FC5027 Doprava a systémy dopravní výchovy 3

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5027/Kombi01: So 19. 12. 12:00–13:50 učebna 10, So 9. 1. 12:00–13:50 učebna 6, K. Šmejkalová
FC5027/Prez01: St 17:00–17:50 laboratoř 84, K. Šmejkalová
Předpoklady
FC5020 Doprava a systémy dopravní výchovy 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace: Cílem předmětu je získání přehledných vědomostí o tématu na vysokoškolské úrovni. Důraz je kladen na logickou stavbu této vědní disciplíny a na získání znalostí a dovedností, potřebných pro výuku předmětů zaměřených na dopravu s vědomím, že žáci SŠ jsou budoucí řidiči motorových vozidel. V této souvislosti je věnována pozornost jednotlivým dominantním tématům v oblasti dopravy. Předmět je zaměřen na tvorbu a rozbor návrhů, jak implementovat prevenci rizikového chování v dopravě do minimálních preventivních programů podle charakteru odborného zaměření SŠ, věkové kategorie žáků, včetně využití dopravního hřiště atd. Do cvičení jsou zařazené aktivizační metody diskuse, projektová výuka, praktické řešení případů na dopravním hřišti apod.
Cíle: Vědomosti: Ucelený přehled vědomostí o tématu doprava v souvislosti s dopravní výchovou a důrazem na vztah probírané látky k lidskému zdraví, praxi, přírodě, domácnosti, technice apod. Dovednosti: Dokázat charakterizovat problémy rizikového chování v dopravě. Provést dostatečnou analýzu konkrétních rizikových faktorů. Znát možnosti prevence v oblasti dopravy a vztah probírané látky k praktickým aplikacím. Dokázat se bezpečně pohybovat s útvarem žáků v dopravním prostředí. Dokázat vytvořit konkrétní praktický návrh splňující podmínky prevence rizikového chování v dopravě. Postoje: Osvojit si hodnoty výchovy ke zdraví, předcházení zranění a úmrtí na pozemních komunikacích. Prohlubovat si hodnoty etického chování a zodpovědnosti vůči sobě a druhým. Prohlubovat si hodnoty k ochraně životního prostředí.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- Na základě tématu I. a II. je schopen objasnit příčiny vzniku rizikového chování v dopravě.
- Analyzovat rizikové situace. Uvést varianty řešení rizikové situace. Srovnat míru rizika jednotlivých variant řešení rizikové a stresové situace.
- Orientovat se v možných preventivních postupech ze strany školy v souladu s platnou legislativou.
- Je schopen analyzované téma rizikového chování v dopravě a adekvátním způsobem pedagogicky zpracovat.
Osnova
 • Sylabus cvičení (po týdnech či blocích): Cvičení jsou zaměřena na řešení úloh k přednáškám Doprava a systémy dopravní výchovy 1, Doprava a systémy dopravní výchovy 2 I. Vybrané rizikové situace v dopravním prostředí 1.Bezpečnostní prvky v dopravě. Pásy, helma, 2.Alkohol a jiné návykové látky v souvislosti s dopravou. 3.Rychlost, rušivé vlivy při jízdě, řízení ve stresu. 4.Svědek dopravní nehody. 5.Příklady využití ve vybraném vzdělávacím oboru. II. Aktivity pro mezioborový projekt 1.Vyhledávání informací o rizicích v dopravě. 2.Rozbor konkrétních dopravních situací, např. analýza rizikové situace z pohledu legislativy, z pohledu emocí účastníků atd. 3.Vyhledání a analýza relevantních dokumentů školy. 4.Vlastní zpracování dokumentace projektu zaměřeného do oblasti prevence v dopravě na SŠ. 5.Diskuse k vlastnímu projektu.
Literatura
  povinná literatura
 • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v aktuálním znění.
 • DĚCKÝ, Jan. Pedagogická praxe 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 137 s. ISBN 978-80-210-6423-2. info
 • BĚHOUNKOVÁ, L. a V. PILÍK. Přehled legislativy pro oblast prevence. In Miovský, M. Primární prevence rizikového chování ve školství. 1. vydání. Praha: SCAN, TOGA, 1. LF UK, 2010. s. 199-210. ISBN 978-80-87258-47-7. info
  doporučená literatura
 • HAVRDOVÁ, Egle a Martin CEJP. Tvorba a realizace projektů prevence kriminality mládeže: studijní materiál pro projekt Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže. Praha: Centrum pro veřejnou po
 • MIOVSKÝ, Michal a Pavel BÁRTÍK. Primární prevence rizikového chování ve školství: [monografie. Vyd. 1. Praha: Sdružení SCAN, c2010. ISBN 978-80-87258-47-7.
 • Autoškola. Praha: Business Media CZ, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-87388-28-0.
Výukové metody
Přednáška Prezentace dokumentů
Metody hodnocení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět: Na základě tématu I. a II. je schopen objasnit příčiny vzniku rizikového chování v dopravě. Analyzovat rizikové situace. Uvést varianty řešení rizikové situace. Srovnat míru rizika jednotlivých variant řešení rizikové a stresové situace. Orientovat se v možných preventivních postupech ze strany školy v souladu s platnou legislativou. Je schopen analyzované téma rizikového chování v dopravě a adekvátním způsobem pedagogicky zpracovat.
Účast na praxi na dopravním hřišti, v rozsahu 4 h; Zpracování vybrané problematiky k tématu v II. 4. a diskuse v rámci kolokvia;
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/FC5027