FC5029 Pedagogická praxe 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/2. 35 hodin. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Anna Bayerová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová (přednášející)
Bc. Denisa Foltová, DiS. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5029/Kombi01: So 6. 3. 8:00–12:50 učebna 63, So 10. 4. 8:00–12:50 učebna 63, A. Bayerová, K. Šmejkalová
FC5029/Prez01: Út 8:00–9:50 učebna 67, A. Bayerová, K. Šmejkalová
Předpoklady
Základní znalosti z didaktiky praktického vyučování.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace: Cílem předmětu je upevnění, prohloubení a ověření si získaných znalostí a dovedností v psychologických a pedagogických disciplínách. Důraz je kladen na logickou provázanost pedagogicko-psychologických disciplín s obsahem odborných předmětů (provoz obchodu a služeb, stavební technologie, elektrotechnologie, strojírenská technologie, zdravověda, doprava atd.), včetně předmětu odborný výcvik. Předmět je orientován na získání znalostí a dovedností, potřebných pro činnost učitele ve výchovně-vzdělávacím prostředí střední školy. Z těchto důvodů je výuka zaměřena na přípravu učitele na vyučování jednotku a samotný výkon činnosti učitele v odborném předmětu, popř. odborném výcviku (podle odborného zaměření jednotlivých studentů). Studenti vykonávají pedagogickou praxi 2 na středních školách pod odborným vedením učitele.
Cíle: Vědomosti: Ucelený přehled vědomostí o tématu propojení pedagogicko-psychologických disciplín s odbornou tématikou odborných předmětů, včetně předmětu odborný výcvik. Dovednosti: Charakterizovat chod SŠ. Dokázat vyhledat a pracovat se školní dokumentací pro sestavení tematického plánu a následně vytvořit konkrétní obsahovou a metodickou přípravy učitele na vyučování. Zvolit vhodné vyučovací metody a materiální zabezpečení pro konkrétní obsah učiva atd. Realizovat připravenou vyučovací jednotku. Orientovat se v systému zápisu do třídní knihy. Využívat principy etického chování učitele. Analyzovat vlastní realizovaný výchovně-vzdělávací proces a přijímat zpětnou vazbu od vedoucího učitele praxe. Postoje: Osvojit si hodnoty objektivity. Prohlubovat si hodnoty etického chování a zodpovědnosti vůči sobě a druhým. Prohlubovat si hodnoty ke zdravému životnímu stylu. Prohlubovat si zodpovědnost v oblasti pečlivé přípravy učitele na vyučovací jednotku.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- Vyhledat a orientovat se v konkrétních dokumentech SŠ potřebných pro sestavení tematického plánu a následně pro zpracování obsahové a metodické přípravy učitele na konkrétní odborný předmět, včetně odborného výcviku.
- Analyzovat, zda zvolené vyučovací metody byly účelné, jakým způsobem učitel prověřuje vědomosti žáků, způsob zápisu na tabuli a do sešitu, jakým způsobem učitel udržuje kázeň a aktivitu žáků, jak učitel reaguje na nepředvídané situace.
- Posoudit způsob komunikace, aktivitu žáků, časový průběh a organizaci hodiny, používané metody práce, motivace, využívání pomůcek, reakci žáků na způsob výuky apod.
- Orientovat se v zápisech v třídní knize.
- Vytvořit na základě dokumentů RVP, ŠVP, tematických plánů obsahovou a metodickou přípravu pro konkrétní odborný předmět, odborný výcvik. Zvolit vhodné vyučovací metody a materiální zabezpečení pro realizované téma.
- Realizovat připravenou výuku.
- Vést si deník pedagogické praxe (portfolio).
