FC5026 Člověk a hospodářství

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/2/0. 16 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Peter Marinič, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5026/Kombi01: So 10. 10. 14:00–15:50 učebna 12, So 31. 10. 18:00–19:50 učebna 11, So 14. 11. 12:00–13:50 učebna 12, So 21. 11. 10:00–11:50 učebna 10, So 28. 11. 10:00–11:50 učebna 11, So 5. 12. 16:00–17:50 učebna 12, So 12. 12. 10:00–11:50 učebna 12, So 19. 12. 10:00–11:50 učebna 12, P. Marinič
FC5026/Prez01: St 13:00–14:50 laboratoř 80, Čt 8:00–9:50 laboratoř 84, P. Marinič
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na problematiku hospodářství a působení člověka v něm. Student si osvojí základní ekonomické pojmy, kategorie a souvislosti ekonomických dějů. Získané vědomosti a poznatky tvoří základní vstupy do náročné ekonomické vědy, které student uplatní v navazujících ekonomických a odborných předmětech. Předmět je zacílen na schopnost studenta definovat a objasnit základní ekonomické pojmy, jejich souvislosti a vazby, nejen v ekonomické teorii, ale i hospodářské praxi při nakládání se svěřenými hodnotami.
Vědomosti: Ucelený přehled o základních ekonomických pojmech, zákonech a jejich souvislostech.
Dovednosti: Ekonomické principy a kategorie uplatní ve výuce praktického vyučování.
Postoje: Osvojit si kladný vztah k hospodárnosti při využívání omezených zdrojů.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět: Definovat a objasnit základní ekonomické pojmy, jejich souvislosti a vazby, nejen v ekonomické teorii, ale i hospodářské praxi uplatňováním hospodárnosti v nakládání se svěřenými hodnotami.
Osnova
 • 1) Vymezení ekonomie, její význam a rozdělení.
 • 2) Ekonomika a její členění, vstupy, výstupy.
 • 3) Základní ekonomické kategorie a veličiny.
 • 4) Potřeby, jejich klasifikace.
 • 5) Trh a tržní subjekty.
 • 6) Základní elementy trhu – nabídka, poptávka, cena, konkurence.
 • 7) Tržní ekonomika, její subjekty, znaky a zákony.
 • 8) Trh práce a nezaměstnanost.
 • 9) Peníze a peněžní trh.
 • 10) Inflace, druhy a měření.
 • 11) Ukazatele výkonnosti národního hospodářství a nástroje ovlivňování ekonomického vývoje.
 • 12) Ekonomika podniku, ukazatele výsledků činnosti podniku.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠIMKOVÁ, Eva. Základy ekonomie a drobného podnikání : systematický přehled základní ekonomické problematiky. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. 137 s. ISBN 9788074353581. info
 • Ekonomie. Určeno pro studenty oboru Učitelství praktického vyučování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 114 s. ISBN 978-80-210-6486-7. info
 • KLÍMA, Jan. Makroekonomie. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2006. 141 s. ISBN 8086575292. info
 • ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie :stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: CEED, 2002. 279 s. ISBN 80-902552-6-4. info
 • ŽÁK, Milan. Velká ekonomická encyklopedie. Praha: Linde, 1999. 806 s. ISBN 8072011723. info
  neurčeno
 • VLČEK, Josef. Ekonomie a ekonomika. 3. vyd. Praha: ASPI, 2005. 559 s. ISBN 807357103X. info
 • LIŠKA, Václav. Makroekonomie. 2. vyd. Praha: Professional publishing, 2004. 628 s. ISBN 8086419541. info
 • SOJKA, Milan, Jan PUDLÁK a Karel PŮLPÁN. Základy ekonomie : úvod do ekonomie pro gymnázia. Vyd. 2. upr. Praha: Vyšehrad, 1997. 88 s. ISBN 8070212055. info
 • SAMUELSON, Paul Anthony a William D. NORDHAUS. Ekonomie. Translated by Michal Mejstřík - Milan Sojka - Antonín Kotulan. 2. vyd. Praha: Svoboda, 1995. xl, 1011. ISBN 802050494X. info
Výukové metody
Předmět probíhá formou přednášek, diskuzí a řešení tematicky zaměřených příkladů.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou formou písemného testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/FC5026