FC5804 Sociální patologie

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5804/Kombi01: So 24. 10. 10:00–11:50 učebna 1, So 7. 11. 8:00–9:50 učebna 5, So 19. 12. 18:00–19:50 učebna 5, So 16. 1. 16:00–17:50 učebna 5, K. Šmejkalová
FC5804/Prez01: Út 10:00–11:50 učebna 12, K. Šmejkalová
Předpoklady
Předmět je určen studentům bakalářského oboru Učitelství odborných předmětů v prezenční formě. Předpokladem pro jeho ukončení je vypracování kasuistiky vybraného sociálně patologického problému a úspěšné složení zkoušky formou kolokvia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace: Cílem předmětu je získání přehledných vědomostí o tématu sociální patologie na vysokoškolské úrovni. Důraz je kladen na logickou stavbu této vědní disciplíny a na získání znalostí a dovedností, potřebných pro činnost učitele ve výchovně-vzdělávacím prostředí střední školy. Z těchto důvodů jsou do přednášek, zařazeny jednoduché případové studie s důrazem na vztah probírané látky k budoucí praxi studentů.
Cíle: Vědomosti: Ucelený přehled vědomostí o tématu sociální patologie s důrazem na vztah probírané látky k praxi, k řešení vybraných problémů sociální reality atd. Dovednosti: Dokázat identifikovat principy sociální patologie. Provést dostatečnou analýzu jednoduchých patologických sociálních problémů na základě znalostí tématu přednášek a navrhnou optimální řešení. Znát principy a vztah probírané látky k praktickým řešením sociálně patologických projevů chování žáků SŠ. Dokázat problémovou situaci řešit po stránce komunikační, etické, taktické a legislativní. Postoje: Osvojit si hodnoty objektivity. Prohlubovat si hodnoty etického chování a zodpovědnosti vůči sobě a druhým. Prohlubovat si hodnoty ke zdravému životnímu stylu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- Základní pojmy a charakteristiku jednotlivých rizikových chování.
- Na základě analýzy rizikového chování dokáže navrhnout možné opatření k nápravě a spolupracovat s pomáhajícími subjekty.
- Je schopen problémovou situaci řešit (vzhledem ke svému budoucímu pracovnímu zařazení) po stránce psychologicko-komunikační, etické, taktické a legislativní.
Osnova
 • Sylabus přednášek (po týdnech či blocích): I. Teoretická východiska 1.Základní pojmy sociální patologie a deviace. 2.Normalita a abnormalita. 3.Zdroje a příčiny sociálně patologických jevů a deviace. 4.Aktuální – Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. II. Problematika závažného rizikového chování. 1.Charakteristika rizikového chování záškoláctví. Metodická doporučení pro řešení záškoláctví. 2.Charakteristika rizikového chování šikana a kyberšikana. Metodická doporučení pro řešení šikany a kyberšikany. 3.Charakteristika rizikového chování v souvislosti s užíváním alkoholu a vybraných nealkoholových látek. Metodická doporučení. 4.Charakteristika rizikového chování – krádeže, vandalismus, netolismus. Metodická doporučení. 5.Charakteristika rizikového chování – rizikové sexuální chování, homofobie, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy. Metodická doporučení. 6.Charakteristika rizikového chování – domácí násilí, syndrom CAN. Metodická doporučení. 7.Charakteristika rizikového chování – Extremismus, rasismus, xenoffobie, antisemitismus, nová náboženská hnutí, příslušnost k subkulturám. Metodická doporučení. 8.Kriminalita a delikvence.
Literatura
  povinná literatura
 • MÜLLEROVÁ, Lenka. Sociální pedagogika, sociální patologie. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2014. ISBN 978-80-87839-34-8.
  doporučená literatura
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v aktuálním znění;
 • FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5046-0.
 • MÜHLPACHR, Pavel. Sociopatologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4550-7.
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v aktuálním znění;
 • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, v aktuálním znění;
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o zařízeních ústavní výchovy, ochranné výchovy a zařízeních preventivní výchovné péče, v aktuálním znění;
 • KAJANOVÁ, Alena. Sociální patologie: vybrané kapitoly. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2014. ISBN 978-80-7394-449-0.
Výukové metody
Výuka je koncipována formou přednášek; ve vybraných tématech se očekává intenzivnější samostudium studenta. Cílem je proniknout do problematiky v teoretické i praktické rovině a úspěšně složit zkoušku formou kolokvia. Důežitým aspektem propojení s praxí je zpracování odborné kasuistiky problémového dítěte nebo jedince s deviantními projevy v chování.
Metody hodnocení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět: Základní pojmy a charakteristiku jednotlivých rizikových chování. Na základě analýzy rizikového chování dokáže navrhnout možné opatření k nápravě a spolupracovat s pomáhajícími subjekty. Je schopen problémovou situaci řešit (vzhledem ke svému budoucímu pracovnímu zařazení) po stránce psychologicko-komunikační, etické, taktické a legislativní.
Zpracování seminární práce (max. 3 strany) na vybrané téma II. přednášek a diskuse v rámci kolokvia;
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/FC5804