Osnova
 • Sylabus cvičení (po týdnech či blocích): I. Úvodní cvičení – příprava pedagogické praxe2. 1.Příprava pedagogické praxe 2 – pozorování výchovně-vzdělávacího procesu, příprava na vyučovací jednotku, realizace vyučovací jednotky, zpětná vazba a zpracování záznamu z pedagogické praxe 2. 2.Seznámení se s chodem SŠ. Dokumenty SŠ, RVP, ŠVP, tematický plán. Třídní kniha. 3.Obsahová a metodická příprava učitele na vyučování. 4.Materiální vybavení pro konkrétní výuku tematického okruhu. 5.Vyučovací metody pro konkrétní výuku tematického okruhu. 6.Bezpečnost a hygiena práce v souvislosti s výukou na SŠ. 7.Etické chování učitele. Vystupování a komunikace učitele. Odíván í učitele. II. Výkon a evaluace pedagogické praxe 2. 1.Výkon pedagogické praxe 1. na SŠ, v časové dotaci 12 vyučovacích hodin – pozorování výchovně-vzdělávacího procesu. 2.Studenti si všímají při pozorování: motivace žáků k práci, organizace vyučovací hodiny, klima třídy, průběh a náplň vyučovacího hodiny, hodnocení vyučovací hodiny z pohledu studenta. 3.Student o průběhu pozorování vede deník pedagogické praxe (portfolio). 4.Výkon pedagogické praxe 2. na SŠ, v časové dotaci 6 vyučovacích hodin – příprava učitele na realizaci vyučování, 6 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) – realizace vyučování. 5.Student o průběhu a realizaci své přípravy na vyučovací hodinu (vyučovací den) vede deník pedagogické praxe (portfolio). 6.Výkon pedagogické praxe 2. na SŠ, v časové dotaci 6 vyučovacích hodin – zapracování zpětné vazby do deníku pedagogické praxe (portfolia). 7.Diskuse, výměna zkušeností po skončení pedagogické praxe 2.
Literatura
  povinná literatura
 • MAZÁČOVÁ, Nataša. Pedagogická praxe. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-673-4.
  doporučená literatura
 • HLAĎO, Petr a Lenka DANIELOVÁ. Profese učitele odborných předmětů. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2013. ISBN 978-80-7302-167-2.
 • LUKÁŠOVÁ, Hana, Tomáš SVATOŠ a Jana MAJERČÍKOVÁ. Studentské portfolio jako výzkumný prostředek poznání cesty k učitelství: příspěvek k autoregulaci profesního učení a seberozvoje. Vyd. 1. Zlín: Univerzita T. Bati ve Zlíně, 2014. ISBN 978-80-7454-465-1.
 • DĚCKÝ, Jan. Pedagogická praxe 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6423-2.
 • DĚCKÝ, Jan. Pedagogická praxe 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6424-9.
 • COUFALOVÁ, Jana a Ondřej ASZTALOS. Hledisko kvality v přípravě učitelů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. ISBN 978-80-7043-869-5.
Výukové metody
Praxe ve školních dilnách a provozech fakultních středních odborných škol.
Metody hodnocení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět: Vyhledat a orientovat se v konkrétních dokumentech SŠ potřebných pro sestavení tematického plánu a následně pro zpracování obsahové a metodické přípravy učitele na konkrétní odborný předmět, včetně odborného výcviku. Analyzovat, zda zvolené vyučovací metody byly účelné, jakým způsobem učitel prověřuje vědomosti žáků, způsob zápisu na tabuli a do sešitu, jakým způsobem učitel udržuje kázeň a aktivitu žáků, jak učitel reaguje na nepředvídané situace. Posoudit způsob komunikace, aktivitu žáků, časový průběh a organizaci hodiny, používané metody práce, motivace, využívání pomůcek, reakci žáků na způsob výuky apod. Orientovat se v zápisech v třídní knize. Vytvořit na základě dokumentů RVP, ŠVP, tematických plánů obsahovou a metodickou přípravu pro konkrétní odborný předmět, odborný výcvik. Zvolit vhodné vyučovací metody a materiální zabezpečení pro realizované téma. Realizovat připravenou výuku. Vést si deník pedagogické praxe (portfolio).
Potvrzení o absolvování Pedagogické praxe 2. Deník pedagogické praxe (portfolio). Diskuse v rámci kolokvia. Poznámka: Student si vede deník pedagogické práce (portfolio), které obsahuje záznamy z pedagogické praxe 1. a pedagogické praxe 2. Student předloží deník pedagogické praxe v rámci kolokvia ke kontrole vyučujícímu (popřípadě zpracuje záznam). Po provedené kontrole se deník pedagogické praxe studentovi vrací.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FC5029