FC5803 Moderní aspekty v pedagogice

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 4 hodiny. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Pavel Pecina, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5803/Kombi01: So 28. 11. 16:00–17:50 učebna 5, So 9. 1. 16:00–17:50 učebna 5, P. Pecina
FC5803/Prez01: Po 10:00–10:50 laboratoř 84, P. Pecina
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace: Předmět pojednává o soudobých aspektech v pedagogice, aktuálních problémech výchovně vzdělávacího procesu na školách, aktuálních problémech pedagogického výzkumu a seznamuje studenty také s inovativními prvky ve výchově a vzdělávání. Cíle: Po absolvování předmětu budou studenti schopni: • Vymezit aktuální témata pedagogické vědy. • Prokázat orientaci v těchto tématech.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni vymezit aktuální témata pedagogické vědy a prokázat orientaci v těchto tématech.
Osnova
  • 1. Úvod do problematiky, aktuální témata pedagogiky. 2. Kvalita výuky, aktivita, samostatnost a tvořivost žáků, aktivizující metody výuky. Alternativní výchovné koncepce. 3. Moderní učební pomůcky, didaktická technika ve výuce, s důrazem na práci s interaktivní tabulí. 4. Gender ve škole. 5. Odškolnění společnosti, antiautoritativní pedagogika. 6. Rodina a škola. 7. Státní maturity. 8. Standart kvality profese učitele. Etický kodex učitele. Autorita učitele a nekázeň žáků, kyberšikana. 9. Žáci se specifickými poruchami učení na střední škole. 10. Aktuální problémy pedagogického výzkumu. 11. Shrnutí, opakování, diskuse.
Literatura
    doporučená literatura
  • PECINA, Pavel a Lucie ZORMANOVÁ. Metody a formy aktivní práce žáků v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 147 s. ISBN 9788021048348. info
  • PECINA, Pavel. Tvořivost ve vzdělávání žáků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 99 s. svazek číslo 111. ISBN 978-80-210-4551-4. info
  • KOTRBA, Tomáš a Lubor LACINA. Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. Vyd. 1. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2007. 186 s. ISBN 9788087029121. info
Výukové metody
Konzultace, přednáška.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. K udělení zápočtu je třeba vypracovat zápočtovou práci na téma zadané vyučujícím v rozsahu 4 - 8 stran. Práci je třeba odevzdat elektronicky do odevzdávárny v Informačním systému. Práci je možné vypracovat v programu Word, Power point, případně v jiném vhodném programu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/FC5803