FC5035 Informační a komunikační technologie 4

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/1. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Jan Válek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5035/Kombi01: So 10. 4. 13:00–16:50 laboratoř 84, J. Válek
FC5035/Prez01: Čt 10:00–10:50 laboratoř 84, J. Válek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání přehledných vědomostí spojených s oblastí informačních a komunikačních technologií, dále pak základní dovednosti pro práci s předloženou technikou. Aplikace získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě a realizované výuce.
Vědomosti: odborná terminologie z IT
Dovednosti: editovat a konvertovat obrázky; umět pracovat v textovém editoru; umět vytvořit multimediální výukovou prezentaci;
Postoje: osvojit si hodnoty objektivity a významu pedagogické práce; vhodné použití techniky podle náročnosti probíraného studia
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- určit vhodnost a způsob nasazení technologií do výuky
- vytvořit studijní opory s použitím vlastní techniky a běžně dostupných programů
- aplikovat získané vědomosti ve výuce
Osnova
 • Předmět je nyní průběžně inovován v období řešení projektu (2011-2013) > CZ.1.07/2.2.00/15.0205 "Inovace akreditovaného bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování".
 • Sylabus cvičení (po týdnech či blocích):
 • Zpracování textů – práce s textem a formátování, vkládání objektů do textů
 • Zpracování textů – didaktické využití textových dokumentů, další aplikace pro práci s textem, tisk
 • Zpracování textů – zopakování typografických pravidel
 • Prezentování při výuce a typy prezentaci – druhy prezentací, jak správně prezentovat
 • Prezentování při výuce a typy prezentaci – rozvržení výukové prezentace
 • Prezentování při výuce a typy prezentaci – nonverbální komunikace, prezentační technika a její využití v praxi
 • Zpracování prezentací – časování, efekty, vkládání objektů
 • Zpracování prezentací – příprava a export prezentace, další typy aplikací pro tvorbu prezentací
 • Zpracování tabulek a grafů – práce s tabulkami, formátování, vzorce a funkce, tvorba grafů, tisk a publikace tabulek
 • Databáze a databázové systémy – základní pojmy z databází, relační databázový model, DBS MS Access
 • Zpracování rastrové grafiky – digitální fotografie a fotoaparát, pojmy z oblasti, aplikace pro zpracování rastrové grafiky, základní úpravy obrázků pro využití při výuce
 • Zpracování vektorové grafiky – možnosti a výhody, tvorba a úprava obrázků, vytváření diagramů a schémat
Literatura
  povinná literatura
 • SLAVÍK, Jan a Jaroslav NOVÁK. Počítač jako pomocník učitele : efektivní práce s informacemi ve škole. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 119 s. ISBN 8071781495. info
  doporučená literatura
 • SAK, Petr a Jiří MAREŠ. Člověk a vzdělání v informační společnosti : [vzdělávání a život v komputerizovaném světě]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 290 s. ISBN 9788073672300. info
 • VRBA, Jiří a Monika VŠETULOVÁ. Multimediální technologie ve vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 65 s. ISBN 8024405628. info
Výukové metody
Praktická cvičení na počítači s potřebným software, distanční vzdělávání
Metody hodnocení
Prezenční studium:
Seminář/cvičení je hodnocen z průběžných úkolů. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
V semináři/cvičení jsou povoleny 3 absence.
Kolokvium: Absolvování závěrečného písemného testu s úspěšností minimálně 60 %, po kterém následuje ústní kolokvium podle osnovy předmětu.

Kombinované studium:
Studenti odevzdávají průběžné úkoly. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
Výuka může probíhat bezkontaktně
Kolokvium: Absolvování závěrečného písemného testu s úspěšností minimálně 60 %, po kterém následuje ústní kolokvium podle osnovy předmětu.

CŽV studium:
Studenti odevzdávají průběžné úkoly. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
Výuka může probíhat bezkontaktně
Kolokvium: Absolvování závěrečného písemného testu s úspěšností minimálně 60 %, po kterém následuje ústní kolokvium podle osnovy předmětu.
Informace učitele
http://upv.ped.muni.cz/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FC5035