FC5805 Výchova ke zdraví

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 4 hodiny. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Irena Plucková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5805/Kombi01: So 10. 10. 10:00–11:50 učebna 7, So 5. 12. 10:00–11:50 učebna 7, I. Plucková
FC5805/Prez01: Út 15:00–15:50 učebna 7, I. Plucková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování kurzu se student orientuje v problematice podpory zdraví na úrovni kritické zdravotní gramotnosti, rozumí základním pojmům v oblasti biomedicínské a psychosociální v kontextu problémových okruhů podpory zdraví a prevence nemocí, a to ve vztazích a souvislostech, je schopen svoje vědomosti aplikovat v oblasti didaktické formou realizace konkrétního programu podpory zdraví ve školním prostředí.
Výstupy z učení
Student orientuje v problematice podpory zdraví na úrovni kritické zdravotní gramotnosti, rozumí základním pojmům v oblasti biomedicínské a psychosociální v kontextu problémových okruhů podpory zdraví a prevence nemocí, a to ve vztazích a souvislostech. Dále je schopen svoje vědomosti aplikovat v oblasti didaktické formou realizace konkrétního programu podpory zdraví ve školním prostředí.
Osnova
 • 1. Zdraví - pojetí a definice.
 • 2. Dokumenty: Zdraví 21, RVP ZV (Výchova ke zdraví).
 • 3. Problematika biomedicínská (výživa, pohyb, kouření).
 • 4. Reprodukční zdraví.
 • 5. První pomoc.
 • 6. Problematika psychosociální (zátěžové a krizové situace).
 • 7. Nejčastější psychické poruchy, návykové chování a závislost.
 • 8. Poruchy příjmu potravy.
 • 9. Didaktická oblast - Programy podpory zdraví realizované na ZŠ. 10. Klima školy, atmosféra výuky, prostředí školy z hlediska výchovy ke zdraví.
 • 11. Shrnutí, opakování, diskuse a závěry.
Literatura
  povinná literatura
 • HAVLÍNOVÁ, Miluše. Program podpory zdraví ve škole :rukověť projektu Zdravá škola. 2., rozš. vyd. Praha: Portál, 2006. 311 s. ISBN 80-7367-059-3.
 • HOLČÍK, Jan a Ilona KOUPILOVÁ. Sociální determinanty zdraví. Základní fakta a doporučení pro praxi v kontextu programu Zdravá města. Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, 2001, roč. 140, č. 1, s. 3-7. ISSN 0008-7335. info
 • HOLČÍK, J. Východiska evropské zdravotní strategie. Zdraví jako humánní hodnota. Veřejná správa S'98. Týdeník vlády České republiky. 1998, roč. 9, č. 2, s. 24-25. info
 • HOLČÍK, Jan. Úvod do studia zdravotního stavu populace : [učební text pro sociální pracovníky]. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1996. 102 s. ISBN 8021012919. info
 • ČERVENKA, Stanislav. Jak měnit a rozvíjet vlastní školu? :o individuálních projektech škol. Edited by Miluše Havlínová. Vyd. 1. Praha: Agentura Strom, 1994. 126 s. ISBN 80-901662-2-9. info
  doporučená literatura
 • HOLČÍK, Jan. Reforma zdravotnictví : Teoretická východiska. Zdravotnictví v ČR. Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 2008, roč. 11, č. 3, s. 78-82. ISSN 1213-6050. info
 • HOLČÍK, Jan. KULTURNÍ A HISTORICKÁ PODMÍNĚNOST. In Škola a zdraví pro 21. století. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 48-53. ISBN 80-7315-119-7. info
 • Program podpory zdraví ve škole :rukověť projektu Zdravá škola. Edited by Miluše Havlínová. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 275 s., ta. ISBN 80-7178-263-7. info
 • PRŮCHA, Jan. Alternativní školy. Hradec Králové: Gaudeamus, 1994. 109 s. ISBN 80-7041-972-5. info
Výukové metody
Seminární práce na zadané téma a její prezentace s obhajobou vlastních tezí v rámci výuky.
Metody hodnocení
Seminární práce a její prezentace v rámci výuky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/FC5805