FC5806 Základy sociální pedagogiky

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC5806/Kombi01: So 10. 10. 18:00–19:50 učebna 5, So 24. 10. 12:00–13:50 učebna 1, So 19. 12. 16:00–17:50 učebna 5, So 16. 1. 18:00–19:50 učebna 5, K. Šmejkalová
FC5806/Prez01: Út 15:00–16:50 učebna 12, K. Šmejkalová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace: Cílem předmětu je získání přehledných vědomostí o tématu sociální pedagogika na vysokoškolské úrovni. Důraz je kladen na logickou stavbu této vědní disciplíny a na získání znalostí a dovedností, potřebných pro činnost učitele ve výchovně-vzdělávacím prostředí střední školy. Z těchto důvodů jsou do přednášek, zařazeny jednoduché případové studie s důrazem na vztah probírané látky k budoucí praxi studentů.
Cíle: Vědomosti: Ucelený přehled vědomostí o tématu sociální pedagogika s důrazem na vztah probírané látky k praxi, k řešení vybraných problémů sociální reality atd. Dovednosti: Dokázat identifikovat principy sociální pedagogiky. Provést dostatečnou analýzu jednoduchých sociálních problémů na základě principů sociální pedagogiky a navrhnou řešení. Znát principy a vztah probírané látky k praktickým řešením sociálních problémů. Dokázat komunikovat v souladu s principy sociální pedagogiky a etiky. Postoje: Osvojit si hodnoty objektivity a významu vědecké práce. Prohlubovat si hodnoty etického chování a zodpovědnosti vůči sobě a druhým.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- Základní pojmy a principy sociální pedagogiky.
- Popsat principy sociální pedagogiky a vztah probírané látky k praktickým aplikacím, zejména vzhledem ke své budoucí praxi.
- Identifikovat oblasti sociálního problému a navrhnout možná řešení na základě znalostí témat sociální pedagogiky.
Osnova
 • Sylabus přednášek (po týdnech či blocích): I. Vznik a vývoj sociální pedagogiky. 1.Z historie sociální pedagogiky. 2.Současné pojetí sociální pedagogiky. Sociální pedagogika jako vědní disciplína. 3.Základní pojmy užívané sociální pedagogikou. Socializace jako atribut sociální pedagogiky. II. Nástin teorie sociální pedagogiky. 1.Prostředí a výchova. 2.Kultura a multikulturní výchova. 3.Přirozená prostředí. Rodina jako základní socializační prvek. 4.Škola a výchovná zařízení z pohledu sociální pedagogiky. 5.Sociálně pedagogická komunikace. 6.Sociální pedagogika jako životní pomoc. 7.Sociální pedagogika v praxi. Místo sociální práce v sociálně pedagogickém ovlivňování jedinců a sociálních skupin.
Literatura
  povinná literatura
 • GULOVÁ, Lenka. Sociální práce: pro pedagogické obory. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3379-1.
  doporučená literatura
 • PREISSOVÁ, Andrea, Martina CICHÁ a Lenka GULOVÁ. Jinakost, předsudky, multikulturalismus: možnosti a limity multikulturní výchovy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3287-8.
 • POTMĚŠILOVÁ, Petra. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3831-3.
 • GULOVÁ, Lenka. Kompendium multikulturní výchovy: výukové materiály. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6147-7.
 • KRAUS, Blahoslav. Základy sociální pedagogiky. Vyd. 2. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0643-9
Výukové metody
Teoretická příprava, diskuse;
Metody hodnocení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět: Základní pojmy a principy sociální pedagogiky. Popsat principy sociální pedagogiky a vztah probírané látky k praktickým aplikacím, zejména vzhledem ke své budoucí praxi. Identifikovat oblasti sociálního problému a navrhnout možná řešení na základě znalostí témat sociální pedagogiky.
Zpracování seminární práce (v rozsahu max. 3 stran) na vybrané témata II. přednášek a diskuse v rámci kolokvia;
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/FC5806