozorování a hodnocení konkrétního vyučovacího procesu podle odborného zaměření jednotlivých studentů. Studenti vykonávají pedagogickou praxi 1 na středních školách pod odborným vedením učitele.
Cíle: Vědomosti: Ucelený přehled vědomostí o tématu propojení pedagogicko-psychologických disciplín s odbornou tématikou odborných předmětů, včetně předmětu odborný výcvik. Dovednosti: Charakterizovat chod SŠ. Dokázat vyhledat a pracovat se školní dokumentací pro sestavení tematického plánu a následně se orientovat v jednotlivých částech obsahové a metodické přípravy učitele na vyučování. Zvolit vhodné vyučovací metody a materiální zabezpečení pro konkrétní obsah učiva. Znát principy etického chování učitele. Analyzovat pozorované vyučovací hodiny a předkládat svá vhodnější řešení. Postoje: Osvojit si hodnoty objektivity. Prohlubovat si hodnoty etického chování a zodpovědnosti vůči sobě a druhým. Prohlubovat si hodnoty ke zdravému životnímu stylu. Prohlubovat si zodpovědnost v oblasti pečlivé přípravy učitele na vyučovací jednotku.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- Vyhledat a orientovat se v konkrétních dokumentech SŠ potřebných pro sestavení tematického plánu a následně pro zpracování obsahové a metodické přípravy učitele na konkrétní odborný předmět, včetně odborného výcviku.
- Analyzovat, zda zvolené vyučovací metody byly účelné, jakým způsobem učitel prověřuje vědomosti žáků, způsob zápisu na tabuli a do sešitu, jakým způsobem učitel udržuje kázeň a aktivitu žáků, jak učitel reaguje na nepředvídané situace.
Osnova
  • Sylabus cvičení (po týdnech či blocích): I. Úvodní cvičení – příprava pedagogické praxe 1. 1. Příprava pedagogické praxe 1 – pozorování výchovně-vzdělávacího procesu. 2. Seznámení se s chodem SŠ. Dokumenty SŠ, RVP, ŠVP, tematický plán. Třídní kniha. 3. Obsahová a metodická příprava učitele na vyučování. 4. Materiální vybavení pro konkrétní výuku tematického okruhu. 5. Vyučovací metody pro konkrétní výuku tematického okruhu. 6. Bezpečnost a hygiena práce v souvislosti s výukou na SŠ. 7. Etické chování učitele. Vystupování a komunikace učitele. Odívání učitele. II. Výkon a evaluace pedagogické praxe 1. 1. Výkon pedagogické praxe 1. na SŠ, v časové dotaci 6 vyučovacích hodin. Skupiny studentů jsou organizované maximálně po 5 studentech. 2. Studenti si všímají při pozorování: motivace žáků k práci, organizace vyučovací hodiny, klima třídy, průběh a náplň vyučovacího hodiny, hodnocení vyučovací hodiny z pohledu studenta. 3. Student o průběhu praxe vede deník pedagogické praxe (portfolio) a na jeho podkladě zpracuje zprávu – hospitace studenta při výkonu pedagogické praxe1. 4. Diskuse, výměna zkušeností po skončení pedagogické praxe 1.
Literatura
    povinná literatura
  • MAZÁČOVÁ, Nataša. Pedagogická praxe. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-673-4.
    doporučená literatura
  • HLAĎO, Petr a Lenka DANIELOVÁ. Profese učitele odborných předmětů. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2013. ISBN 978-80-7302-167-2.
  • DĚCKÝ, Jan. Pedagogická praxe 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 137 s. ISBN 978-80-210-6423-2. info
  • DĚCKÝ, Jan. Pedagogická praxe 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 226 s. ISBN 978-80-210-6424-9. info
Výukové metody
Praxe ve školních dilnách a provozech fakultních středních odborných škol;
Metody hodnocení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět: Vyhledat a orientovat se v konkrétních dokumentech SŠ potřebných pro sestavení tematického plánu a následně pro zpracování obsahové a metodické přípravy učitele na konkrétní odborný předmět, včetně odborného výcviku. Analyzovat, zda zvolené vyučovací metody byly účelné, jakým způsobem učitel prověřuje vědomosti žáků, způsob zápisu na tabuli a do sešitu, jakým způsobem učitel udržuje kázeň a aktivitu žáků, jak učitel reaguje na nepředvídané situace.
Potvrzení o absolvování Pedagogické praxe 1.
Zpracování hospitace studenta při výkonu pedagogické praxe 1. (max. 3 strany). Diskuse v rámci kolokvia.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.